Κάτοχος ομολογίας

Ο ομολογιούχος είναι το πρόσωπο ή η οντότητα που κατέχει τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκδόθηκαν από εταιρεία ή κράτος και αποτελούν μέρος των πιστωτών του.

Κάτοχος ομολογίας

Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν χρεωστικές υποχρεώσεις για τον εκδότη τους, ομόλογα ή υποχρεώσεις που εκδίδουν εταιρείες ή κράτη για να χρηματοδοτηθούν.

Δικαιώματα του ομολογιούχου

Ο ομολογιούχος αποκτά τα ακόλουθα δικαιώματα όταν αγοράζει ή εγγράφει ομόλογα ή χρεωστικές υποχρεώσεις.

  • Χρεώστε τους συμφωνηθέντες τόκους στην ονομαστική αξία του τίτλου.
  • Λάβετε τα χρήματα που έχουν δανειστεί στην εταιρεία στις συμφωνημένες δόσεις και όρους.

Μπορείτε να διατηρήσετε αυτά τα δικαιώματα για όσο διάστημα έχετε τους τίτλους στην κατοχή σας, δηλαδή εφόσον δεν τους πουλήσετε και παρά την αθέτηση ή την πτώχευση της εταιρείας.

Σε αντίθεση με τους μετόχους, που είναι εταίροι, ο ομολογιούχος δεν κατέχει την εταιρεία έκδοσης χρέους και μόνο για το γεγονός ότι κατέχει τα ομόλογα ή τις υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου, δεν αποκτά τα πολιτικά δικαιώματα που συνδέονται με το να είναι μέτοχος.

Επιπλέον, ο ομολογιούχος είναι μεταξύ των πρώτων θέσεων κατά σειρά προτεραιότητας πληρωμών σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας έκδοσης του χρέους, εκτός από την περίπτωση του χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Ανάλογα με την πιστωτική ποιότητα του χρέους που κατέχει ο ομολογιούχος, θα καταλαμβάνει ευνοϊκότερη ή λιγότερο θέση στην εν λόγω κλίμακα.

Ο ομολογιούχος μπορεί να αποκτήσει τους τίτλους στις νέες εκδόσεις που εκδίδονται στις πρωτογενείς αγορές ή μέσω διαπραγμάτευσης στις δευτερογενείς αγορές, οργανωμένες ή μη (OTC).

Συνδικάτο Ομολογιούχων

Οι ομολογιούχοι ομαδοποιούνται σε ένα σωματείο, το οποίο διορίζει έναν επίτροπο που προεδρεύει και είναι υπεύθυνος για τα συμφέροντα των μελών του. Η λειτουργία του είναι να λειτουργεί ως συνομιλητής μεταξύ των ομολογιούχων και της εκδότριας εταιρείας για την επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών και για τα δύο μέρη.

Αναγκαστικά συγκροτείται από το νόμο σε κάθε έκδοση και κάθε συνδρομητής του χρέους της εταιρείας πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής, σύμφωνα με το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Η λειτουργία του υπόκειται στους εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου και αυτοί υπόκεινται, με τη σειρά τους, στα όσα ορίζονται στο καταστατικό της πράξης έκδοσης ομολόγων.

Το σωματείο έχει ανάλογο με τη γενική συνέλευση των μετόχων, τη γενική συνέλευση των ομολογιούχων. Η συνέλευση είναι το όργανο λήψης αποφάσεων σε θέματα που επηρεάζουν τα κοινά συμφέροντα των ομολογιούχων.

Το σωματείο γεννιέται με την εγγραφή της πράξης έκδοσης και διαλύεται με την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων.