Ευρατόμ

Η Ευρατόμ είναι ένας ευρωπαϊκός δημόσιος φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων για την πυρηνική ενέργεια.

Ευρατόμ

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πυρηνική ενέργεια, η Ευρατόμ εγείρει τις διάφορες στρατηγικές για την εκμετάλλευση της ενέργειας και την έρευνα σε πηγές ενέργειας αυτού του είδους.

Αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός στοχεύει στη διαχείριση και νομική υποστήριξη ενεργειακών δράσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, από την έναρξή του, έχει κατευθυνθεί ιδιαίτερα στον τομέα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όσον αφορά την ηπειρωτική συνάφεια, η Ευρατόμ ήταν μια από τις πιο αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί μετά τις Συνθήκες της Ρώμης.

Υπό αυτή την έννοια, η δημιουργία του CECA θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως σαφές προηγούμενο.

Προέλευση, ιστορία και συνάφεια της Ευρατόμ

Αν και δεν εξαρτάται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τα ίδια μέλη και διοικείται από τα ίδια θεσμικά όργανα με την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, που ιδρύθηκε με τη δημοσίευση μιας συνθήκης το 1957, συνέβαλε στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εδαφών.

Μαζί με τη δημιουργία άλλων παρόμοιων και σύγχρονων πολυεθνικών οργανισμών, η γέννηση της Ευρατόμ αντιπροσώπευε τη συνοχή των πυρηνικών στρατηγικών στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Μαζί με την προοδευτική εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέπνιξε θεσμικά την κοινωνικοπολιτική αστάθεια που υπήρχε στη μέση του Ψυχρού Πολέμου.

Θεσμική ευθύνη Ευρατόμ

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της οργάνωσης πρέπει να επισημανθούν στα ακόλουθα σημεία:

  • Κοινοτική διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας : Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ασχολείται με την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της ενέργειας.
  • Ειδικός προγραμματισμός και ευρωπαϊκή συνοχή : Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείου, το ίδρυμα αυτό είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του ελέγχου των αποβλήτων πυρηνικής παραγωγής, καθώς και των αναγκαίων παραγόντων ασφάλειας σε αυτόν τον κλάδο.
  • Δομή και ειδικό νομικό πλαίσιο : Κάθε δράση της Ευρατόμ έχει νομική υποστήριξη από την κοινοτική νομική σφαίρα.

Όλα αυτά οδήγησαν, από τη γέννησή του, στη δημιουργία και βελτίωση μιας κοινής αγοράς, με πολύ έντονη εξειδίκευση στην πυρηνική ενέργεια.

Αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάπτυξης του εμπορίου πυρηνικών εξαρτημάτων μεταξύ των κρατών μελών. Το επόμενο βήμα θα ήταν η κοινή έρευνα για την ανάπτυξη της εν λόγω βιομηχανίας ενέργειας.

Δρόμοι εργασίας Ευρατόμ

Μετά τη δημιουργία της και μέχρι σήμερα, η Ευρατόμ έχει καθιερωθεί ως ο κύριος υπεύθυνος για τις ενεργειακές αρμοδιότητες στην Ευρώπη.

Για το λόγο αυτό, η προώθηση της πυρηνικής βιομηχανίας που προέκυψε από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης ήταν μια από τις βάσεις που τέθηκαν από την αρχή.

Έτσι, η γενική δραστηριότητα της Ευρατόμ διέρχεται από δύο κύριες οδούς:

  • Εργασία ντοκιμαντέρ και ερευνητικός κλάδος : Σε τομείς όπως η πυρηνική (απόκτηση ενέργειας τόσο μέσω σχάσης όσο και σύντηξης) και η παραγωγική ευθύνη για την προκαλούμενη ραδιενέργεια.
  • Συγκλίνουσα θεσμική δράση : Αυτό το ίδρυμα συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μοντέλα κοινής παρέμβασης. Αυτό, μέσω κοινών στρατηγικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.