Ταμειακή ροή

Οι ταμειακές ροές, οι ταμειακές ροές ή οι ταμειακές ροές στα αγγλικά ορίζονται ως η διακύμανση στις εισροές και εκροές χρημάτων σε μια δεδομένη περίοδο και οι πληροφορίες της μετρούν την οικονομική υγεία μιας εταιρείας.

Ταμειακή ροή

Η ταμειακή ροή ή η ροή των κεφαλαίων επιτρέπει την πρόβλεψη, επιτρέπει την καλή οικονομική διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο του εισοδήματος, προκειμένου να βελτιωθεί η κερδοφορία μιας εταιρείας.

Με αυτόν τον όρο μπορούμε να συσχετίσουμε την κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία δείχνει τα μετρητά που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, προκειμένου να συμφωνήσουν τα υπόλοιπα έναρξης και τέλους αυτής της περιόδου.

Η γνώση των ταμειακών ροών σάς επιτρέπει να προσφέρετε πολύτιμες πληροφορίες για την εταιρεία, γι’ αυτό και τους ελέγχει ένας από τους σημαντικότερους ετήσιους λογαριασμούς, η κατάσταση ταμειακών ροών.

Βασικές αρχές για τη διαχείριση μετρητών

Οι πιο σημαντικές αρχές κατά τη διαχείριση μετρητών είναι:

 1. Αυξήστε τις ταμειακές εισροές μέσω αύξησης του όγκου πωλήσεων ή της τιμής τους.
 2. Προσπαθήστε να κάνετε τις συμμετοχές να γίνονται γρήγορα , πωλώντας σε μετρητά, ζητήστε προκαταβολές ή μειώστε τους όρους των πιστώσεων.
 3. Μείωση των ταμειακών εκροών μέσω εκπτώσεων σε προμηθευτές ή πελάτες ή μείωση της αναποτελεσματικότητας στην παραγωγή της εταιρείας.
 4. Καθυστέρηση των εκροών χρημάτων , όπως η προσπάθεια επέκτασης των όρων στους προμηθευτές.

Τύποι ταμειακών ροών

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι ταμειακών ροών:

 • Λειτουργία: Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (FCO) περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από τη δραστηριότητα της ίδιας της εταιρείας. Αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για την εταιρεία δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται πιθανές κρατικές ενισχύσεις ή άλλα είδη εισοδήματος που συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα που ασκείται.
 • Επένδυση: Οι ταμειακές ροές επενδύσεων (FCI) μετρά τη διακύμανση των ταμειακών εισροών και εκροών από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Συνήθως είναι περιουσιακά στοιχεία με βραχυπρόθεσμη λήξη και πολύ ρευστά. Επίσης λογιστικοποιούνται δαπάνες που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες επενδύσεις, αγορά μηχανημάτων, κτιρίων κ.λπ.
 • Χρηματοδότηση: Είναι επίσης γνωστή ως χρηματοοικονομική ταμειακή ροή (FCF) ή οικονομική ταμειακή ροή και αναφέρεται στη διακύμανση του κεφαλαίου που έχει ένα συγκεκριμένο έργο. Στο FCF, καταγράφονται οι απώλειες αγαθών και πρώτων υλών, η κεφαλαιουχική δωρεά για δαπάνες προσωπικού ή οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, μεταξύ άλλων στοιχείων που μπορείτε να ελέγξετε στο συνδεδεμένο άρθρο.

Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε ένα παράδειγμα για κάθε ταμειακή ροή. Για να γίνει αυτό, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα εργοστάσιο υποδημάτων:

Παράδειγμα λειτουργικών ταμειακών ροών

Σε αυτή την περίπτωση, για να υπολογίσουμε τις λειτουργικές ταμειακές ροές πρέπει να καταγράψουμε τα ακόλουθα έσοδα και έξοδα:

 • Όλα τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των παπουτσιών που παράγουμε, επιπλέον των υπηρεσιών που προσφέρουμε όπως μεταφορά ή παράδοση στους πελάτες απευθείας.
 • Ας υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε και επιδότηση από το κράτος αφού είμαστε μια μικρή εταιρεία και μπορούμε να επωφεληθούμε από ένα συγκεκριμένο πακέτο ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση θα συμπεριληφθούν και αυτά στον υπολογισμό.
 • Στα έξοδα θα μετρήσουμε τις αγορές που κάνουμε από δέρμα, λάστιχο για τις σόλες, κλωστές κ.λπ. Εάν αγοράσουμε κάποια παπούτσια ήδη φτιαγμένα και τα μεταπωλήσουμε, θα συμπεριλάβουμε και αυτό το κόστος.
 • Οι μισθοδοσίες των εργαζομένων θα λογιστικοποιούνται επίσης καθώς αντιπροσωπεύουν έξοδα της δραστηριότητας της ίδιας της εταιρείας. Έτσι, εάν η μισθολογική μάζα του προσωπικού μας, μετρώντας το προσωπικό του εργοστασίου, την εξυπηρέτηση πελατών ή τη διοίκηση των 15.000 $ το μήνα, θα μετρηθεί.
 • Τέλος, θα συμπεριλάβουμε επίσης πληρωμές φόρου, τελών ή αδειών που κάνουμε στο Δημόσιο.

Παράδειγμα Επενδύσεων Ταμειακών Ροών

Για αυτήν την περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην κατασκευή σαγιονάρων και καλοκαιρινών υποδημάτων. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το NPV και το IRR καθώς θα μας πουν εάν είναι βιώσιμο έργο.

Πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη των εκτιμώμενων εσόδων για το έργο και την εκταμίευση που πρέπει να γίνει για την εκκίνησή του. Εάν, με την πρόβλεψη που έγινε, μας φαίνεται ένα βιώσιμο έργο που μπορεί να αποφέρει κέρδη, θα δημιουργήσουμε τη σειρά καλοκαιρινών υποδημάτων.

Παράδειγμα χρηματοδότησης ταμειακών ροών

Τέλος, για να γνωρίζουμε τη χρηματοοικονομική ταμειακή ροή της εταιρείας μας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ακόλουθες πτυχές:

 • Η απώλεια αξίας αγαθών ή πρώτων υλών λόγω μη παράδοσης, σπασίματα στην αποθήκη, κατά τη μεταφορά ή αστοχίες της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επιπλέον, θα προσμετρηθεί η κεφαλαιουχική προικοδότηση που θα διαθέσουμε στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την κατασκευή υποδημάτων, τις υπηρεσίες μεταφοράς, την εξυπηρέτηση πελατών και το λοιπό προσωπικό που επιτρέπει στην εταιρεία να λειτουργεί.
 • Οι απώλειες που προκαλούνται από αστοχίες του διαφημιστικού μας με πελάτες, εμπορικά ταξίδια στα οποία δεν κατέστη δυνατό να κλείσει κάποια λειτουργία κ.λπ.
 • Η απόσβεση του εργοστασίου και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των προϊόντων μας.
 • Εάν έχουμε λάβει επιχορήγηση για την αγορά μη χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων, θα την συμπεριλάβουμε επίσης.
 • Τα έσοδα που προέρχονται από τις πράξεις που κλείνουν το εμπορικό μας δίκτυο και το πλεόνασμα των προβλέψεων που είχαμε κάνει για την πληρωμή φόρων.
 • Οι ζημιές που υφίστανται από άυλα και υλικά πάγια στοιχεία.
 • Τέλος, οι ζημιές που έχουμε υποστεί από τη χρήση των πλεοναζόντων μετρητών στο ταμείο που χρειάστηκε να κάνουμε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, δάνεια ή αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.