Hüvitis

Hüvitis on hüvitis teisele isikule kas aktiivselt või passiivselt kahju tekitamise eest. Levinud kompenseerimise viis on raha, seetõttu on hüvitis enamasti rahaline.

Hüvitis

Hüvitis on teisele isikule tekitatud kahju tagajärg, mis annab õiguse saada hüvitamist ja mille peab tegema selle kahju tekitaja.

Kahju võib olla põhjustatud:

  • Pahatahtlikul viisil: soovides seda kahju teha ja teades, mida tehakse.
  • Süüdimõistetavalt: Tahtmata seda kahju teha, vaid vastutades otse inimese enda kanda. See võis olla ettevaatamatus, see tähendab, et ei olnud tehtud toimingul piisavalt ettevaatlik, mis lõppkokkuvõttes põhjustab teisele isikule kahju.

Seaduses nimetatakse seda hüvitist kahju hüvitamiseks ja see on viis tsiviilvastutuse hüvitamiseks.

Miks võib tekkida õigus saada hüvitist?

Hüvitist võivad põhjustada erinevad sündmused:

  • Lepingu rikkumine: Kaks inimest lepivad kokku tingimustes ja üks neist ei täida neid, tekitades teisele kahju, mis tuleb parandada. See hüvitis on hüvitis selle kahju eest. Näide:
A palkab B oma maja värvima ja B värvib seda hoolega, kuid A otsustab mitte maksta. A rikub lepingut, mille eest B oli kohustatud tasuma, seega põhjustab ta B-le kahju ja tal on õigus saada hüvitist tekitatud ebamugavuse eest ning seda tehakse hüvitamise teel.
  • Lepinguväline rikkumine: kahju, mida isik kannab teise isiku pettuse või süülise tegevuse tõttu, mis ei olnud omavahel seotud. Näiteks:
A ja B on tänaval ning B komistab ja kukub A otsa, murdes käeluu. See A-s tekitatud kahju annab talle õiguse saada B-lt selle kahju hüvitamist ja seda tehakse hüvitise kaudu
  • Hüvitis ülesütlemise eest: Töökohal hüvitatakse ka siis, kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga. Sõltuvalt sellest, kas vallandamine on asjakohane või vastuvõetamatu, on hüvitis erinev. See hüvitis tuleneb töötajale töö kaotamisega tekitatud kahjust.
  • Kuriteost saadav hüvitis: Kuriteoohvril on õigus hüvitisele, kuna ohver ei leia süüdlasele määratud karistusega oma kahju hüvitamist, kuid tekkinud kahju on vaja heastada ja seda tehakse läbi hüvitis.