Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο είναι ένας από τους τέσσερις συντελεστές παραγωγής, ο οποίος σχηματίζεται από εκείνα τα διαρκή αγαθά που προορίζονται για παραγωγή.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο είναι ένας από τους τέσσερις συντελεστές παραγωγής μαζί με τη γη, την εργασία και την τεχνολογία. Χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαμβάνει όλα τα διαρκή αγαθά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Έτσι, για παράδειγμα, ένας φούρνος είναι μέρος του κεφαλαίου ενός αρτοποιού αφού τον χρησιμοποιεί για να μαγειρεύει ψωμί (άλλο αγαθό) και οι υπηρεσίες που παρέχει θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια.

Σε αυτές τις γραμμές, το κεφάλαιο χρησιμεύει για τη δημιουργία αξίας. Αυτό, μέσω της κατασκευής άλλων αγαθών ή υπηρεσιών ή με την απόκτηση κερδών ή κερδών από την κατοχή ή την πώληση τίτλων.

Για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, το κεφάλαιο πρέπει να συνδυαστεί με άλλους συντελεστές παραγωγής. Ο ακριβής συνδυασμός θα εξαρτηθεί από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου αγαθού ή υπηρεσίας.

Το κεφάλαιο αυξάνει την παραγωγικότητα των άλλων παραγωγικών παραγόντων. Ωστόσο, εάν το κεφάλαιο παραμείνει σταθερό και οι υπόλοιποι παράγοντες αυξηθούν, η άνοδος της παραγωγικότητας θα είναι φθίνουσα (νόμος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας).

Το κεφάλαιο αναφέρεται επίσης στους οικονομικούς πόρους που επενδύονται σε ένα συγκεκριμένο έργο για την κατασκευή ή την πώληση υπηρεσιών. Επιπλέον, τα κέρδη από τόκους ή άλλα οικονομικά κέρδη θεωρούνται επίσης κεφάλαιο.

Κεφαλαιακός στόχος

Ο στόχος του κεφαλαίου είναι να αποκτήσει κέρδος ή τόκους από την οικονομική δραστηριότητα ή το χρηματοπιστωτικό μέσο όπου επενδύονται τα χρήματα. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας παράγοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει περισσότερη αξία. Αν και η απλή κατοχή ή η επένδυση αυτού σε ένα έργο δεν διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές.

Στην περίπτωση των εταιρειών, οι εταίροι κάνουν εισφορά κεφαλαίου με τη μορφή χρημάτων, αγαθών ή γνώσεων με την προσδοκία να επιτύχουν κέρδος στο μέλλον.

Ομοίως, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών μέσων, οι άνθρωποι επενδύουν το κεφάλαιό τους σε αυτά ελπίζοντας να αποκτήσουν κέρδος κατά την μεταπώλησή τους ή από τους τόκους που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της διατήρησης του περιουσιακού στοιχείου στην περιουσία τους.

Τύποι κεφαλαίων

Το κεφάλαιο μπορεί να ομαδοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αυτών των κατηγοριών.

 • Ανά τύπο ιδιοκτήτη:
  • Δημόσια : κρατική ή κρατική περιουσία, για παράδειγμα, τα κτίρια δημοσίων φορέων.
  • Ιδιωτικός : Όπου οι ιδιοκτήτες είναι ιδιωτικοί πράκτορες όπως ιδιώτες, εταιρείες ή οργανισμοί. Αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στα μηχανήματα ενός αγρότη.
 • Σύμφωνα με το Σύνταγμα:
  • Φυσικό : Σημαίνει ότι είναι απτό και ορατό, όπως γεωργικά μηχανήματα, υπολογιστές, κατασκευές, κτίρια κ.λπ.
  • Άυλο : Δεν είναι απτό, αλλά είναι πραγματικό. Αναφερόμαστε σε ιδέες, έννοιες, μάρκες, εικόνες, μεταξύ άλλων, που παράγουν αξία.
 • Σύμφωνα με τον όρο:
  • Βραχυπρόθεσμα : Τα κέρδη αναμένονται βραχυπρόθεσμα (συνήθως εντός ενός έτους). Αυτό θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, το κεφάλαιο που επενδύεται για τη μεταπώληση προϊόντων που αναμένεται να πωληθούν στο σύνολό τους σε ένα χρόνο. Στη λογιστική περιλαμβάνεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
  • Μακροπρόθεσμη : Αυτή που επενδύεται με προοπτική κέρδους σε αρκετά χρόνια, για παράδειγμα, η επένδυση στην κατασκευή μιας υποδομής της οποίας τα οφέλη θα φανούν σε πέντε χρόνια. Στη λογιστική περιλαμβάνεται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
 • Άλλοι τύποι κεφαλαίων:
  • Ανθρώπινο κεφάλαιο: Είναι ένα μέτρο της οικονομικής αξίας των επαγγελματικών δεξιοτήτων ενός ατόμου.
  • Χρηματοοικονομικό κεφάλαιο: Αντιπροσωπεύει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ενός ατόμου σε τιμές αγοράς.
  • Κοινωνικό κεφάλαιο: Είναι οι εισφορές που παραδίδουν οι εταίροι μιας εταιρείας και για τις οποίες λαμβάνουν μέρος της περιουσίας της επιχείρησης.
  • Επιχειρηματικό κεφάλαιο: Πρόκειται για την επένδυση στο κεφάλαιο ιδιωτικών εταιρειών (που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο).
  • Κυμαινόμενο κεφάλαιο: Είναι το ποσοστό των εκκρεμών μετόχων μιας εταιρείας που μπορούν να αποκτηθούν από ιδιώτες επενδυτές.

Καπιταλισμός και κεφάλαιο

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό που ονομάζουμε καπιταλισμό είναι ένα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που βασίζεται στην ιδέα ότι η αύξηση του κεφαλαίου μέσω ιδιωτικών επενδύσεων είναι ο μηχανισμός παραγωγής πλούτου.