Μικτή χορήγηση

Η μικτή διοίκηση είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού κεφαλαίου. Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μικτή χορήγηση

Η μικτή διαχείριση είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο στυλ διαχείρισης. Συνίσταται στον συντονισμό και τη διαχείριση με πολυμερή τρόπο, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ορισμένων δράσεων που κρίνονται ωφέλιμες για την κοινωνία. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται, κυρίως, σε κοινωνικές πολιτικές που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού και να διορθώσουν τις αδυναμίες της αγοράς που υφίστανται μια δεδομένη οικονομία.

Ο κύριος στόχος που επιδιώκει η μικτή διοίκηση είναι να εγγυηθεί το δημόσιο συμφέρον αξιοποιώντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ιδιωτικής διαχείρισης. Αυτός ο τύπος διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στη μικτή διοίκηση

Ο δημόσιος τομέας δρα σε ορισμένους τομείς με τη μεικτή μορφή διοίκησης, καθώς του επιτρέπει να διορθώνει ορισμένες αδυναμίες της αγοράς που προκαλούν μείωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό το κράτος θα συμμορφωθεί με την εκτέλεση των αναπτυξιακών σχεδίων και της κοινωνικής προόδου που έχει προγραμματίσει.

Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον πληθυσμό μεγαλύτερο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει αφού δεν έχει την υποχρέωση να έχει τις απαραίτητες υποδομές για την παραγωγή του.

Τέλος, με αυτού του είδους τις δράσεις ενθαρρύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και ενισχύεται ο επιχειρηματικός ιστός μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, κάτι που έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη μικτή διοίκηση

Η μικτή διοίκηση έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που την κάνουν ενδιαφέρουσα από πλευράς ιδιωτικού τομέα. Αυτή η μέθοδος παρέχει μεγάλο όγκο πελατών αφού το κράτος προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται στους πολίτες του, επιτρέποντας την αύξηση των εσόδων της εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση επιτρέπει στον οργανισμό να επωφεληθεί από ορισμένες οικονομίες κλίμακας που μπορεί να απολαύσει το κράτος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ορισμένα προνόμια όσον αφορά τα τέλη και τους φόρους που πρέπει να αντιμετωπίσετε σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Τέλος, η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας αυτού του τύπου επιτρέπει τη μείωση του κινδύνου που ενέχει η επένδυση. Είναι σύνηθες φαινόμενο μέρος του κεφαλαίου να προέρχεται από το Δημόσιο ή ακόμη και να είναι εγγυημένο από αυτό.

Χαρακτηριστικά μικτής χορήγησης

Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών αυτού του τύπου χορήγησης, είναι βολικό να τονίσουμε τα ακόλουθα:

  • Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται επικεντρώνονται στο όφελος της κοινωνίας.
  • Μειώνει τους φραγμούς εισόδου που μπορεί να πρέπει να παράγει ένα άτομο ή μια εταιρεία σε έναν συγκεκριμένο τομέα.
  • Επιτρέπει στο κράτος να διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες του σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τη Δημόσια Διοίκηση.
  • Η ιδιοκτησία της εταιρείας θα είναι εν μέρει δημόσια και ιδιωτική.