Φοροδιαφυγή

Η φοροδιαφυγή είναι μια παράνομη δραστηριότητα που συνίσταται στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή εισοδημάτων προκειμένου να πληρωθούν λιγότεροι φόροι.

Φοροδιαφυγή

Στη φοροδιαφυγή, ο φορολογούμενος προσπαθεί συνειδητά και οικειοθελώς να πληρώσει λιγότερους φόρους από αυτούς που του αναλογούν. Αυτή η παράνομη δραστηριότητα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον παραβάτη, όπως πρόστιμα, αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων δραστηριοτήτων ή φυλάκιση.

Στοιχεία που συνιστούν φοροδιαφυγή

Για να διαμορφωθεί ο αριθμός της φοροδιαφυγής πρέπει να επαληθευτεί η ύπαρξη τριών θεμελιωδών στοιχείων:

  1. Άτομο που υποχρεούται να πληρώσει ένα ορισμένο ποσό φόρων για το εισόδημα, τους μισθούς, την περιουσία του κ.λπ.
  2. Επιβεβαιώστε ότι το άτομο έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες σχεδιασμένες να πληρώνουν λιγότερους φόρους.
  3. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την πληρωμή λιγότερους φόρους είναι παράνομες και συνεπάγονται παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο κόσμος μπορεί να αναζητήσει παραθυράκια για να πληρώσει λιγότερους φόρους αλλά, εφόσον αυτές οι δραστηριότητες είναι νόμιμες, δεν θεωρείται ότι υπάρχει φοροδιαφυγή.

Παραδείγματα συμπεριφοράς φοροδιαφυγής

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συμπεριφορών αποφυγής.

  • Απόκρυψη εισοδήματος: Για παράδειγμα, η δήλωση χαμηλότερου μισθού από αυτόν που πραγματικά κερδίζει κάποιος.
  • Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων: Συνίσταται στο να μην δηλώνει κανείς ότι κατέχει σπίτια, οικόπεδα κ.λπ.
  • Παράνομη αύξηση των εκπιπτόμενων δαπανών: Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε προσωπικά έξοδα (γεύματα σε εστιατόρια ή ρούχα) ως έξοδα της δραστηριότητας.
  • Απόκτηση αδικαιολόγητων επιχορηγήσεων: Δηλαδή λήψη επιχορηγήσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Ποινές για φοροδιαφυγή

Τέτοια φοροδιαφυγή τιμωρείται και τιμωρείται από το νόμο. Ανάλογα με το ποσό που έχει διαφύγει, τιμωρείται με πρόστιμα (σε χρήμα), που εξαρτώνται από το ποσό που έχει διαφύγει ή, ακόμη και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, με ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.