Στην ονομαστική αξία

Μια έκδοση στο άρτιο είναι μια έκδοση τίτλων στην ονομαστική τους αξία, με την ονομαστική αξία να είναι το τίμημα που καταβάλλεται για τον τίτλο ( συναλλαγματική , δράση , υποχρέωση , χρεόγραφο δημόσιου χρέους κ.λπ. ) όταν πωλήθηκε αρχικά από τον εκδότη .

Στην ονομαστική αξία

Μπορούμε επίσης να το ορίσουμε ως το ποσό που πρέπει να παραδοθεί για την απόκτηση ενός συγκεκριμένου τίτλου, που όταν το καταβληθέν τίμημα είναι ίσο με την ονομαστική αξία, θα λέμε ότι ο τίτλος τιμολογείται στο άρτιο. Επομένως, η έκδοση μπορεί να είναι πάνω από το άρτιο, εάν το προς πληρωμή ποσό είναι υψηλότερο από την ονομαστική αξία του τίτλου, στο άρτιο, εάν και τα δύο ποσά συμπίπτουν και κάτω από το άρτιο, εάν είναι απαραίτητο να παραδοθεί ποσό χαμηλότερο από την ονομαστική αξία.

Η έκδοση χρηματοοικονομικών τίτλων είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες έχουν να λάβουν χρηματοδότηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτοί οι τίτλοι μπορεί να είναι μετοχές (μετοχές) και υποχρεώσεις ή ομόλογα (σταθερό εισόδημα).

Έκδοση μετοχών στην άρ

Σε μια αύξηση κεφαλαίου, η ονομαστική έκδοση θεωρείται ως αποδεσμευμένη έκδοση, χρεώνεται στα αποθεματικά που έχει η εταιρεία και, επομένως, δεν απαιτεί εκταμίευση για τον μέτοχο, αλλά μπορεί επίσης να είναι απελευθερωμένη έκδοση σε ποσοστό όταν καταβάλλεται από τον επενδυτή και το άλλο από την εταιρεία, αφού μεταβιβάζει ένα μέρος των εθελοντικών αποθεματικών στο κεφάλαιο. Η τιμή της μετοχής θα καθοριστεί από την εταιρεία μετά από έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έκδοση τίτλων αποτελεί μέρος των αυξήσεων κεφαλαίου μιας εταιρείας με σκοπό την άντληση χρηματοδότησης για την κάλυψη των εξόδων, των επενδύσεων και των έργων που έχει η εταιρεία για να πραγματοποιήσει τη δραστηριότητά της.

Όταν μια εταιρεία κάνει μια αύξηση στο άρτιο, η δαπάνη είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία της μετοχής και, ως εκ τούτου, οι μέτοχοι μπορεί να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αυτές τις νέες μετοχές που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία.

Παράδειγμα στην παρ

Μια εταιρεία έχει 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Επιπλέον, διαθέτει αποθεματικά ύψους 5.000.000 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι: 1.000.000 x 10 = 10.000.000 ευρώ.

Η ονομαστική αξία μιας μετοχής θα είναι ίση με το ποσό του κεφαλαίου πλέον των αποθεματικών, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών:

Υπολογισμός Θεωρητικής Λογιστικής Αξίας (VTC) 2

VT = (10.000.000 + 5.000.000) / 1.000.000 = 15.000.000 / 1.000.000 = 15 ευρώ.

Από την άλλη, η εταιρεία αποφασίζει να αυξήσει το κεφάλαιο της κατά 2.000.000 ευρώ και το κάνει στο άρτιο , εκδίδοντας έτσι 200.000 νέες μετοχές (2.000.000 / 10). Η νέα θεωρητική αξία μιας μετοχής θα είναι η εξής:

VT * = (10.000.000 + 5.000.000 + 2.000.000) / (1.000.000 + 200.000) = 17.000.000 / 1.200.000 = 14,17 ευρώ.

Επομένως, θα προέκυπτε το προαναφερθέν αποτέλεσμα αραίωσης.

