Διαφορά μεταξύ κόστους και εξόδων

Οι έννοιες κόστος και κόστος, όπως και οι έννοιες αξία και τιμή, παρουσιάζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταστάσεις στις οποίες και οι δύο έννοιες τείνουν να συγχέονται, πιστεύοντας ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφορές που, κατά κάποιο τρόπο, καθιερώνουν τη διαίρεση μεταξύ των δύο εννοιών.

Διαφορά μεταξύ κόστους και εξόδων

Και, αν και μπορεί να πιστεύεται ότι και οι δύο έννοιες είναι μερικές φορές συνώνυμες, σε πολλές άλλες περιπτώσεις αναφέρονται σε δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις, όπου το αντικείμενο της εκταμίευσης είναι εντελώς διαφορετικό.

Ως εκ τούτου, το κόστος ή το κόστος είναι όλη αυτή η χρηματική δαπάνη που πραγματοποιεί η εταιρεία, η οποία προορίζεται για την πληρωμή των υποχρεώσεων που απαιτούνται για να διατηρηθεί ενεργή η παραγωγική διαδικασία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει η εταιρεία. Αυτές, στη λογιστική, ταξινομούνται ως επενδύσεις, αφού έχουν άμεση σχέση με τα έσοδα της εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, το κόστος είναι όλη αυτή η οικονομική δαπάνη ή πληρωμή που κάνει η εταιρεία για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με το κόστος, η λογιστική δαπάνη δεν σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία κατασκευής, επομένως δεν θεωρείται επένδυση.

Τέλος, για να ολοκληρώσουμε τη διάκριση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι, ενώ στη λογιστική το κόστος θεωρείται περιουσιακό στοιχείο, το έξοδο από την άλλη θεωρείται υποχρέωση.

Κόστος και Έξοδα

Χαρακτηριστικά κόστους και εξόδων

Τα κύρια χαρακτηριστικά που παρακινούν τη διάκρισή του είναι τα ακόλουθα:

Κόστος ή κόστος:

  • Σχετίζεται με την παραγωγή.
  • Είναι απαραίτητο για την απόκτηση εισοδήματος.
  • Δημιουργεί μια επιστροφή στο τέλος της ζωής του.

Δαπάνες:

  • Σχετίζεται με τη γραφειοκρατία και τη διοίκηση της εταιρείας.
  • Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το λειτουργικό μέρος της εταιρείας.
  • Δεν συνδέεται με καμία άμεση επιστροφή κεφαλαίου.

Παράδειγμα εξόδων και κόστους

Για να ολοκληρώσουμε να έχουμε μια σαφή ιδέα των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο εννοιών, προχωράμε στο να δώσουμε ένα παράδειγμα για καθεμία από τις έννοιες.

Επομένως, ως παράδειγμα κόστους, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα μηχανήματα που χρειάζεται μια εταιρεία και στα οποία επενδύει για να αποκτήσει παραγωγή.

Με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως κόστος την πρώτη ύλη που είναι απαραίτητη για την παραγωγή, καθώς και τα εργαλεία που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να φτιάξει και να ολοκληρώσει την παραγωγή ενός αγαθού.

Από την άλλη πλευρά, ως παράδειγμα δαπανών, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις δαπάνες για το προσωπικό και τους μισθούς που λαμβάνουν. Ταυτόχρονα, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και έξοδα σε φόρους π.χ. μεταξύ μιας άλλης σειράς παιχνιδιών που θα συμπεριληφθούν εδώ.