Ettevõtlikkus

Ettevõtlus on üks tootmisteguritest, mis lisandub kolmele juba tuntud. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sõnul viitab see oskustele ja ka teadmistele, mida tööandjad vajavad, aga ka kõiki, kes loovad või omavad ettevõtet.

Ettevõtlusvõime

Ettevõtlus kuulub seega teadaolevate tootmistegurite hulka koos maa, tööjõu ja kapitaliga. Seda võimet võib määratleda kui kõiki teadmisi ja tööriistu, mis ettevõtjal on hallata ja oma tegevuse kaudu rikkust luua. Nii omavad ettevõtjad ideid, neid ellu viivad ja võtavad enda kanda nendest lähenemistest tulenevad riskid.

Ettevõtlust, kuigi olenevalt autorist esineb lahknevusi, peetakse üheks neljast olemasolevast tootmistegurist.

Ettevõtluse elemendid

Ettevõtlust määratlevate elementide hulgas tuleks esile tõsta järgmist:

  • Keskkonna või keskkonna vaatlemine.
  • Teatud tegevuse läbiviimiseks vajalike füüsiliste ja psühholoogiliste vahendite kokkusaamine.
  • Võimaluse ja potentsiaalse kasu tuvastamine.
  • Määratud majandustegevuse elluviimine ja käivitamine.
  • Kasu ja kasumi saamine nii enda kui ka kollektiivse.

Lõpetuseks võiksime ettevõtlust hõlmavate elementidena lisada akadeemilise koolituse ja kogemused.

Ettevõtlus kui tootmistegur

Paljud majandusteadlased on pidanud ettevõtlust teiseks tootmisteguriks. Lisaks maale, kapitalile ja tööjõule on see suutlikkus näidatud kolme eespool käsitletud teguri ühendamise võtmemuutujana.

Nii mõistetakse selle teguri all tootmist korraldava ettevõtja panust, saades seeläbi suuremat saaki.

Kuigi ettevõtlussuutlikkus on olnud teguriks, mida mõned majandusteadlased, eriti marksistliku voolu puhul, kahtluse alla seadnud on, on nii majandusajaloo kui ka majandusteemalistes raamatutes see veel ühe tootmistegurina kaasatud. Isegi paljud akadeemikud määratlevad seda kui tootmistegurit, ilma milleta ei saaks osa ülesannetest, kus mängivad ülejäänud kolm peamist tootmistegurit, koordineerida ega läbi viia.