Κυμαινόμενο κεφάλαιο (δωρεάν διασπορά)

Κυμαινόμενο κεφάλαιο είναι το ποσοστό των εκκρεμών μετόχων μιας εταιρείας που μπορούν να αποκτηθούν από ιδιώτες επενδυτές. Είναι επίσης γνωστό με το αγγλικό του όνομα, free float.

Κυμαινόμενο κεφάλαιο (δωρεάν διασπορά)

Οι μετοχές αυτές δεν ελέγχονται από τον κυρίαρχο όμιλο ή/και τους στρατηγικούς επενδυτές της εταιρείας. Ως εκ τούτου, μπορούν να αποκτηθούν ελεύθερα σε δευτερογενείς αγορές.

Για μια εταιρεία είναι σημαντικό να έχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό μετοχών σε ελεύθερη διασπορά, καθώς αυτό παρέχει στους επενδυτές μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο μεγαλύτερη είναι η ελεύθερη διασπορά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ευκολίες για έναν επενδυτή να βρει ένα αντίστοιχο στην αγορά. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη είναι η ελεύθερη διασπορά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για έναν επενδυτή να βρει πωλητή, εάν θέλει να αγοράσει μετοχές, ή να βρει έναν αγοραστή, εάν θέλει να πουλήσει μετοχές που ήδη κατείχε.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μετοχές που προορίζονται για ελεύθερη διασπορά παρέχουν ρευστότητα στις δευτερογενείς αγορές εκτός από το να τους δίνουν μεγαλύτερο βάθος.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι εταιρείες διαθέτουν υψηλό κυμαινόμενο κεφάλαιο ευνοεί τη σωστή διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών και μειώνει τη μεταβλητότητά τους. Αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και ανοίγει την πόρτα (σε ορισμένα χρηματιστήρια) για μια πιθανή ρύθμιση ή μια ρύθμιση που θέτει τα θεμέλια για ένα επαρκές ποσοστό δωρεάν διασποράς για τις εταιρείες.

Υπολογισμός κυμαινόμενου κεφαλαίου

Ο τύπος για τον υπολογισμό του κυμαινόμενου κεφαλαίου έχει ως εξής:

Free float = Μετοχές σε κυκλοφορία – Περιορισμένες μετοχές

  • Μετοχές σε κυκλοφορία: Συνολικός αριθμός μετοχών στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο της εταιρείας.
  • Περιορισμένες μετοχές: Μερίδια που ανήκουν σε μετόχους που ανήκουν στη δεσπόζουσα ομάδα (γνωστοί και ως έλεγχοι μέτοχοι). Αυτές οι μετοχές δεν θεωρούνται διαθέσιμες προς πώληση.

Παράδειγμα υπολογισμού ελεύθερης διακίνησης

Ας υποθέσουμε ότι μια εισηγμένη εταιρεία έχει κεφάλαιο 1.000.000 € διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές (100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία). Το κεφάλαιο ελέγχεται από 2 ομάδες πλειοψηφούντων ή ελεγχόντων μετόχων.

  • Ο Όμιλος Α κατέχει το 10% του συνολικού κεφαλαίου (επομένως ο όμιλος αυτός κατέχει 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10).
  • Ο Όμιλος Β κατέχει το 20% του συνολικού κεφαλαίου (επομένως αυτός ο άλλος όμιλος έχει στην κατοχή του 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10).

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και εφαρμόζοντας τον τύπο:

Μετοχές σε κυκλοφορία: 100.000

Περιορισμένες μετοχές: 30.000 (10.000 από την ομάδα Α + 20.000 από την ομάδα Β).

Κυμαινόμενο κεφάλαιο = 100.000- (10.000 + 20.000) = 70.000 μετοχές. Ως εκ τούτου, η εταιρεία αυτή αφιερώνει το 70% του κεφαλαίου της σε κυμαινόμενα κεφάλαια.

Το κυμαινόμενο κεφάλαιο χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία σταθμισμένων δεικτών κεφαλαιοποίησης. Ανάλογα με τη δόση ελεύθερης διασποράς, η εταιρεία θα έχει υψηλότερη ή χαμηλότερη βαρύτητα στον δείκτη. Εκτός από τα παραπάνω, χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών.