Υποχρέωση πληρωμής

Η υποχρέωση πληρωμής είναι η υποχρέωση εκταμίευσης σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Αυτό, εν όψει του γεγονότος ότι προηγουμένως έχει αποκτηθεί οφειλή.

Υποχρέωση πληρωμής

Με άλλα λόγια, μια υποχρέωση πληρωμής είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνεται κατά τη λήψη χρηματοδότησης ή την αγορά με πίστωση.

Από νομική άποψη, η υποχρέωση αυτή είναι ο νομικός δεσμός που ενώνει τον πιστωτή με έναν οφειλέτη. Ο τελευταίος πρέπει στη συνέχεια να προβεί στην αντίστοιχη αντιπαροχή εντός του χρόνου που ορίζεται μεταξύ των μερών.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η υποχρέωση πληρωμής σβήνει μόλις εκπληρωθεί η συμφωνηθείσα δέσμευση.

Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η υποχρέωση πληρωμής συνήθως γνωρίζει οικονομικά έξοδα ή τόκους υπέρ του πιστωτή. Αυτό, δεδομένου ότι ο οφειλέτης πρέπει να αποζημιώσει τον ομόλογό του για το χρόνο που τα χρήματά του μπόρεσαν να αποφέρουν απόδοση, για παράδειγμα, σε τραπεζική κατάθεση ή σε επένδυση.

Μέρη νομικής υποχρέωσης

Σε μια νομική υποχρέωση διακρίνονται τα ακόλουθα μέρη:

  • Πιστωτής: Είναι ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που έχει παραδώσει πίστωση ή υλικό αγαθό σε άλλο πρόσωπο.
  • Οφειλέτης : Είναι ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που οφείλει χρήματα στον πιστωτή.
  • Σκοπός: Είναι η απόδοση που απαιτείται από τον οφειλέτη προς τον πιστωτή.
  • Αιτία: Είναι ο λόγος για τον οποίο προέκυψε η υποχρέωση πληρωμής, για παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο.

Παράδειγμα υποχρέωσης πληρωμής

Ένα παράδειγμα υποχρέωσης πληρωμής μπορεί να είναι η δέσμευση του εκδότη ενός ομολόγου. Ας φανταστούμε ότι είναι ένα ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου που εκδόθηκε κάτω από το άρτιο και με τιμή 10.000 ευρώ.

Έτσι, εάν είχε εκδοθεί με έκπτωση 20% (η περίοδος της έκπτωσης και του μέσου είναι ίδια), η υποχρέωση πληρωμής (που θα ήταν η ονομαστική αξία του ομολόγου) θα υπολογιστεί ως εξής:

10.000 = ονομαστική αξία * (1-20%)

ονομαστική αξία = 10.000 / 0,8 = 12.500 ευρώ