Σταθερά και μεταβλητά κόστη

Το πάγιο και το μεταβλητό κόστος είναι αντίστοιχα τα έξοδα που δεν μεταβάλλονται και είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της εταιρείας και τα έξοδα που βασίζονται στον όγκο δραστηριότητας.

Σταθερά και μεταβλητά κόστη

Δηλαδή, τα πάγια έξοδα αφενός πρέπει να θεωρηθούν χωρίς σημαντικές αλλαγές στο ποσό. Και, από την άλλη πλευρά, το μεταβλητό κόστος είναι ανάλογο με την ποσότητα του προϊόντος που κατασκευάζεται.

Συνολικό, πάγιο και μεταβλητό κόστος

Αρχικά, εάν λάβουμε το ποσό και των δύο δαπανών, θα έχουμε αυτόματα την αξία του συνολικού κόστους που προκύπτει στην εταιρεία:

Σταθερά και μεταβλητά κόστη

Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι τα έσοδα πρέπει να είναι υψηλότερα από τα προαναφερθέντα συνολικά κόστη για να αρχίσει να κερδίζει η εταιρεία. Αυτή η κατάσταση μπορεί να υπολογιστεί με το λεγόμενο όριο κερδοφορίας ή αδιέξοδο, το οποίο συνίσταται στον υπολογισμό του αριθμού των μονάδων που πρέπει να πουληθούν για την κάλυψη του συνολικού κόστους:

Φόρμουλα 1

Τι είναι όμως οι τιμές των προϊόντων και το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα; Πολύ απλό, η τιμή του μοναδιαίου προϊόντος δεν είναι άλλη από την τιμή που βάζουμε στο προϊόν που βάζουμε όταν το πουλάμε. Από την άλλη πλευρά, το μεταβλητό κόστος μονάδας υπολογίζεται ως εξής:

Φόρμουλα 2

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας το συνολικό ποσό του μεταβλητού κόστους και διαιρώντας το με τις συνολικές μονάδες του κατασκευασμένου προϊόντος, το αποτέλεσμα είναι το μεταβλητό κόστος που χρεώνεται ξεχωριστά σε κάθε μονάδα προϊόντος. Με αυτό γνωρίζουμε ότι η τιμή που θα βάλετε στο προϊόν θεωρητικά δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερη από το μεταβλητό κόστος μονάδας.

Παραδείγματα σταθερών και μεταβλητών δαπανών

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα και των δύο τύπων κόστους για να μπορέσουμε να τα διαφοροποιήσουμε σωστά και να έχουμε μια γενική ιδέα:

Πάγια έξοδα:

  • Προμήθειες
  • Ενοίκια ή άλλες μισθώσεις.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • Έξοδα διοίκησης.
  • Φόροι.
  • Εργασία (σε περίπτωση που κανείς ή σχεδόν κανένας δεν μπορεί να απαλλαγεί)

Μεταβλητά έξοδα:

  • Πρώτη ύλη.
  • Επιτροπές εμπορικών πρακτόρων.
  • Εξοδα αποστολής.
  • Εργασία (σε περίπτωση που μπορεί να απαλλαγεί από μέρος του προσωπικού).

Έτσι, βλέπουμε πώς υπάρχουν ακόμη και κόστη που, ανάλογα με τη φύση τους, θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στο ένα ή το άλλο είδος κόστους.