Κόστος παραγωγής

Το κόστος παραγωγής (ή το κόστος λειτουργίας) είναι το κόστος που απαιτείται για την κατασκευή ενός αγαθού ή για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας.

Κόστος παραγωγής

Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος παραγωγής συσχετίζεται με εκείνα τα απαραίτητα έξοδα, αφήνοντας έξω άλλα όπως τα οικονομικά. Συνήθως περιλαμβάνει πρώτες ύλες και προμήθειες, άμεσο και έμμεσο εργατικό δυναμικό και άλλα έξοδα διαχείρισης, όπως απόσβεση, ενοίκιο ή έξοδα παροχής συμβουλών.

Στοιχεία κόστους παραγωγής

Όπως έχουμε αναφέρει, τρία είναι τα βασικά στοιχεία στο κόστος παραγωγής. Εξηγούμε το καθένα από αυτά παρακάτω:

  • Το ένα είναι οι πρώτες ύλες και οι προμήθειες. Τα πρώτα είναι εκείνα τα υλικά που μετασχηματίζονται στην παραγωγική διαδικασία. Ένα παράδειγμα θα ήταν το αλεύρι και το αλάτι στο ψωμί. Τα δεύτερα είναι αυτά που δεν μεταμορφώνονται αλλά είναι απαραίτητα, όπως οι τσάντες στις οποίες πωλούνται κάποια αγαθά.
  • Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό με το πρώτο, είναι η εργασία. Στην περίπτωση αυτή, περιλαμβάνεται μόνο η άμεση εργασία, δηλαδή αυτή που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην αλυσίδα παραγωγής.
  • Το τρίτο είναι το άλλο έμμεσο κόστος παραγωγής. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε την έμμεση εργασία, η οποία είναι απαραίτητη, ακόμα κι αν δεν εμπλέκεται στη διαδικασία. Για παράδειγμα, το προσωπικό του τμήματος διοίκησης. Πρέπει να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα έξοδα όπως αποσβέσεις, ενοίκια ή φόρους.

Πώς να υπολογίσετε το κόστος παραγωγής

Η μορφή υπολογισμού εξαρτάται από το ποια από τις τρεις πτυχές κόστους μας ενδιαφέρει. Ας δούμε το καθένα από αυτά:

  • Για τις πρώτες ύλες και τις προμήθειες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έξοδα. Αυτά μπορεί να είναι μεταφορά, ασφάλιση, τελωνείο, μη εκπιπτόμενοι φόροι και παρόμοια. Για τον υπολογισμό είναι βολικό να γνωρίζετε το κόστος ανά μονάδα παραγωγής.
  • Για την εργασία, πρέπει να περιλαμβάνεται ο ακαθάριστος μισθός και άλλες κοινωνικές δαπάνες. Για παράδειγμα, οι εισφορές που καταβάλλει η εταιρεία στην κοινωνική ασφάλιση για ανεργία, κατάρτιση ή συντάξεις. Για τον υπολογισμό είναι βολικό να γνωρίζετε το κόστος ανά ώρα.
  • Τέλος, σε σχέση με τα έμμεσα κόστη που πρέπει να περιλαμβάνουν και τα υπόλοιπα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους εκτός από τους οικονομικούς.

Παράδειγμα κόστους παραγωγής

Ας φανταστούμε μια εταιρεία που, για λόγους απλότητας, κατασκευάζει ένα μόνο προϊόν. Η πρώτη ύλη που απαιτείται για κάθε μονάδα που κατασκευάζεται είναι επίσης μία μονάδα. Η προμήθεια υπολογίζεται με το συνολικό ποσό της. Για άμεση εργασία, θεωρούμε παραγωγή 5 μονάδων για κάθε ώρα εργασίας. Το έμμεσο είναι οι μισθοί της διοίκησης. Τέλος παράγονται 1500 τμχ. σε 30 νομισματικές μονάδες (mu) το καθένα.

Κόστος Παραγωγής 1

Το μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο με τις παραγόμενες μονάδες. Αφού τα έχουμε όλα, τα αθροίζουμε και υπολογίζουμε το συνολικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα. Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και αυτού του κόστους είναι το μεικτό μοναδιαίο περιθώριο ή κέρδος. Ο πολλαπλασιασμός με την παραγωγή δίνει το μικτό κέρδος της εταιρείας. Αφού υπολογίσουμε το οικονομικό αποτέλεσμα, προκύπτει το καθαρό κέρδος, το οποίο δεν έχουμε συμπεριλάβει στο παράδειγμα.