Πάγιο κεφάλαιο

Το πάγιο κεφάλαιο, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα πάγια στοιχεία ενεργητικού είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που έχουν προϋπόθεση για μακροχρόνια χρήση, όπως γη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επενδύσεις και άλλα παρόμοια.

Πάγιο κεφάλαιο

Δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που δεν αλλοιώνονται, λήγουν ή λήγουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Πρέπει να παραμείνουν σε ισορροπία για περισσότερους από έναν οικονομικούς κύκλους.

Σε τι χρησιμεύει

Κύρια αποστολή αυτού του κεφαλαίου είναι η διατήρηση της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας διαχρονικά, καθώς η απουσία της θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη ή και αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία της. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο, καθώς, αν και ένα κτίριο αποτελεί βασικό πάγιο περιουσιακό στοιχείο (ή κεφάλαιο) στον κλάδο της φιλοξενίας, δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο στον τομέα των επικοινωνιών.

Έτσι, ανάλογα με το πάγιο κεφάλαιο που αναλύουμε και τον κλάδο που στοχεύουμε, αυτό θα έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη συνάφεια με τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας.

Τύποι παγίου κεφαλαίου

Το πάγιο κεφάλαιο μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες ομάδες:

  • Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Αποτελείται από ενσώματα πάγια στοιχεία όπως κτίρια, γη, μηχανήματα, εξοπλισμός πληροφορικής κ.λπ.
  • Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Ομαδοποιούνται κυρίως σε βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικό λογισμικό κ.λπ.
  • Μακροπρόθεσμες επενδύσεις: Αποτελείται από το άθροισμα όλων εκείνων των επενδύσεων που έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους.

Ο πλήρης κατάλογος των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας μπορείτε να δείτε στο λογιστικό σχέδιο της αντίστοιχης χώρας.

Πρακτικά παραδείγματα παγίου κεφαλαίου

Στη συνέχεια θα θέσουμε 3 παραδείγματα παγίου κεφαλαίου που έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη συνάφεια ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα:

1. Ενσώματα πάγια στοιχεία: γη και κτίρια.

  • Αφενός, η υποβάθμιση ή η έλλειψή τους θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό, τις διάφορες υπηρεσίες (κομμωτήριο, μασάζ, αισθητική…) ή την αναψυχή.
  • Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που δεν θα κατηγορούσαν υπερβολικά τον αντίκτυπο της μη κατοχής κτιρίων ή γης θα ήταν εκείνες που θα μπορούσαν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους ψηφιακά. Παραδείγματα είναι οι τραπεζικές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ή η διαχείριση.

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: λογισμικό και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

  • Οι εταιρείες που θα δουν μείωση της παραγωγής ή της απόδοσης των υπηρεσιών είναι, για παράδειγμα, αυτές που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης ή την εμπορία εξοπλισμού υπολογιστών.
  • Από την άλλη πλευρά, οι τομείς που μπορούν να επιβιώσουν σε καλύτερες συνθήκες εάν λείπουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ή πάγιο κεφάλαιο είναι εκείνοι που ομαδοποιούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα, όπως η αλιεία, η γεωργία ή η κτηνοτροφία.

3. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις: δάνεια και χρηματοοικονομικές πράξεις υπέρ.

  • Οι τραπεζικές οντότητες και οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα ήταν αναμφίβολα οι χειρότεροι παραβάτες σε αυτήν την περίπτωση.
  • Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλο βάρος στον ισολογισμό σε επενδύσεις θα υποφέρουν λιγότερο από τις συνέπειες της επιδείνωσης ή της απώλειας της αξίας τους.