Επαγγελματική εκπαίδευση

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή η δραστηριότητα που επικεντρώνεται στη συνεχή προετοιμασία και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Υπό αυτή την έννοια, είναι μια μόνιμη, και προγραμματισμένη, δραστηριότητα που βασίζεται στην προετοιμασία του προσωπικού που θα ασκήσει μια συγκεκριμένη εργασιακή δραστηριότητα.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Η επαγγελματική κατάρτιση, ή επαγγελματική κατάρτιση, επομένως, είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται από την εταιρεία. Σε αυτό, η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και την εκπαίδευση των εργαζομένων της για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασιακής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, είναι μια τεχνική εκπαίδευσης που συνίσταται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, των γνώσεών τους, καθώς και των δεξιοτήτων τους.

Η προετοιμασία αυτή πραγματοποιείται με προγραμματισμένο, συστηματικό και μόνιμο τρόπο. Δεδομένων των συνεχών αλλαγών στη στρατηγική μιας εταιρείας, κατά την εφαρμογή καινοτομιών και νέων εργαλείων, καθώς και τεχνικών παραγωγής, αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι μόνιμη και να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής μας ζωής. Σκοπός του είναι να μην περιέλθει ο εργαζόμενος σε απαξίωση.

Επαγγελματική εκπαίδευση
Παράδειγμα επαγγελματικής κατάρτισης: Οι εργαζόμενοι αποκτούν εκπαίδευση για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εργαζόμενος βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, επιτυγχάνοντας παράλληλα καλύτερη απόδοση των καθηκόντων του. Ομοίως, προωθούνται οικονομίες μάθησης, οι οποίες αποφέρουν μεγάλα οφέλη για την εταιρεία, τον εργοδότη, τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής κατάρτισης

Αφού γνωρίσουμε τον όρο, ας δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του:

 • Είναι μια τεχνική που προωθείται από την εταιρεία.
 • Είναι επίσης γνωστό ως «επιχειρηματική κατάρτιση».
 • Είναι μια τεχνική προπόνησης.
 • Συνίσταται στην προετοιμασία του προσωπικού μας για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι προγραμματισμένη και να συνάδει με τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί ο εργαζόμενος.
 • Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε συνεχή βάση. Συνεχώς δηλαδή διαχρονικά για να μην πέφτουμε στην απαξίωση του προσωπικού.
 • Προωθεί τη συνεχή βελτίωση του προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται και η οικονομία της μάθησης.

Τύποι επαγγελματικής κατάρτισης

Μεταξύ των τύπων επαγγελματικής κατάρτισης που υπάρχουν, πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα, ανάλογα με τις παραμέτρους που καθορίζονται παρακάτω:

Ανάλογα με την τυπικότητα

Ανάλογα με την τυπικότητά της, μπορούμε να κατατάξουμε αυτή την εκπαίδευση σε τυπική και μη τυπική.

 • Επίσημη εκπαίδευση : Αυτή που έχει προγραμματιστεί, έχει καθιερωθεί σχεδιασμός γι’ αυτήν και ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά. Ένα μάθημα, ένα μεταπτυχιακό ή μια ενδοεταιρική εκπαίδευση.
 • Άτυπη εκπαίδευση : Αυτό που δεν έχει προγραμματιστεί. Δεν ακολουθεί δομή, άρα δεν είχε καν προγραμματιστεί. Αυτή είναι η περίπτωση σύστασης, οδηγιών πριν από την εκτέλεση της εργασίας κ.λπ.

Ανάλογα με τη συνάφεια ή τη θέση τους στην εταιρεία

Ανάλογα με τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία και τη συνάφεια των ενεργειών τους, μπορούμε να ταξινομήσουμε την εκπαίδευση ως εξής:

 • Εκπαίδευση πωλήσεων : Επικεντρώνεται στους υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό τμήμα.
 • Εκπαίδευση ηγεσίας : Για διευθυντές προσωπικού, οι οποίοι πρέπει να ενισχύσουν την ηγεσία τους και την ικανότητά τους να παρακινούν τους ανθρώπους.
 • Εκπαίδευση για διευθυντικά στελέχη : Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των υπευθύνων για μια επιχειρηματική μονάδα, για παράδειγμα.
 • Εκπαίδευση λογιστών σε λογιστικούς κανονισμούς : Είναι το καλύτερο παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής, καθώς επικεντρώνεται στην ενημέρωση των γνώσεων όσων ελέγχουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας με το Δημόσιο.

