Κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης είναι μια λογιστική ποσότητα που αναφέρεται σε εκείνους τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει μια εταιρεία στο ενεργητικό της για να εκπληρώσει βραχυπρόθεσμα δεσμεύσεις πληρωμών και σχετίζεται με την οικονομική της δραστηριότητα.

Κεφάλαιο κίνησης

Σε ένα απλό λογιστικό σχήμα, η έννοια του κεφαλαίου κίνησης εστιάζει στους κεφαλαιακούς πόρους στους οποίους μια δεδομένη εταιρεία μπορεί να βασιστεί βραχυπρόθεσμα για να λειτουργήσει. Δηλαδή τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση.

Αυτοί οι πόροι που κατέχει η εταιρεία είναι τα μετρητά, το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων και άλλες επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία.

Για το λόγο αυτό, το κεφάλαιο κίνησης συνήθως ταυτίζεται με την έννοια του κυκλοφορούντος ενεργητικού στον ισολογισμό. Με τη σειρά του, είναι σύνηθες η έννοια του κεφαλαίου κίνησης να ταυτίζεται με αυτή της ρευστότητας ενός οργανισμού.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εταιρείες συνήθως πρέπει να πληρούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για εισροές ή πρώτες ύλες, πληρωμή στους εργαζομένους, αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων. Διαφορετικά, δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Για τη συμμόρφωση με τα παραπάνω χρειάζονται ρευστοί πόροι, δηλαδή που μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε (ή που είναι) μετρητά.

Γι’ αυτό όταν μιλάμε για κεφάλαιο κίνησης, συνήθως προεξοφλούνται τα χρέη που πλησιάζουν στη λήξη. Με αυτόν τον τρόπο, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης θα υπολογίζεται ως κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας.

Κύρια χαρακτηριστικά του κεφαλαίου κίνησης

Οι πόροι που χρησιμοποιούνται από μια συγκεκριμένη εταιρεία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της παραγωγικής της εργασίας αποτελούν το κεφάλαιο κίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κοινωνία έχει διαφορετικούς λογιστικούς λογαριασμούς που προορίζονται να ευνοήσουν ή να επιτρέψουν την παροχή εισροών για την έναρξη της δραστηριότητάς της, επιτρέποντας την κανονική λειτουργία μιας εταιρείας.

Η αγορά πρώτων υλών ή η πληρωμή μισθών σε αυτό το σημείο απαιτούν τη δυνατότητα άμεσης πληρωμής μέσω χρημάτων ή άλλων παρόμοιων νομισματικών μέσων για βραχυπρόθεσμη πληρωμή.

Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης

Όπως είδαμε παραπάνω, για να υπολογιστεί το κεφάλαιο κίνησης με τον πιο αντικειμενικό τρόπο, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αφαιρεθούν μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αυτό είναι γνωστό ως καθαρό κεφάλαιο κίνησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κυκλοφορούν ενεργητικό είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά (σε μετρητά και τραπεζικό λογαριασμό) και εκείνες τις αξίες που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε χρήματα. Αναφερόμαστε σε λογαριασμούς εισπρακτέους από πελάτες (με όρους μικρότερους του ενός έτους) και σε αποθέματα, για παράδειγμα.

Ομοίως, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, έχουμε χρέη με προμηθευτές που πρέπει να εξοφληθούν σε τριάντα ημέρες.

Παράδειγμα κεφαλαίου κίνησης

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του κεφαλαίου κίνησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ότι μια εταιρεία παρουσιάζει τους παρακάτω λογαριασμούς (όλοι μετρημένοι σε ευρώ):

  • Μετρητά / Τράπεζες: 4.000
  • Απόθεμα: 5.000
  • Βραχυπρόθεσμοι εισπρακτέοι λογαριασμοί: 6.000
  • Μηχανήματα και εξοπλισμός: 10.000
  • Οικόπεδο: 25.000
  • Βραχυπρόθεσμοι πληρωτέοι λογαριασμοί: 10.000
  • Μακροπρόθεσμοι πληρωτέοι λογαριασμοί: 16.000
  • Ενεργητικό: 24.000

Έτσι, για να υπολογίσουμε το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, υπολογίζουμε πρώτα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που θα περιλαμβάνουν μετρητά/τράπεζες, αποθέματα και βραχυπρόθεσμους εισπρακτέους λογαριασμούς, προσθέτοντας:

4.000 + 5.000 + 6.000 = 15.000 ευρώ

Ομοίως, οι τρέχουσες υποχρεώσεις θα περιλαμβάνουν μόνο βραχυπρόθεσμους πληρωτέους λογαριασμούς (10.000 ευρώ), επομένως το καθαρό κεφάλαιο κίνησης θα είναι:

15.000-10.000 = 5.000 ευρώ

Σημασία του κεφαλαίου κίνησης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια εταιρεία μπορεί να έχει υψηλό ίδιο κεφάλαιο και να μην έχει παρόμοιο κεφάλαιο κίνησης ταυτόχρονα. Θα συνέβαινε και το αντίθετο. Αυτή η μη εξάρτηση θα έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ή τη δομή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να έχει μεγάλη ποσότητα ακίνητης περιουσίας στα ίδια κεφάλαιά της, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές βραχυπρόθεσμες πληρωμές επειδή δεν έχει σταθερές χρηματικές αποδόσεις. Αυτό είναι σύνηθες σε περιόδους κρίσης ή έλλειψης ρευστότητας.

Στη συνέχεια, μπορεί να συναχθεί ότι αυτό το μέγεθος (κεφάλαιο κίνησης) είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα και που χρειάζονται (λόγω της συνήθους δραστηριότητάς τους) βραχυπρόθεσμα μέσα πληρωμής για τη συνεχή είσοδο και έξοδο εισροών και εκροών. .