Για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα ήταν απαραίτητο να απαιτηθεί premium έκδοσης από τους νέους μετόχους:

PE = (10.000.000 + 5.000.000 + 2.000.000 + premium έκδοσης) /1.200.000 = 15 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό premium έκδοσης θα πρέπει να είναι 1.000.000 ευρώ, που συνεπάγεται 5 ευρώ για κάθε μία από τις νέες εκδοθείσες μετοχές.

Η νέα θεωρητική αξία της μετοχής θα είναι:

VT ** = 18.000.000 / 1.200.000 = 15 ευρώ

Το ίδιο δηλαδή που υπήρχε πριν την αύξηση κεφαλαίου.

Έκδοση στο άρτιο σε πάγιο εισόδημα

Ομόλογα και υποχρεώσεις στο άρτιο είναι εκείνα των οποίων η ονομαστική αξία είναι αυτή που επιστρέφεται στον κάτοχο του τίτλου κατά την ημερομηνία λήξης του. Μπορούμε να δούμε στην εικόνα πώς τα διάφορα ομόλογα που εκδόθηκαν, ένα μηδενικό κουπόνι (εκδοθείσα με έκπτωση ή έκδοση με ονομαστική και αποπληρωμή με premium), τοκομερίδιο στο 7%, το κουπόνι στο 10% και το κουπόνι στο 13% στη λήξη, η απόσβεσή του Η τιμή είναι 100% της ονομαστικής της αξίας, ονομαζόμενη «στο άρτιο».

κουπόνια με διαφορετικά κουπόνια

Τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (δεν υπάρχουν ενδιάμεσες πληρωμές) που εκδίδονται με έκπτωση θα εκδοθούν, για παράδειγμα, στο 85% της ονομαστικής τους αξίας και στη λήξη ο επενδυτής θα λάβει το 100%, αποκτώντας τη διαφορά κερδοφορίας. Από την πλευρά τους, μπορούν επίσης να εκδοθούν στην ονομαστική τους αξία και στη λήξη να λάβουν premium εξαγοράς, δηλαδή να εκδίδονται στο 100% και απόσβεση στο 102%.

έκδοση ομολόγου

Το τοκομερίδιο ενός ομολόγου ή υποχρέωσης είναι η πληρωμή στον κάτοχό του ενός συγκεκριμένου ποσοστού της ονομαστικής αξίας του τίτλου, το οποίο μπορεί να είναι ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία, μηνιαία κ.λπ.

Είναι σύνηθες στο σταθερό εισόδημα η τιμή του να εκφράζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας ή της ονομαστικής αξίας του ομολόγου/υποχρέωσης. Σε μια έκδοση στο άρτιο , η τιμή θα είναι 100%, σε μια έκδοση πάνω από το άρτιο η τιμή της θα εκφράζεται πάνω από 100% (για παράδειγμα 102%) και σε μια έκδοση κάτω από το άρτιο , γνωστή και ως έκπτωση. η τιμή της θα είναι κάτω από 100% (για παράδειγμα 98%).

Παράδειγμα ισοτιμίας

Εάν έχουμε έναν τίτλο του οποίου η ονομαστική αξία είναι 100% και ο οποίος είναι εισηγμένος στη δευτερογενή ή στην αγορά συναλλαγών:

  • Διαπραγματεύεται κάτω από το άρτιο εάν διαπραγματεύεται στο 75%, συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι διαπραγματεύεται το 75% της αξίας στο άρτιο.
  • Προσφορά στο άρτιο, όταν το ποσοστό αυτό είναι ίσο με 100, δηλαδή η τιμή αγοράς και η ονομαστική αξία είναι ίδια.
  • Διαπραγματεύεται πάνω από την ισοτιμία, αν διαπραγματευόταν στο 105.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η θεωρία μας λέει ότι οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος δεν μπορούν ποτέ να εκδοθούν υπέρ το άρτιο , αφού δεν θα ήταν λογικό να ζητηθεί από τον επενδυτή μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία για την αγορά ενός ομολόγου ή υποχρέωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση της συντριπτικής πλειονότητας των τίτλων σταθερού εισοδήματος, η τιμή έκδοσης συμπίπτει με την ονομαστική αξία και οι τίτλοι εκδίδονται στο άρτιο, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή μπορεί να είναι χαμηλότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με τον τρόπο έκδοσής τους. με έκπτωση ή με πριμ.