Μ4

Το Μ4 είναι ένα νομισματικό σύνολο που λαμβάνει υπόψη το Μ3 συν ομόλογα, ομόλογα και γραμμάτια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει μια μεγάλη μάζα χρημάτων που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε ρευστότητα σε περιόδους άνω του ενός έτους.

Μ4

Με την πάροδο του χρόνου, τα κριτήρια για τον υπολογισμό των διαφόρων νομισματικών μεγεθών έχουν τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Banco de México (Banxico), το 1999 το σύνολο του Μ3 περιελάμβανε τον τομέα των μη κατοίκων με τις αντίστοιχες καταθέσεις και τις κατοχές κρατικών τίτλων. Από το 2018, αυτό το μέγεθος καταγράφεται στο συνολικό M4.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι το Μ3 ενσωματώνει, εκτός από το Μ2, repo, συμμετοχές κεφαλαίων στη χρηματαγορά, προθεσμιακές καταθέσεις, προθεσμιακές συμφωνίες επαναγοράς και χρεόγραφα όπως ιδιωτικά και δημόσια ομόλογα (γραμμάτια του δημοσίου), αλλά με διάρκεια έως και δύο χρόνια.

Με τη σειρά μας, πρέπει να επισημάνουμε ότι το Μ2 αντιστοιχεί στο Μ1 συν λογαριασμούς όψεως, βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, ταμιευτήρια και ημερήσιες συμφωνίες επαναγοράς.

Το M1 είναι το νομισματικό σύνολο που περιλαμβάνει όλα τα μετρητά που είναι διαθέσιμα στα χέρια του κοινού για τη διενέργεια συναλλαγών, τόσο ρευστό χρήμα όσο και καταθέσεις όψεως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζικά αποθεματικά στην κεντρική τράπεζα της αντίστοιχης χώρας.

Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το M4, γνωστό και ως ρευστά περιουσιακά στοιχεία στα χέρια του κοινού, περιλαμβάνει όχι μόνο χρήματα με βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, αλλά και εκείνα τα μακροπρόθεσμα μέσα που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς ή το δημόσιο. Αναφέρεται επίσης ως ρευστά περιουσιακά στοιχεία στα χέρια του κοινού.

Συγκεκριμένα, το Μ4 λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα τα μεγέθη του Μ3 και το σύνολο όλων των πόρων που κατατίθενται σε τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται στη χώρα που διαθέτουν οι μη κάτοικοι.

Αξίζει επίσης να θυμηθούμε ότι ένα νομισματικό σύνολο είναι μια ποσοτικοποίηση της έννοιας του χρήματος, ενσωματώνοντας εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής στην οικονομία. Για την επιμέτρησή του τηρούνται οι υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Όργανα που προστέθηκαν από το M4

Τα όργανα που προσθέτει το M4 θα είναι βασικά:

 • Γραμμάτια του Δημοσίου: Είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από το Δημόσιο. Η ωριμότητα είναι συνήθως μέχρι δεκαοκτώ μήνες. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο κάτοχος λαμβάνει και πάλι το επενδυμένο κεφάλαιο συν ένα σταθερό τόκο. Είναι ένα μέσο σταθερού εισοδήματος.
 • Γραμμάτια υπόσχεσης: Είναι ένα έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια υπόσχεση πληρωμής. Αυτό, έναντι καθορισμένου ποσού και εντός συμφωνημένου χρόνου. Είναι ένας πιστωτικός τίτλος που καθιερώνει μια επίσημη δέσμευση.
 • Ομόλογα: Είναι χρεόγραφα. Ο εκδότης λαμβάνει μια πληρωμή από τον αγοραστή, ως αντάλλαγμα για αμοιβή στο μέλλον, είτε περιοδικά είτε σε μία μόνο πληρωμή στη λήξη. Αυτό, με βάση ένα επιτόκιο που μπορεί να είναι σταθερό ή μεταβλητό. Τα ομόλογα μπορούν να εκδοθούν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα (στην περίπτωση του Μ4 προστίθενται τα τελευταία, σε σύγκριση με το Μ3).

Μ4 τύπος

Το συνολικό M4 υπολογίζεται ως εξής:

M4 = M + B + T + TD + DB + DP2 + D3M + FMM + CTA + TDPP + BON + LT + PG

Οπου:

 • Μ: Νομίσματα.
 • Β: Τραπεζογραμμάτια.
 • Τ: Μεταγραφές.
 • TD: Χρήση χρεωστικών καρτών.
 • DB: Άμεση χρέωση.
 • DP2: Καταθέσεις με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών.
 • D3M: Καταθέσεις που μπορούν να εξαργυρωθούν με προειδοποίηση 3 μηνών.
 • FMM: Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.
 • CTA: Προσωρινές εκχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • TDPP: Ιδιωτικοί ή δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών.
 • BON: Ομόλογα.
 • LT: Γραμμάτια του Δημοσίου.
 • Π.Γ.: Γραμμάτια υπόσχεσης.

Συμπερασματικά, το νομισματικό σύνολο των ρευστών περιουσιακών στοιχείων στα χέρια του δημοσίου (ALP) αντιπροσωπεύει το ποσό των ρευστών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.