Δεσμός

Το ομόλογο είναι ένας χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται από μια εταιρεία ή μια δημόσια διοίκηση για να χρηματοδοτηθεί.

Δεσμός

Ο εκδότης ενός ομολόγου υπόσχεται να επιστρέψει τα χρήματα που έχουν δανειστεί στον αγοραστή αυτού του ομολόγου, συνήθως συν κάποιους προκαθορισμένους τόκους, γνωστούς ως κουπόνι. Γι’ αυτό είναι γνωστό ως μέσο σταθερού εισοδήματος.

Τα ομόλογα αποτελούν μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης μεγάλων εταιρειών και δημόσιων διοικήσεων, κυρίως κυβερνήσεων, που μέσω της έκδοσης ομολόγων υλοποιούν το χρέος, δίνοντας στους δανειστές τους ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.

Ένα ομόλογο είναι μέρος ενός δανείου. Ο οργανισμός έκδοσης διαιρεί το συνολικό χρέος που θέλει να τοποθετήσει σε μικρές μερίδες, που ονομάζονται ομόλογα, ώστε ο καθένας να μπορεί να του δανείσει χρήματα, επειδή τα δάνεια είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να χορηγηθούν από έναν μόνο αντιπρόσωπο, και ως εκ τούτου, διαιρούν «το σύμβαση »του δανείου σε πολλά μικρά συμβόλαια ή τίτλους (τα ομόλογα), έτσι ώστε το πρόσωπο που κατέχει το ομόλογο να έχει το δικαίωμα να επιστραφεί τα χρήματα που έχουν δανειστεί συν τους τόκους. Τα ομόλογα μπορούν να μεταφερθούν στη δευτερογενή αγορά και ως εκ τούτου η αναγραφόμενη τιμή τους ποικίλλει. Οι ιδιοκτήτες ή οι δανειστές των ομολόγων ονομάζονται «κάτοχοι» ή «ομολογιούχοι».

Όταν αγοράζουμε ένα ομόλογο, κάνουμε ένα δάνειο. Ο αγοραστής παραδίδει ένα χρηματικό ποσό, που ονομάζεται αρχικό κεφάλαιο του ομολόγου, στην εταιρεία που εκδίδει το ομόλογο (την εταιρεία που λαμβάνει το δάνειο). Η εταιρεία αναλαμβάνει να μας επιστρέψει σε προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, το ποσό που το έχουμε δανείσει, συν ένα επιτόκιο που επίσης είχε προηγουμένως καθοριστεί. Γι’ αυτό τα ομόλογα θεωρούνται πάγια στοιχεία ενεργητικού, αφού ανεξάρτητα από το πώς κάνει η εταιρεία, θα λάβουμε στο τέλος της περιόδου τους σταθερούς τόκους για τους οποίους έχει δεσμευτεί η εκδότρια εταιρεία. Αν και μερικές φορές έχουν μεταβλητά επιτόκια.

Πολλές φορές εκδίδονται με έκπτωση, δηλαδή η εκδότρια εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει το 100% του ονομαστικού κεφαλαίου στην ημερομηνία λήξης του ομολόγου που είναι γενικά 1000 ευρώ. Και την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία παραδίδουμε τα χρήματα για την αγορά του ομολόγου, δεν πρέπει να τους δανείζουμε 100% αν όχι λίγο λιγότερο.

Αποτίμηση ομολόγων

Η παρούσα αξία ενός ομολόγου ισούται με τις ταμειακές ροές που θα εισπραχθούν στο μέλλον, προεξοφλημένες την τρέχουσα στιγμή με επιτόκιο (i), δηλαδή την αξία των τοκομεριδίων και την ονομαστική αξία μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπολογίσουμε την καθαρή παρούσα αξία (NPV) του ομολόγου:

Για παράδειγμα, αν βρισκόμαστε την 1η Ιανουαρίου του έτους 20 και έχουμε διετές ομόλογο που διανέμει κουπόνι 5% ετησίως που καταβάλλεται εξαμηνιαία, η ονομαστική του αξία είναι 1000 ευρώ που θα καταβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου του έτους. 21 και το επιτόκιο έκπτωσης ή το επιτόκιο είναι 5,80% ετησίως (που είναι 2,859% ανά εξάμηνο) η εγγενής αξία του ομολόγου θα είναι:

Υπολογίστε την τιμή ενός ομολόγου
Εξάμηνο 1 2 3 4
Ταμειακή ροή 25 25 25 1025
Εκπτωση 1,02859 1.05800 1,08825 1,11936
Προεξοφλημένες ταμειακές ροές 24.3050867 23.6294896 22,9726718 915.698557

Αν προσθέσουμε όλες τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές, το αποτέλεσμα είναι 986.6058 €

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, δείτε την αποτίμηση ομολόγων.

Κίνδυνος ομολόγων

Συχνά λέγεται ότι είναι μια ασφαλής επένδυση, ενώ ακόμη και τα κρατικά ομόλογα αναφέρονται συχνά ως περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο. Αν και είναι αλήθεια ότι είναι μια από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να διακρίνουμε δύο τύπους κινδύνου στα ομόλογα:

 • Πιστωτικός κίνδυνος: Είναι η πιθανότητα ο εκδότης του ομολόγου να μην μπορεί να αναλάβει την αποπληρωμή του δανείου.
 • Κίνδυνος αγοράς: Πιθανότητα μείωσης της τιμής του ομολόγου λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια της αγοράς.