Εκτός από τα παραδείγματα που αναφέρονται, υπάρχουν περισσότεροι τύποι ανάλογα με τη θέση σας.

Ανάλογα με τη φύση του, ή τον σκοπό του

Κάθε εκπαίδευση, όταν μεταδίδεται, επιδιώκει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ένας εργαζόμενος ξεκινά σε μια εταιρεία, δημιουργείται μια συγκεκριμένη εκπαίδευση που επιτρέπει την προσαρμογή, την ένταξή του, καθώς και τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Για το λόγο αυτό, μπορούμε να ταξινομήσουμε και αυτή την εκπαίδευση με βάση τη φύση της. Για να γίνει αυτό, χωρίζουμε ως εξής:

 • Εκπαίδευση μύησης: Ένα που επικεντρώνεται σε εκείνους που ξεκίνησαν πρόσφατα στην εταιρεία.
 • Εκπαίδευση για αρχάριους: Επικεντρώνεται στο προσωπικό που έχει αρχίσει πρόσφατα να εκτελεί τα καθήκοντά του εντός της εταιρείας.
 • Εκπαίδευση για προαγωγή: Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση συγκεκριμένου προσωπικού που θέλει να προωθήσει.

Πλεονεκτήματα της επαγγελματικής κατάρτισης

Η επαγγελματική κατάρτιση, ως τέτοια, παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στην εταιρεία που την χρησιμοποιεί και εκπαιδεύει συνεχώς τους υπαλλήλους της.

Μεταξύ αυτών των πλεονεκτημάτων, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • Καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα.
 • Οι εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι στην εταιρεία και τους στόχους της.
 • Τα επίπεδα παραγωγικότητας μπορούν να αυξηθούν δραματικά.
 • Το κόστος μειώνεται.
 • Οι χρόνοι είναι μικρότεροι.
 • Εκμεταλλεύονται οικονομίες μάθησης, εμβέλειας, κλίμακας.
 • Βελτιώνει την απόδοση των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Το εργασιακό περιβάλλον είναι καλύτερο.
 • Γενικά, βελτιώνει τη λειτουργία της εταιρείας και άρα τις αποδόσεις της δραστηριότητας.

Παράδειγμα επαγγελματικής κατάρτισης

Για να ενισχύσουμε την ιδέα, παρακάτω είναι ένα παράδειγμα στο οποίο μια εταιρεία προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στον υπάλληλο της, λαμβάνοντας παράλληλα μια σειρά από οφέλη ως αποτέλεσμα:

Ας φανταστούμε λοιπόν ότι είμαστε ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που κατασκευάζει έπιπλα, στην Ισπανία.

Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά μας, έχουμε μια ομάδα 10 συναρμολογητών επίπλων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας: συναρμολόγηση επίπλων.

Με τον ίδιο τρόπο, ανακαλύψαμε ότι ο ανταγωνιστής μας, στην Κίνα, έχει αποκτήσει ένα νέο εργαλείο, το οποίο του επιτρέπει να μειώνει τους χρόνους γιατί συναρμολογεί τα έπιπλα με πιο γρήγορο τρόπο.

Αποκτήσαμε γρήγορα το μηχάνημα και ετοιμάσαμε εκπαίδευση για να μάθουμε στους υπαλλήλους μας πώς να το χρησιμοποιούν.

Επομένως, αφού έχουμε εκπαιδευμένους υπαλλήλους, μπορούν να το αξιοποιήσουν (εκπαίδευση) και να βελτιώσουν τη λειτουργία της παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους αναμονής, μειώνοντας το κόστος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και παρεμπιπτόντως τα κέρδη της εταιρείας.

Αυτή είναι η επαγγελματική κατάρτιση και εδώ είναι ένα παράδειγμα των πλεονεκτημάτων της.