Ευρωβαρόμετρο

Το Ευρωβαρόμετρο είναι μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν τις κύριες ανησυχίες και προσδοκίες του πληθυσμού της Κοινότητας σχετικά με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Ευρωβαρόμετρο

Με τη δημιουργία του Ευρωβαρόμετρου, είναι δυνατό να γνωρίζουμε λεπτομερώς ποιες είναι οι προτεραιότητες δράσης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχονται από τους αντιπροσωπευτικούς πολίτες που συμβουλεύτηκαν στην έρευνα.

Πριν από τη δημιουργία του, τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πραγματοποίησαν διαφορετικές μετρήσεις και διαβουλεύσεις με τον πληθυσμό. Ωστόσο, από το 2007 αυτό το εργαλείο άρχισε να αναπτύσσεται τακτικά, η προετοιμασία και η εφαρμογή του εναπόκεινται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εναλλακτικά, η χρηματοδότησή του ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κύρια βάση της ύπαρξής του είναι να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο οι Ευρωπαίοι θέλουν οι κοινοτικές εξουσίες να ενεργούν στην καθημερινή οικονομική και νομοθετική δραστηριότητα. Αυτές οι έρευνες πραγματοποιούνται συνήθως δύο φορές το χρόνο και τα συμπεράσματά τους μελετώνται και συζητούνται από το κοινοβούλιο με σκοπό τον σχεδιασμό μελλοντικών στρατηγικών.

Είναι επίσης σύνηθες να πραγματοποιούνται πρόσθετες και πιο ειδικές έρευνες για λογαριασμό θεσμικού οργάνου της Ένωσης. Φυσικά, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη λήψης ορισμένων στοιχείων από τον πληθυσμό. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι αναπτύσσονται μέσω τηλεφώνου.

Κύρια χρησιμότητα του Ευρωβαρόμετρου

Με αυτόν τον τρόπο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τα μέτρα δράσης του με βάση τα αποτελέσματα που δείχνει το Ευρωβαρόμετρο και, συνεπώς, τη γνώμη των ευρωπαίων κατοίκων.

Τα κύρια θέματα που συγκεντρώνονται στο βαρόμετρο δεν ανταποκρίνονται μόνο σε πολιτικές ή οικονομικές αποχρώσεις. Το Ευρωβαρόμετρο εστιάζει και στη γνώμη του Ευρωπαίου πολίτη για άλλα σημεία. Παραδείγματα αυτών είναι το περιβάλλον ή η δημογραφική πρόοδος του πληθυσμού με παράγοντες επιρροής όπως η μετανάστευση.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που αντιπροσωπεύει αυτή η μέτρηση είναι να προσφέρει την υπάρχουσα γνώμη σχετικά με το έργο του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επιρροή του στην κοινοτική ζωή και το γεγονός και μόνο ότι ανήκει στην Ένωση από την πλευρά κάθε μέλους της κοινότητας.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου

Διαφορετικές διαβουλεύσεις ξεκινούν περιοδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

  • Θεματικές έρευνες: Εστιάζονται στα θέματα που περιγράφηκαν παραπάνω και πολύ διαφορετικού χαρακτήρα. Γενικές διαβουλεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη ή να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικίες, φύλο ή κοινωνικές τάξεις.
  • Παράμετρος: Πραγματοποιείται ετησίως σε όλες τις χώρες μέλη και εστιάζει στη γνώση των εντυπώσεων τους από το έργο του ίδιου του κοινοβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο, προσπαθεί να μετρήσει τον βαθμό συγγένειας και αίσθησης του ανήκειν μεταξύ του Ευρωπαίου πολίτη και της διαφορετικής κοινότητας ιδρύματα.
  • Flash Eurobarometer: Πρόκειται για τηλεφωνήματα προς πολίτες για πιο συγκεκριμένο θέμα. Με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για ένα συγκεκριμένο θέμα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.