Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ένας διεθνής οργανισμός του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι να προωθήσει το εμπόριο μεταξύ των χωρών ώστε να ρέει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την παγκόσμια ανάπτυξη.

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)

Ο οργανισμός, ο οποίος γεννήθηκε το 1995, είναι ο κληρονόμος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT στα αγγλικά). Αυτή ήταν η προσωρινή εμπορική και δασμολογική συμφωνία που διέπει το παγκόσμιο εμπόριο από μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη γέννηση του ΠΟΕ. Καθώς αυτές οι προσωρινές συμφωνίες δεν έχουν θεσμικό πλαίσιο ή δομή, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτός ο διεθνής οργανισμός.

Στόχοι του ΠΟΕ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου προκειμένου να ανέβει το βιοτικό επίπεδο και το εισόδημα του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της GATT. Ωστόσο, δύο νέες πτυχές απαιτούνται στον ΠΟΕ που δεν συμπεριλήφθηκαν στη ΓΣΔΕ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • Εισάγεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει, δηλαδή, να γίνει βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον.
  • Αναγνωρίζεται ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί το μερίδιο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Λειτουργίες του ΠΟΕ

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων, ο ΠΟΕ εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Διαχείριση εμπορικών συμφωνιών.
  • Λειτουργεί ως πλαίσιο για νέες πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών μελών.
  • Διαχειρίζεται το ολοκληρωμένο σύστημα επίλυσης διαφορών. Με άλλα λόγια, όταν μια κυβέρνηση μέλος θεωρεί ότι μια άλλη κυβέρνηση μέλος παραβιάζει μια συμφωνία ή δέσμευση που είχε συνάψει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ο οργανισμός εργάζεται για να επιλύσει την εμπορική διαφωνία και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες.
  • Διαχειρίζεται τον μηχανισμό αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής.
  • Συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Αποτελεί το τέλος του, η δύναμη να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή στην παγκόσμια οικονομική πολιτική.

Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

Από τον Νοέμβριο του 2015, ο οργανισμός αριθμεί 162 μέλη. Επιπλέον, αφού υπάρχει η δυνατότητα να μην είσαι μέλος, αλλά να είσαι παρατηρητής της οργάνωσης, με ποιότητα παρατηρητή υπάρχουν από τα τέλη του 2015, 22 κράτη.

Η αναγνώριση του καθεστώτος του παρατηρητή σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις ή οι οργανισμοί (το ΔΝΤ, για παράδειγμα, συμμετέχει επίσης ως παρατηρητής σε ορισμένα όργανα του ΠΟΕ) να μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση παρατηρητής μπορεί να παρίσταται και να συμμετέχει σε συνεδριάσεις, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου εντός του οργανισμού.

Αντίθετα, τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα ψηφίσματα, σε περίπτωση ψηφοφορίας, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (κάθε χώρα μία ψήφο), αν και απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για την ένταξη νέων μελών και για τροποποιήσεις των συμφωνιών.