Τύποι μπόνους

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μπόνους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους:

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ομολόγων:

 • Κρατικά ομόλογα: Τίτλοι που εκδίδονται από το δημόσιο ταμείο μιας χώρας με στόχο τη χρηματοδότηση των γενικών προϋπολογισμών του κράτους.
 • Εταιρικά ομόλογα : Είναι ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες με στόχο τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Πρέπει επίσης να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ομολόγων με βάση την πιστωτική τους ποιότητα. Αν και η κλίμακα είναι αρκετά ευρεία και εξαρτάται από τους οίκους αξιολόγησης, υπάρχουν συνήθως δύο τύποι ομολόγων:

 • Ομόλογο επενδυτικής βαθμίδας : Έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικού βαθμού, που σημαίνει ότι έχουν υψηλή πιστοληπτική ποιότητα και συνεπώς χαμηλό κίνδυνο αθέτησης. Η ελάχιστη ικανότητα πληρωμής που πρέπει να θεωρείται επενδυτικός βαθμός για τον Moody’s είναι η αξιολόγηση Baa και για τους S&P και Fitch είναι BBB.
 • Ομόλογα υψηλής απόδοσης: Έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλής απόδοσης, που σημαίνει ότι έχουν χαμηλή πιστωτική ποιότητα και επομένως υψηλό κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων.

Είναι σημαντικό να διακρίνουμε το είδος του κουπονιού του ομολόγου και αν διανέμει κουπόνια. Σύμφωνα με αυτό διακρίνουμε τρεις τύπους ομολόγων:

 • Ομόλογα με σταθερό κουπόνι: Αυτός ο τύπος τίτλων διανέμει περιοδικά ένα σταθερό τοκομερίδιο. Για παράδειγμα 5% ετησίως. Συνήθως διανέμονται ανά εξάμηνο. Αν λοιπόν ένα ομόλογο ονομαστικής 1.000 ευρώ έχει σταθερό κουπόνι 5%, θα διανέμει 25 ευρώ κάθε έξι μήνες.
 • Ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου: Αυτός ο τύπος τίτλου δεν πληρώνει τόκους μέχρι την ημερομηνία λήξης, δηλαδή πληρώνει τους τόκους μαζί με το ποσό του δανείου στο τέλος. Σε αντιστάθμιση, η τιμή του είναι χαμηλότερη από την ονομαστική του αξία, εκδίδεται δηλαδή με έκπτωση, που δίνει μεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου.
 • Ομόλογο κυμαινόμενου τοκομεριδίου: Πρόκειται για τίτλους που παρέχουν τα συμφέροντά τους με κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με την εξέλιξη του επιτοκίου της αγοράς χρήματος (Euribor, Libor …) συν ένα διαφορικό. Παράδειγμα: Euribor + 2%.

Ανάλογα με το αν έχουν επιλογές ή όχι:

 • Ομόλογα χωρίς επιλογές: Γνωστά και ως bullet bonds. Είναι ομόλογα που δεν έχουν καμία ενσωματωμένη επιλογή. Είναι οι κοινοί δεσμοί.
 • Ομόλογα επιλογής: Τα ομόλογα έχουν ενσωματωμένες επιλογές.
  • Εάν έχουν δικαίωμα αγοράς, είναι γνωστά ως ομόλογα με δυνατότητα κλήσης, ο εκδότης έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει το ομόλογο.
  • Εάν έχουν δικαίωμα πώλησης σε ομόλογα με δυνατότητα πώλησης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα πώλησης στο ομόλογο.
 • Τίτλοι που εκδόθηκαν από εταιρεία (με υψηλό κεφάλαιο), οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο στον τίτλο ένα ή περισσότερα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών προκειμένου να μειώσουν το επιτόκιο στο οποίο πρόκειται να υποβάλει η εταιρεία και να επιτρέψουν στους κατόχους την πρόωρη απόσβεση του ομολόγου ή τη μετατροπή του σε μερίδια.

Άλλα χαρακτηριστικά των ομολόγων:

 • Μετατρέψιμο ομόλογο: Ο κάτοχός του έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με μετοχές όταν υπάρχει νέα έκδοση σε σταθερή τιμή. Λόγω της δυνατότητας αυτής της μετατρεψιμότητας, το κουπόνι ή το επιτόκιο του μετατρέψιμου ομολόγου είναι χαμηλότερο από αυτό που θα είχε χωρίς την επιλογή μετατροπής.
 • Ανταλλάξιμο ομόλογο : Είναι παρόμοιο με το μετατρέψιμο, αλλά μπορεί να ανταλλάσσεται με υπάρχουσες μετοχές.
 • Χρεόγραφα μετρητών : Είναι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρεία, η οποία θα αποπληρώσει το δάνειο στην καθορισμένη διάρκεια.
 • Λωρίδες : Ορισμένα κρατικά ομόλογα είναι "ξεγυμνώσιμα" ή διαιρεμένα, δηλαδή, η αξία του ομολόγου μπορεί να διαχωριστεί σε καθεμία από τις πληρωμές που πραγματοποιούνται, διακρίνοντας τις πληρωμές τόκων (κουπόνια) και την πληρωμή του κεφαλαίου και να τις διαπραγματευτεί χωριστά. Παράδειγμα: Έτσι, από ένα ομόλογο 5 ετών, θα μπορούσαν να ληφθούν 6 λωρίδες: ένα για κάθε ετήσια πληρωμή κουπονιού και ένα έκτο για το κεφάλαιο, μετά από 5 χρόνια.
 • Ομόλογα αορίστου χρόνου : Είναι αυτά που δεν επιστρέφουν ποτέ το κεφάλαιο, αλλά πληρώνουν τόκους (κουπόνια) εφ’ όρου ζωής. Είναι τα πιο ευαίσθητα στις διακυμάνσεις του επιτοκίου, αφού η τιμή τους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το επιτόκιο.