Στόχοι οικονομικής πολιτικής

Οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής είναι το σύνολο των ενεργειών και των αποφάσεων που υιοθετεί μια κυβέρνηση σε σχέση με την οικονομία μιας χώρας.

Στόχοι οικονομικής πολιτικής

Υπό αυτή την έννοια, η οικονομική πολιτική συνίσταται στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων που προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση της οικονομίας.

Έτσι, η οικονομική πολιτική εξετάζει μια σειρά στόχων στους οποίους βασίζεται η εν λόγω πολιτική. Με άλλα λόγια, της εφαρμογής μιας ορισμένης σχέσης οικονομικών πολιτικών πάντα προηγείται κάποιος συμφωνημένος στόχος που επιδιώκει ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι η οικονομική πολιτική επιδιώκει πάντα ορισμένους στόχους. Στόχοι που μπορούν να τεθούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Έτσι, μεταξύ των στόχων της οικονομικής πολιτικής διακρίνουμε τους βραχυπρόθεσμους (προσωρινούς) στόχους και τους πιο μακροπρόθεσμους (διαρθρωτικούς) στόχους.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι οικονομικής πολιτικής

Στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων στόχων, η οικονομική πολιτική επικεντρώνεται σε τρία θεμελιώδη στοιχεία:

 • Πλήρης απασχόληση : Η κυβέρνηση εστιάζει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους πολίτες μιας χώρας. Προσπάθεια εξάλειψης, καταρχάς, της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, επιδιώκει να τερματίσει τη διαρθρωτική ανεργία, καθώς και να μειώσει την εποχικότητα σε αυτές τις πιο κυκλικές θέσεις εργασίας. Με λίγα λόγια, προσπαθεί να προσφέρει στο εργατικό δυναμικό μια θέση εργασίας για να εξασφαλίσει ένα καλό βιοτικό επίπεδο.
 • Σταθερότητα τιμών : Με τη χρήση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών στη χώρα. Για να γίνει αυτό, η οικονομική πολιτική είναι υπεύθυνη για την ενορχήστρωση όλων των μηχανισμών με τέτοιο τρόπο ώστε ο πληθωρισμός να παραμένει στο βέλτιστο επίπεδο για την οικονομία και τους οικονομικούς παράγοντες της.
 • Βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών : Συνίσταται στην εξισορρόπηση της εισροής και εκροής κεφαλαίων. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να διασφαλιστεί, καταρχάς, η φερεγγυότητα της χώρας. Από την άλλη (και αν υπάρχει), ένας άλλος στόχος είναι η μείωση του εξωτερικού ελλείμματος της χώρας. καθώς και, τέλος, διατήρηση ενός βέλτιστου επιπέδου των αποθεμάτων της χώρας.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι οικονομικής πολιτικής

Έτσι, όπως συμβαίνει βραχυπρόθεσμα, η οικονομική πολιτική επικεντρώνεται επίσης στην επιδίωξη μιας σειράς στόχων που, λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν, καθορίζονται μακροπρόθεσμα.

 • Επέκταση της παραγωγής : Καταρχάς, ένας από τους κύριους στόχους της οικονομικής πολιτικής, πρώτα απ ‘όλα, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Και δεδομένου ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το κύριο μέτρο της οικονομικής ανάπτυξης, αυτή η πολιτική εστιάζει στην αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Προκαλώντας έτσι διεύρυνση της παραγωγής, με επακόλουθη αύξηση του ΑΕΠ.
 • Ικανοποίηση συλλογικών αναγκών : Δεύτερον, ως άλλος από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής μακροπρόθεσμα, έχουμε συλλογικές ανάγκες. Δεδομένου ότι οι πόροι είναι σπάνιοι και οι ανάγκες απεριόριστες, η οικονομική πολιτική επικεντρώνεται στην κατανομή αυτών των πόρων έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. διασφαλίζοντας πάντα ότι καλύπτονται οι συλλογικές ανάγκες.
 • Βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και του πλούτου : Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, η οικονομική πολιτική επικεντρώνεται στις ατομικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, γενικά, εστιάζει στην αποτελεσματική κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, τη μείωση των επιπέδων ανισότητας και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου δικαιώματος και ισότητας, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της οικονομικής πολιτικής.
 • Προστασία και προτεραιότητες για ορισμένες περιοχές ή κλάδους : Η οικονομική πολιτική, όπως και με άλλα στοιχεία, είναι υπεύθυνη για την προστασία της οικονομίας σας. Έτσι, όταν ένας τομέας αποτελεί προτεραιότητα για μια δεδομένη οικονομία, μέσω αυτού προστατεύεται ο τομέας αυτός. Έτσι, θέσπιση πολιτικών που προσπαθούν να ευνοήσουν αυτόν τον κλάδο έναντι ξένων ανταγωνιστών. Αυτό που είναι γνωστό και ως στρατηγικοί τομείς.
 • Βελτίωση των κανονισμών για την ιδιωτική κατανάλωση : Μεταξύ των μακροπρόθεσμων στόχων, θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η βελτίωση των κανονισμών για την ιδιωτική κατανάλωση . Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι επίσης η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αποφεύγοντας, λοιπόν, να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει μονοπώλιο, καθώς και άλλες στρεβλωτικές επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Ασφάλεια εφοδιασμού: Μεταξύ των στόχων που επιδιώκει η οικονομική πολιτική είναι η διασφάλιση της σωστής και συνεχούς προσφοράς του πληθυσμού. Υπό αυτή την έννοια, βασικά αγαθά που εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
 • Βελτίωση του μεγέθους ή της δομής του πληθυσμού : Η οικονομική πολιτική επιδιώκει επίσης να προωθήσει βιώσιμες δομές πληθυσμού. Στα οικονομικά συστήματα PAYG, η οικονομία πρέπει να παρουσιάζει μια δομή που να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Σε σχέση με αυτό, η προώθηση δημόσιων πολιτικών που προσπαθούν να ελέγξουν τα επίπεδα πληθυσμού σε καθένα από τα τμήματα του πληθυσμού στα οποία κατατάσσεται μια κοινωνία.
 • Μείωση ωρών εργασίας : Με την πάροδο του χρόνου, ένας από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Κατά συνέπεια, εστιάζει στην ανάπτυξη πολιτικών που ευνοούν την παραγωγικότητα. Έτσι, δημιουργώντας συνθήκες που επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων σε πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας πιο υγιεινές και λιγότερο επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης.