Ιδιωτικό κεφάλαιο

Ιδιωτικό κεφάλαιο είναι εκείνο το είδος κεφαλαίου που χρησιμοποιείται από ιδιώτες οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να αναπτύξουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

Ιδιωτικό κεφάλαιο

Στην ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων υφιστάμενου κεφαλαίου, το ιδιωτικό κεφάλαιο ξεχωρίζει ως αυτό στο οποίο η ιδιοκτησία του ανήκει σε ιδιώτες πράκτορες. Με αυτόν τον τρόπο, η ιδιοκτησία του ιδιωτικού κεφαλαίου ανήκει σε κάθε είδους οικογένειες, καθώς και σε εταιρείες. Χρησιμοποιούν τους πόρους που αποτελούν αυτό το κεφάλαιο για να αποκτήσουν οικονομικές αποδόσεις.

Υπό αυτή την έννοια, το ιδιωτικό κεφάλαιο γίνεται το μέσο που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας για τη δημιουργία κερδών, με βάση ορισμένους πόρους.

Έτσι, το κεφάλαιο αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή, αποτελεί ιδιωτική επένδυση.

Χαρακτηριστικά του ιδιωτικού κεφαλαίου

Η μέθοδος κεφαλαίου ιδιωτικού τύπου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να επισημανθούν:

  • Πηγή επένδυσης : Μέσω του ιδιωτικού κεφαλαίου, δημιουργούνται και πραγματοποιούνται επενδύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Ιδιωτική προέλευση : Αυτό το κεφάλαιο προέρχεται από πόρους οικογενειών και εταιρειών, που προορίζονται για γενική αξία.
  • Σχέση με το χρέος : Συχνά πηγή ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι η ανάληψη χρέους. Με άλλα λόγια, οι ιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν δάνεια ή πιστώσεις για να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους για ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Δημιουργός του επιχειρηματικού ιστού: Συνήθως, το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι το πιο παρόν στις διάφορες οικονομίες των χωρών. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και των περισσότερων από τις εταιρείες μιας οικονομίας, που καλύπτουν τους περισσότερους οικονομικούς τομείς.

Παραδείγματα ιδιωτικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με την έννοια της ιδιοκτησίας, το κεφάλαιο ιδιωτικής φύσης περιλαμβάνει όλο αυτό το σύνολο κεφαλαίων που ανήκει σε πράκτορες που αποτελούν μέρος της ιδιωτικής σφαίρας.

Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων στην οικονομική καθημερινότητα. Αυτό θα κυμαινόταν από τα βιομηχανικά μηχανήματα μιας τοπικής εταιρείας μέχρι τη συλλογή εικόνων ενός ατόμου.

Όσον αφορά τη λογιστική, το μετοχικό κεφάλαιο είναι ένα ιδιωτικό παράδειγμα των εισφορών που, αρχικά, πραγματοποιούνται από τους εταίρους κατά τη δημιουργία μιας εμπορικής εταιρείας. Αυτά μπορεί να είναι τόσο χρηματικά όσο και σε είδος.