Euratom

Euratom on Euroopa avalik-õiguslik asutus, mis vastutab tuumaenergia uurimisprogrammide koordineerimise eest.

Euratom

Keskendudes eelkõige tuumaenergiale, tõstatab Euratom erinevaid strateegiaid energia kasutamiseks ja seda laadi energiaallikate uurimisel.

Selle Euroopa organisatsiooni eesmärk on energiaalaste tegevuste haldamine ja õiguslik toetamine Euroopas. Kuid algusest peale on see suunatud eelkõige taastumatute energiaallikate valdkonda.

Mandrilise tähtsuse seisukohalt oli Euratom üks tähelepanuväärsemaid edusamme pärast Rooma lepinguid.

Selles mõttes võiks CECA loomist pidada selgeks eelkäijaks.

Euratomi päritolu, ajalugu ja olulisus

Kuigi see ei sõltu otseselt Euroopa Liidust, on sellel samad liikmed ja seda juhivad samad institutsioonid kui ELi.

1957. aastal lepingu väljakuulutamisega asutatud Euroopa Aatomienergiaühendus aitas kaasa suhete edendamisele erinevate Euroopa territooriumide vahel.

Koos teiste sarnaste ja kaasaegsete paljurahvuseliste organisatsioonide loomisega esindas Euratomi sünd tuumastrateegiate ühtekuuluvust Vana Mandri riikides.

Koos Euroopa Liidu järkjärgulise konsolideerumisega lämmatas see institutsionaalselt külma sõja keskel valitsenud sotsiaalpoliitilise ebastabiilsuse.

Euratomi institutsiooniline vastutus

Selle organisatsiooni peamised omadused läbivad järgmised punktid, mida tuleb esile tõsta:

  • Ühenduse tuumahaldus : koos Euroopa Komisjoni ja Teadusuuringute Ühiskeskusega tegeleb see sellise arendustegevuse ja energiaseirega.
  • Eriprogrammide koostamine ja Euroopa ühtekuuluvus : Eelmise punkti kohaselt vastutab see institutsioon tuumatootmisjäätmete kontrolli ning selles tööstusharus vajalike ohutustegurite järelevalve eest.
  • Struktuur ja konkreetne õiguslik raamistik : Igal Euratomi tegevusel on ühenduse õigussfääri õiguslik toetus.

Kõik see viis selle sünnist saati ühisturu loomise ja täiustamiseni, millel on väga märgatav spetsialiseerumine tuumaenergiale.

See tõi kaasa vajaduse arendada tuumakomponentidega kauplemist liikmesriikide vahel. Järgmine samm oleks ühised uuringud nimetatud energiatööstuse arendamiseks.

Euratomi tööteed

Pärast selle loomist ja tänaseni on Euratom end tõestanud peamise energiaalase pädevuse eest vastutajana Euroopas.

Seetõttu oli II maailmasõja lõpust tekkinud ja majanduskasvu protsessis oleva tuumatööstuse edendamine algusest peale üks aluseid.

Seega läbib Euratomi üldine tegevus kahte põhisuunda:

  • Dokumentaaltöö ja teadusdistsipliin : sellistes valdkondades nagu tuumaenergia (energia saamine nii lõhustumise kui ka termotuumasünteesi teel) ja produktiivne vastutus tekitatud radioaktiivsuse eest.
  • Ühine institutsionaalne tegevus : see institutsioon teeb ühiste sekkumismudelite raames koostööd teiste Euroopa tasandi valitsusasutustega. Seda Euroopa Liiduga ühiste strateegiate kaudu.