Κοινότητα Καραϊβικής (CARICOM)

Η CARICOM είναι μια κοινότητα χωρών της Καραϊβικής που προωθεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών της.

Κοινότητα Καραϊβικής (CARICOM)

Αυτή η κοινότητα δημιουργήθηκε στις 4 Ιουλίου 1973, με την υπογραφή της Συνθήκης του Chaguaramas. Οι ιδρυτικές πολιτείες αυτής της κοινότητας ήταν:

 • Γέρος και γενειοφόρος
 • Οι Μπαχάμες
 • Μπαρμπάντος
 • Μπελίζ
 • Δομίνικα
 • χειροβομβίδα
 • Γουιάνα
 • Ιαμαϊκή
 • Μονσεράτ
 • Saint Kitts and Nevis
 • Αγία Λουκία
 • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
 • Σουρινάμ
 • Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Δομή της CARICOM

Η κοινότητα διοικείται από δύο βασικούς φορείς: τη Διάσκεψη των Αρχηγών Κυβερνήσεων και το Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας. Αυτά αποτελούν τα υψηλότερα στιγμιότυπα της οντότητας. Από την άλλη πλευρά, αυτά θα βοηθηθούν από κατώτερα ιεραρχικά όργανα:

 • Συμβούλιο Οικονομικών και Προγραμματισμού.
 • Συμβούλιο Εμπορίου και Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Συμβούλιο Εξωτερικών και Κοινοτικών Σχέσεων.
 • Συμβούλιο για την Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Αυτά είναι τα όργανα λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Επίσης, σε αυτήν εντάσσονται οι ακόλουθες επιτροπές, αρμόδιες για τα βοηθητικά όργανα:

 • Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
 • Επιτροπή Προϋπολογισμού.
 • Επιτροπή Διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας.
 • Επιτροπή των Πρέσβεων.

Τέλος, η Συνθήκη του Chaguaramas προβλέπει και άλλα ιδρύματα ως μέρος της οργανωτικής δομής της οντότητας. Κυρίως, υπό το σχήμα των εξειδικευμένων τεχνικών φορέων.

Στόχοι της CARICOM

Ο κύριος στόχος της κοινότητας είναι η προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, τόσο οικονομικής όσο και πολιτικής. Προώθηση της συνεργασίας του μπλοκ σε τομείς δημόσιας πολιτικής μέχρι την εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι της CARICOM είναι:

 • Βελτιώστε την ποιότητα ζωής και τα πρότυπα εργασίας.
 • Να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση του εργατικού δυναμικού.
 • Επίτευξη επιταχυνόμενης οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης.
 • Προώθηση της επέκτασης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τρίτα κράτη.
 • Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
 • Για την επίτευξη μεγαλύτερης πολλαπλασιαστικής ισχύος και οικονομικής αποτελεσματικότητας των κρατών μελών στις σχέσεις τους με τρίτα κράτη, ομάδες κρατών και οντότητες κάθε είδους.
 • Μεγαλύτερος συντονισμός των εξωτερικών πολιτικών και των οικονομικών (εξωτερικών) πολιτικών των κρατών μελών.
 • Δημιουργία μεγαλύτερης λειτουργικής συνεργασίας σε τεχνολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

Τέλος, αυτοί οι στόχοι σχεδιάζονται να επιτευχθούν σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας. Στοιχείο μεγάλης σημασίας για αυτές τις χώρες. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί η δέσμευση των κρατών μελών να υιοθετήσουν τα μέτρα που προέρχονται από το μπλοκ. Αυτό, προς όφελος της κοινής ανάπτυξης της περιοχής.

Χρηματοδότηση CARICOM

Η Συνθήκη Chaguaramas θεσπίζει τη δημιουργία του Κοινοτικού Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτό το ταμείο, με συνεισφορές -κατ’ αρχήν- από τα κράτη μέλη, θα είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση της χρηματοδότησης. Ωστόσο, διαπιστώνεται επίσης ότι το Ταμείο μπορεί να δέχεται επιχορηγήσεις από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από άλλους φορείς εκτός της Κοινότητας.