Ευρωσύστημα

Το Ευρωσύστημα είναι ένας οργανισμός που σχηματίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως κοινό νόμισμα.

Ευρωσύστημα

Στην πραγματικότητα, το Ευρωσύστημα ενεργεί ως «εικονική» οντότητα, καθώς στερείται νομικής προσωπικότητας και τα διοικητικά του όργανα είναι αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατ’ αρχήν, το ΕΣΚΤ είναι αυτό που φιλοδοξεί να γίνει η νομισματική αρχή της ΕΕ. Ωστόσο, όταν πρόκειται για μια κοινή νομισματική πολιτική, μπορεί να επηρεάσει μόνο τις χώρες που έχουν ενταχθεί στο ευρώ. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η μεταβατική περίοδος του Ευρωσυστήματος έως ότου όλες οι χώρες της ΕΕ αποφασίσουν να ανταλλάξουν το εθνικό τους νόμισμα με το ευρώ.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική της ΕΕ και έχει τη δική της νομική προσωπικότητα. Όσον αφορά τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, έχουν επίσης τη δική τους νομική προσωπικότητα και επιτελούν ανεξάρτητες λειτουργίες εκτός από την εκπλήρωση των στόχων του Ευρωσυστήματος.

Η διαφορά μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωσυστήματος πρέπει να διευκρινιστεί. Και οι δύο ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά, αφενός, το ΕΣΚΤ περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές κεντρικές τράπεζες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως κοινό νόμισμα όσο και αυτές που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Ενώ, το Ευρωσύστημα περιλαμβάνει μόνο τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως κοινό νόμισμα. Υπό αυτή την έννοια, το Ευρωσύστημα θα ήταν μια υποομάδα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Λειτουργίες του Ευρωσυστήματος

Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συζητούνται οι στόχοι του ΕΣΚΤ. Η κύρια λειτουργία είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή να ελέγξει τον πληθωρισμό προστατεύοντας έτσι την αξία του ευρώ. Επιπλέον, θεσπίζονται λειτουργίες για την υποστήριξη των γενικών πολιτικών της Ένωσης.

Στην πράξη, το Ευρωσύστημα είναι που εκτελεί όλες αυτές τις λειτουργίες. Η ΣΕΕ αναφέρεται στο ΕΣΚΤ αφού αρχικά αναμενόταν ότι όλες οι χώρες θα ενσωματώνουν το νόμισμα του ευρώ. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν έχει ακόμη συμβεί και οι λειτουργίες που εκτελεί επί του παρόντος το Ευρωσύστημα είναι οι εξής:

 • Καθορισμός και εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.
 • Διενέργεια συναλλαγματικών πράξεων σύμφωνα με την καθιερωμένη συναλλαγματική πολιτική.
 • Διαχείριση επίσημων αποθεματικών σε ξένο νόμισμα των χωρών της ευρωζώνης.
 • Έκδοση τραπεζογραμματίων της ευρωζώνης.
 • Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το καθήκον να εγγυηθεί την εκπλήρωση όλων αυτών των λειτουργιών που αποδίδονται, αρχικά, στο ΕΣΚΤ. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να αποφευχθεί η επικάλυψη καθηκόντων. Επιπλέον, ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ευνοεί την επίτευξη των στόχων.

Σύνθεση του Ευρωσυστήματος

Η σύνθεση του Ευρωσυστήματος έχει ως εξής:

 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
 • 19 εθνικές τράπεζες που έχουν ενσωματώσει το ευρώ ως το ενιαίο νόμισμα των ακόλουθων χωρών:
  • Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία (Τράπεζα της Ισπανίας), Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία και Πορτογαλία.

Δομή του Ευρωσυστήματος

Το Ευρωσύστημα δεν έχει δικά του διοικητικά όργανα, αλλά διοικείται από τα διοικητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

 • Κυβερνητικό συμβούλιο
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