Kasum

Kasum on mõiste, mis viitab sellele, kui on olemas majanduslik kasu, kasum või Karl Marxi sõnade kohaselt kapitalikasum. Kõigele sellele eelneb teenuse või kauba tootmise või turustamise kontroll.

Kasum

Kasum viitab olukorrale, mis tekib siis, kui inimene saab pärast teatud majandustegevuse sooritamist lisakasu. Seda kasu nimetatakse kasumiks.

Seega on kasum kapitalismi üks peamisi reegleid, kuna see loob süsteemi, mille kaudu kasumi kaudu luuakse inimeste huvi ja erastiimul. Seda seetõttu, et turud ja ka riigid peavad tagama eraomandiõiguse ja kasutusõiguse kasutamise. Kõik see vastab vastavale maksule nimetatud kasumi teenimise eest.

Kasumi vaim

Öeldakse, et majandustegevus on tulu teenimine, kui kaupa või teenust kasutatakse majandusliku tulu saamiseks. See tähendab, kui inimene täidab ülesannet, et saada selle eest rahalist kasu. See on see, mida me tunneme kasumi motiivina.

Seda on oluline esile tõsta, kuna paljud sihtasutused ja organisatsioonid, näiteks vabaühendused, tegelevad küll majandustegevusega, kuid mitte kasumit teenivad. See tähendab, et nad ei teeni selle eest kasumit, kuna nad teevad seda oma majanduslikku eesmärki taotlemata.

Kasumi kaotus

Saamata jäänud kasum on kasumi puudumisest, ebaseaduslikust tegevusest, kolmanda isiku kahju tekitamisest või lepingu rikkumisest põhjustatud varaline kahju.

Kui isik peab lepingut täitma ja selle rikkumine toob vastaspoolele kaasa kasu kaotuse, siis öeldakse, et tegemist on saamata jäänud kasumiga.

Selline olukord on seadusega karistatav. Sel viisil on kahju põhjustaja kohustatud vastama kahjustatud isikule hüvitamisele. Sel viisil vastates talle kahjud ja kahjud kuni tekitatud kahju heastamiseni.