eurosüsteem

Eurosüsteem on organisatsioon, mille moodustavad Euroopa Keskpank (EKP) ja euro ühisrahana kasutusele võtnud Euroopa Liidu liikmesriikide keskpangad.

eurosüsteem

Tegelikult toimib eurosüsteem "virtuaalse" üksusena, kuna tal puudub juriidiline isik ja selle juhtorganid on Euroopa Keskpanga omad.

Põhimõtteliselt on EKPS see, kes soovib saada ELi rahandusasutuseks. Kui aga rääkida ühisest rahapoliitikast, siis see võib puudutada vaid neid riike, kes on euroga liitunud. Sel põhjusel kehtestati eurosüsteemi üleminekuperiood, kuni kõik ELi riigid otsustavad vahetada oma rahvusvaluuta euro vastu.

Euroopa Keskpank vastutab ELi rahapoliitika eest ja tal on oma juriidiline isik. Liikmesriikide keskpankadel on samuti oma juriidiline isik ja nad täidavad lisaks eurosüsteemi eesmärkide täitmisele ka iseseisvaid funktsioone.

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja eurosüsteemi erinevus vajab selgitamist. Mõlemad hõlmavad Euroopa Keskpanka, kuid ühest küljest hõlmab EKPS nii riikide keskpanku, mis on euro ühisrahana kasutusele võtnud, kui ka neid, kes ei ole seda võtnud. Seevastu eurosüsteemi kuuluvad ainult nende liikmesriikide keskpangad, kes on euro ühisrahana kasutusele võtnud. Selles mõttes oleks eurosüsteem Euroopa Keskpankade Süsteemi alarühm.

Eurosüsteemi funktsioonid

Euroopa Liidu lepingus (EL lepingus) käsitletakse EKPSi eesmärke. Peamine ülesanne on säilitada eurotsooni hindade stabiilsus. See tähendab, et kontrollida inflatsiooni, kaitstes seeläbi euro väärtust. Lisaks luuakse funktsioone, mis toetavad liidu üldist poliitikat.

Praktikas täidab kõiki neid funktsioone eurosüsteem. LEU viitab EKPS-ile, kuna algselt eeldati, et kõik riigid võtavad kasutusele euro. Seda olukorda pole aga veel tekkinud ja eurosüsteemi ülesanded on praegu järgmised:

 • Ühtse rahapoliitika määratlemine ja elluviimine.
 • Välisvaluutaoperatsioonide teostamine vastavalt kehtestatud valuutapoliitikale.
 • Eurotsooni riikide ametlike reservide haldamine välisvaluutas.
 • Eurotsooni pangatähtede emissioon.
 • Panus maksesüsteemi nõuetekohasesse toimimisse.

Tegelikult on Euroopa Keskpanga ülesanne tagada kõigi nende algselt EKPS-ile pandud funktsioonide täitmine. Sünergia loomiseks ja ülesannete dubleerimise vältimiseks on püütud tegevusi sisse osta. Lisaks soodustab eesmärkide saavutamist korralik kooskõlastamine riikide keskpankade ja Euroopa Keskpanga vahel.

Eurosüsteemi koosseis

Eurosüsteemi koosseis on järgmine:

 • Euroopa Keskpank.
 • 19 riigipanka, mis on võtnud euro ühisrahana järgmistes riikides:
  • Saksamaa, Austria, Belgia, Küpros, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania (Hispaania Pank), Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland ja Portugal.

Eurosüsteemi struktuur

Eurosüsteemil ei ole oma juhtorganeid, vaid seda juhivad Euroopa Keskpanga juhtorganid:

 • Valitsuse nõukogu
 • Täitevkomitee
 • Üldised nõuanded