Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) είναι εξαρτώμενο όργανο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Αυτό ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Εμφανίστηκε το 1919, ως συνέπεια της Συνθήκης των Βερσαλλιών και με στόχο την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)

Συγκεντρώνοντας εργαζόμενους, κυβερνήσεις και εργοδότες, η ΔΟΕ θεσπίζει εργασιακούς κανονισμούς για χάρη της αξιοπρεπούς απασχόλησης. Έτσι, η φιλοσοφία της ΔΟΕ προϋποθέτει ότι, με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, θα επιτευχθεί οικονομική ευημερία και κοινωνική ειρήνη.

Κύριοι στόχοι της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)

Οι κύριοι στόχοι που έχει θέσει η ΔΟΕ καλύπτουν τέσσερις τομείς δράσης:

  • Προώθηση του σεβασμού των κανονισμών εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  • Αγώνας για αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζόμενους.
  • Μεγαλύτερη κοινωνική προστασία των εργαζομένων.
  • Προώθηση του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΔΟΕ θεσπίζει κανονισμούς εργασίας, προετοιμάζει προγράμματα σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών και προωθεί την τεχνική συνεργασία σε εργατικά θέματα σε διεθνές επίπεδο.

Πώς λειτουργεί η ΔΟΕ

Η ΔΟΕ ορίζεται ως ένας τριμερής οργανισμός, καθώς περιλαμβάνει εργοδότες, κυβερνήσεις των κρατών μελών και εργαζόμενους. Η λειτουργία του είναι να υποστηρίζει τον διάλογο μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές.

Η εσωτερική δομή της ΔΟΕ έχει ως εξής:

  • Διεθνές Συνέδριο Εργασίας : Εκτός από το όργανο που αποφασίζει για τους κανονισμούς εργασίας, θα χρησιμεύσει και ως όργανο για συζήτηση για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Διαχειρίζεται επίσης την έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΟΕ.
  • Διοικητικό Συμβούλιο : Κατέχει εκτελεστική εξουσία. Με άλλα λόγια, εκτελεί τα προγράμματα της ΔΟΕ και φροντίζει για τις δημοσιονομικές πτυχές του οργανισμού.
  • Διεθνές Γραφείο Εργασίας : Είναι το εποπτικό όργανο. Έχει την ευθύνη των ελεγκτικών λειτουργιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο που επιτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμβουλεύεται από επιτροπές που έχουν εμπειρογνώμονες που συνεισφέρουν εργοδότες, κυβερνήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Από την άλλη πλευρά, πραγματοποιούνται κατά καιρούς συναντήσεις των χωρών μελών της ΔΟΕ για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων εργασιακών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ποια είναι τα πεδία δράσης της ΔΟΕ;

Για να τεθούν σε ισχύ τα διεθνή πρότυπα της ΔΟΕ, υπάρχει σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Με άλλα λόγια, η ΔΟΕ διασφαλίζει ότι τηρούνται οι υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Για αυτό, ο οργανισμός παρακολουθεί τακτικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι συμφωνίες και υποδεικνύει σε ποιους τομείς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Επιπλέον, η ΔΟΕ μπορεί να παρέχει συμβουλές στα κράτη μέλη.

Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ένας άλλος από τους κύριους τομείς δράσης της ΔΟΕ. Για το σκοπό αυτό, η ΔΟΕ προωθεί προγράμματα που δεσμεύονται για αξιοπρεπή απασχόληση. Σε αυτά ζητείται η δέσμευση εργοδοτών, κυβερνήσεων και εργαζομένων, προκειμένου να εμπλακούν.

Εν ολίγοις, πρόκειται για την εφαρμογή πολιτικών που επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και που, ταυτόχρονα, μεταφράζονται σε αξιοπρεπή εργασία.

Το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός της ΔΟΕ

Το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός της ΔΟΕ πρέπει να εγκρίνονται από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας κάθε δύο χρόνια.

Έτσι, το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός έθεσαν τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε δύο χρόνια από τώρα, τους πόρους που θα διατεθούν για την επίτευξή τους, ενώ εγκρίθηκαν οι δαπάνες που κρίνονται συναφείς.

Αλλά από πού αντλεί χρηματοδότηση η ΔΟΕ;

Κυρίως, με τρεις τρόπους:

  • Μέσω των αναλογικών συνεισφορών των χωρών που το αποτελούν.
  • Μέσω εθελοντικών συνεισφορών από τους κύριους εταίρους.
  • Συνεισφορές από δημόσιους φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς που εξαρτώνται από τον ΟΗΕ.