Κάθετη και οριζόντια επικοινωνία

Η κάθετη επικοινωνία είναι αυτή που εφαρμόζεται στην πράξη μεταξύ υψηλότερων θέσεων και υφισταμένων εργαζομένων εντός του επιχειρηματικού πλαισίου. Μπορεί να εμφανιστεί με αύξοντα ή φθίνοντα τρόπο. Από την άλλη, οριζόντια επικοινωνία είναι αυτή που λαμβάνει χώρα μεταξύ εργαζομένων παρόμοιου ιεραρχικού επιπέδου. Μπορεί να προέρχονται από το ίδιο τμήμα ή από διαφορετικό τμήμα, αλλά μοιράζονται την ίδια θέση στο οργανόγραμμα της εταιρείας .

Κάθετη και οριζόντια επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι απαραίτητη μέσα σε μια εταιρεία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κάθετης και της οριζόντιας επικοινωνίας. Και τα δύο είναι πολύ χρήσιμα για τη δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κάθετη επικοινωνία είναι αυτή που εκδηλώνεται μεταξύ των υψηλότερων και κατώτερων θέσεων μιας εταιρείας. Μπορεί να ξεκινήσει από τις κορυφαίες θέσεις μέχρι τους εργαζόμενους που καταλαμβάνουν τα χαμηλότερα τμήματα ή το αντίστροφο.

Η οριζόντια επικοινωνία είναι αυτή που συμβαίνει μεταξύ εργαζομένων που μοιράζονται παρόμοια θέση. Αν ρίξουμε μια ματιά στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Θα επαληθεύσουμε ότι η οριζόντια επικοινωνία είναι εμφανής μεταξύ των εργαζομένων που κατέχουν θέση ίσης σημασίας, ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα.

Ποιες είναι οι πιο εμφανείς διαφορές μεταξύ κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας;

Αυτές είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας:

  • Η κάθετη επικοινωνία χρησιμοποιείται από ανώτερα στελέχη μιας εταιρείας και υφιστάμενους υπαλλήλους για την επικοινωνία. Το μήνυμα μπορεί να πάει από πάνω προς τα κάτω ή αντίστροφα.
  • Η κάθετη επικοινωνία επιτρέπει στους εργαζόμενους χαμηλότερης βαθμίδας να έχουν φωνή και να παρουσιάζουν τις προτάσεις, τις απόψεις τους και να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων.
  • Η οριζόντια επικοινωνία επιτρέπει τον καλό συντονισμό μεταξύ τμημάτων παρόμοιας βαθμίδας που καταλαμβάνουν το οργανόγραμμα της εταιρείας. Όταν πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία, αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την ενίσχυση των ομάδων.
  • Στην κάθετη επικοινωνία, οι ανώτερες θέσεις μπορούν να μεταδώσουν στους εργαζόμενους που καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις, τις αξίες, την πολιτική της εταιρείας και τις συστάσεις για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
  • Στην οριζόντια επικοινωνία δεν υπάρχουν τόσες πολλές παραμορφώσεις ή λάθη στο μήνυμα. Έχοντας την ίδια κατάταξη εντός της εταιρείας υπάρχει μια πιο φυσική επικοινωνία, μερικές φορές ακόμη και άτυπη, αφού αποστολέας και παραλήπτης έχουν την ίδια θέση εργασίας.
  • Στην κάθετη επικοινωνία, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενσωματωμένοι και ακούγονται. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνει το εργασιακό περιβάλλον πολύ πιο θετικό.
  • Στην οριζόντια επικοινωνία υπάρχει μεγαλύτερος δυναμισμός, η επικοινωνία είναι πιο άμεση και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

Παραδείγματα κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας

Τα ανώτερα στελέχη μιας εταιρείας αποφάσισαν να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για τη σημασία των αξιών και των στόχων της εταιρείας. Σκοπεύουν να καταστήσουν σαφή την ουσία αυτού, τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν και πώς να τα εκτελούν αποτελεσματικά.

Σε αυτή την περίπτωση, θα γινόταν κάθετη καθοδική επικοινωνία, αφού μέρος των ανώτερων διευθυντικών στελεχών σκοπεύει να διευκρινίσει κάποιες σχετικές πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών, καθώς και την πολιτική της ίδιας της εταιρείας.

Ας υποθέσουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια vegan εταιρεία καλλυντικών προϊόντων, στην οποία υπάρχουν δύο τμήματα με την ίδια θέση εντός του οργανογράμματος των επιχειρήσεων. Πρέπει να συντονιστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους για να υποστηρίξουν την κυκλοφορία μιας νέας σειράς προϊόντων.

Στην περίπτωση αυτή, η επικοινωνία που πραγματοποιείται θα είναι οριζόντια.

Για τη σωστή ανάπτυξη της επιχειρηματικής επικοινωνίας, θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστούν και τα δύο είδη επικοινωνίας στην πράξη.