Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη του σε τελωνειακά θέματα.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)

Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων συμβάλλει στη συνεργασία και την επικοινωνία τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τελωνειακό έλεγχο.

Ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε το 1952, από τα δεκατρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, ήταν γνωστό ως Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας. Αργότερα, με την ένταξη περισσότερων μελών, υιοθετεί το σημερινό όνομα λόγω της παγκόσμιας φύσης του.

Οργανωτική δομή

Το ανώτατο όργανο του ΠΟΤ είναι το Συμβούλιο. Αυτό, έχει την ευθύνη της διοίκησης και της εκπλήρωσης της αποστολής του οργανισμού. Ομοίως, παραμένει λειτουργικό μέσω συστήματος Επιτροπών και Γραμματείας.

Οι επιτροπές αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • πολιτικών.
  • Χρηματοδότηση.
  • Μόνιμος Τεχνικός, συμπεριλαμβανομένης της Υποεπιτροπής Πληροφορικής.
  • Καταπολέμηση της Απάτης.
  • Εναρμονισμένο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της Υποεπιτροπής Αναθεώρησης του Εναρμονισμένου Συστήματος και της Επιστημονικής Υποεπιτροπής.
  • Τεχνικός Εκτελωνιστικής Αποτίμησης.
  • Τεχνικός Κανόνων Προέλευσης.

Στόχοι της ΠΟΤ

Ο κύριος στόχος αυτού του οργανισμού είναι να προωθήσει τον εξορθολογισμό των τελωνειακών διαδικασιών. Αυτό, με απώτερο σκοπό την τόνωση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των μελών του. Πρώτον, καθιερώνει τυποποιημένες πρακτικές για την εναρμόνιση των διαδικασιών. Αυτές οι πρακτικές εξορθολογίζουν τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και ανθρώπων μέσω των τελωνείων, αποφεύγοντας τη συμφόρηση. Δεύτερον, βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του για την εναρμόνιση των νόμων και την πρόληψη εγκλημάτων και παραβιάσεων. Τρίτον, ενημερώνει τα μέλη της για τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ενόψει της εξέλιξης του εμπορίου και των νέων τεχνολογιών.

Υπό αυτή την έννοια, με αυτά τα τρία σημεία ως αποστολή, αυτός ο πολυμερής οργανισμός επιδιώκει να αποφύγει τις αθέμιτες πρακτικές και επιδιώκει να αυξήσει τη ροή του εμπορίου. Χωρίς αυτές τις συστάσεις, το διεθνές εμπόριο καθίσταται δύσκολο λόγω της έλλειψης τυποποιημένων μέσων. Επιπλέον, για την ενίσχυση της συνεργασίας, χρησιμεύει ως μέσο συζήτησης για κοινή λήψη αποφάσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΠΟΤ έχει κοινά προγράμματα εργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), με στόχο αμφότερες την επίτευξη αυτών των στόχων.

Χρηματοδότηση της ΠΟΤ

Η καταστατική συμφωνία του πρώην Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας ορίζει ότι κάθε μέλος πρέπει να καταβάλλει ετήσια συνεισφορά. Ως εκ τούτου, όπως και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, η χρηματοδότηση προέρχεται από τη συμμετοχή.

Αυτές οι συνεισφορές καθορίζονται από το Συμβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο. Επίσης, το έγγραφο ορίζει ότι τα μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν τα έξοδα που πραγματοποιεί η ίδια η αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο.