Φορολογική υποχρέωση

Η φορολογική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανάγκης πληρωμής φόρων για την υποστήριξη κρατικών δαπανών.

Φορολογική υποχρέωση

Ως συνέπεια της υποχρέωσης καταβολής φόρων, προκύπτουν υποχρεώσεις μεταξύ των φορολογουμένων και της Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σχέση φορολογούμενου και Διοίκησης και ως εκ τούτου, το κράτος είναι αρμόδιο να διεκδικήσει την πληρωμή φόρων. Στόχος της πληρωμής των φόρων είναι ο φορολογούμενος, ανάλογα με την οικονομική του ικανότητα, να επιβαρύνει τις αναγκαίες δαπάνες για τη συντήρηση των δομών και των θεσμών του κράτους.

Η μη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις επιφέρει την ανάλογη φορολογική κύρωση.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις μπορούν να ταξινομηθούν ως υλικές και τυπικές.

Στοιχεία φορολογικών υποχρεώσεων

 • Ενεργό υποκείμενο : Είναι ποιος διεκδικεί την πληρωμή φόρων (η Διοίκηση).
 • Υποκείμενος στον φόρο : Είναι αυτοί που υποχρεούνται να πληρώσουν το φόρο.
 • Φορολογούμενος : Όλοι όσοι συμμορφώνονται με την πληρωμή της φορολογικής υποχρέωσης.
 • Φορολογητέα εκδήλωση : Περιστάσεις που δημιουργούν την υποχρέωση καταβολής φόρου.
 • Φορολογική βάση : Ποσό επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος.
 • Φορολογικός συντελεστής: Ποσοστό που εφαρμόζεται στη φορολογική βάση για τον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης.
 • Φορολογική ποσόστωση : Ποσό που πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος για την πληρωμή ενός φόρου.

Υλικές φορολογικές υποχρεώσεις

 • Κύρια φορολογική υποχρέωση : Συνίσταται στην καταβολή της ποσόστωσης φόρου. Εάν επέλθει η φορολογητέα αιτία, ο φόρος πρέπει να καταβληθεί, εκτός εάν συμβεί μία από τις περιπτώσεις απαλλαγής που ορίζει η νομοθεσία.
 • Υποχρεώσεις μεταξύ φυσικών προσώπων που προκύπτουν από τον φόρο : Προκύπτουν ως συνέπεια φορολογικού οφέλους μεταξύ φορολογουμένων.
 • Υποχρέωση πραγματοποίησης πληρωμών σε λογαριασμό : Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση. Τα ποσά της φορολογικής ποσόστωσης προκαταβάλλονται πριν από τη φορολογητέα εκδήλωση.
 • Επικουρικές φορολογικές υποχρεώσεις : Είναι υποχρεώσεις να κάνουμε ή να μην κάνουμε.

Επίσημες φορολογικές υποχρεώσεις

Πρόκειται για υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νόμος κατά τη διενέργεια φορολογικών απαιτήσεων και διαδικασιών.