Κέρδος

Το κέρδος είναι μια έννοια που αναφέρεται στο πότε υπάρχει οικονομικό όφελος, κέρδος ή, με τα λόγια του Καρλ Μαρξ, κεφαλαιουχικό κέρδος. Όλα αυτά, πριν από τον έλεγχο της παραγωγής ή της διανομής μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού.

Κέρδος

Το κέρδος αναφέρεται στην κατάσταση που συμβαίνει όταν ένα άτομο, μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, παράγει ένα πρόσθετο όφελος. Αυτό το όφελος είναι γνωστό ως κέρδος.

Έτσι, το κέρδος είναι ένας από τους βασικούς κανόνες του καπιταλισμού, αφού εγκαθιδρύει ένα σύστημα μέσω του οποίου, μέσω του κέρδους, δημιουργείται το συμφέρον και τα ιδιωτικά κίνητρα των ανθρώπων. Και αυτό γιατί οι αγορές, όπως και τα κράτη, πρέπει να εγγυηθούν τη χρήση του δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία και του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Όλα αυτά, που αντιστοιχούν στον αναλογούντα φόρο για την πραγματοποίηση του εν λόγω κέρδους.

Πνεύμα κέρδους

Λέγεται ότι μια οικονομική δραστηριότητα έχει σκοπό το κέρδος όταν η εκμετάλλευση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας πραγματοποιείται για την επίτευξη οικονομικής απόδοσης. Δηλαδή, όταν ένα άτομο εκτελεί μια εργασία για να λάβει ένα οικονομικό όφελος για αυτό. Αυτό είναι που γνωρίζουμε ως το κίνητρο του κέρδους.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί αυτό, αφού πολλά ιδρύματα και οργανισμοί, όπως οι ΜΚΟ, ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι δεν παράγουν κέρδος για αυτό, αφού το κάνουν χωρίς να επιδιώκουν έναν δικό τους οικονομικό σκοπό.

Απώλεια κέρδους

Απώλεια κέρδους είναι η κληρονομική ζημία που προκαλείται από την απουσία κέρδους, λόγω παράνομης πράξης, τη ζημία τρίτου ή την αθέτηση σύμβασης.

Όταν ένα άτομο πρέπει να συμμορφωθεί με μια σύμβαση και η παραβίασή της συνεπάγεται απώλεια οφελών για τον αντισυμβαλλόμενο, λέγεται ότι υπάρχει κατάσταση διαφυγόντος κέρδους.

Αυτή η κατάσταση τιμωρείται από το νόμο. Με τον τρόπο αυτό, η αιτία της ζημίας υποχρεούται να αντιστοιχεί με αποζημίωση στον θιγόμενο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντιστοιχούν σε αυτόν για τις ζημιές και τις απώλειες μέχρι να αποκατασταθεί η ζημία που έγινε.