Δήλωση Εισοδήματος

Η κατάσταση εισοδήματος ή IRPF (Φόρος Προσωπικού Εισοδήματος) είναι ένας φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες στη Φορολογική Υπηρεσία, σε σχέση με το εισόδημα ή το καθαρό εισόδημα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Δήλωση Εισοδήματος

Κατά τη σύνταξη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, λαμβάνονται υπόψη όλα τα έσοδα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έτους, προεξοφλώντας τα έξοδα που εκπίπτουν. Δεν πρέπει όμως όλοι οι πολίτες να κάνουν τη δήλωση εισοδήματος, υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις όπως θα δούμε παρακάτω.

Η δήλωση εισοδήματος γίνεται μόνο από φυσικά πρόσωπα, στην οποία γίνεται αναφορά σε ανθρώπινα πρόσωπα. Σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρεται κυρίως σε εταιρείες, οι οποίες δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, αλλά πληρώνουν αυτό που λέγεται εταιρικός φόρος.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβάλλεται σε όλο αυτό το εισόδημα εφαρμόζοντας ένα ποσοστό σταδιακά στο εισόδημα, δηλαδή είναι προοδευτικός φόρος, όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό προς πληρωμή, λαμβάνοντας υπόψη τα τμήματα (όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό σε κάθε ενότητα). Μόλις υπολογιστεί αυτό το ποσό, γνωστό ως εφάπαξ, αφαιρούνται όλες οι μειώσεις. Το ποσό αυτό, αφού εφαρμοστούν οι αντίστοιχες κρατήσεις, αντικατοπτρίζει τη ρευστή αμοιβή, η οποία θα είναι το τελικό ποσό που πληρώνουμε ως φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Πλήρης αμοιβή – Εκπτώσεις = Καθαρή αμοιβή

Κατά τη διάρκεια του έτους, είναι φυσιολογικό τόσο για την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε όσο και για το χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα να αφαιρούν μέρος των χρημάτων που κερδίζουμε για να τα δώσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, το πρώτο μειώνει το μηνιαίο ποσοστό που προορίζεται για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη μισθοδοσία μας και το δεύτερο αφαιρεί το κατάλληλο ποσό από εμάς όταν λαμβάνουμε, για παράδειγμα, κέρδη κεφαλαίου από επενδύσεις στο Χρηματιστήριο ή τόκους σε τραπεζική κατάθεση.

Πολλές φορές αυτές οι παρακρατήσεις που έχουν γίνει στη διάρκεια του έτους είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαμε πληρώσει, ώστε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων να μας επιστραφεί. Δηλαδή, ότι το Υπουργείο Οικονομικών μας επιστρέφει χρήματα για τους επιπλέον φόρους που έχουμε πληρώσει. Αυτό είναι φυσιολογικό αφού στους φόρους που πληρώνονται μέσα στη χρονιά δεν υπολογίζονται οι κρατήσεις του κάθε ατόμου. Για αυτόν τον λόγο, και για να τακτοποιηθούν όλες αυτές οι έννοιες και τα οικονομικά στοιχεία, γεννιέται η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Ποια έσοδα και έξοδα περιλαμβάνει η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων;

Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στο ενοίκιο μπορεί να προέρχεται τόσο από το εισόδημα από την εργασία (είτε μισθωτός είτε αυτοαπασχολούμενος), καθώς και από άλλα είδη εισοδήματος όπως κέρδη κεφαλαίου ή εισόδημα κεφαλαίου. Στην Ισπανία τα κύρια έσοδα αναλύονται ως εξής:

 • Αποδοχές από εργασία : Μισθοί, μισθοδοσία ή συντάξεις κυρίως.
 • Έσοδα από κινητό κεφάλαιο: Κυρίως τόκοι και μερίσματα. Περιλαμβάνεται όμως και η ασφάλεια ζωής.
 • Έσοδα από κεφάλαια ακίνητης περιουσίας : Είναι τα έσοδα που προέρχονται από ακίνητα που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες τους, μισθωμένα ή μεταβιβασμένα σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με οικονομικές δραστηριότητες.
 • Έσοδα από οικονομικές, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες .
 • Κεφάλαια και ζημίες : Προκύπτουν, για παράδειγμα, από πώληση ακινήτων, μετοχών, απόκτηση βραβείων.

Οι κρατήσεις μπορεί να είναι για διαμονή σε σπίτι προς ενοικίαση ή για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της συνήθους κατοικίας. Για ορισμένες επενδύσεις ή δωρεές, όπως η επένδυση σε μια νεοσύστατη εταιρεία ή η επένδυση χρημάτων σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Για συμβίωση με παιδιά κάτω των 25 ετών με μικρό εισόδημα ή με γονείς άνω των 65 ετών.

Στην Ισπανία ορισμένες κρατήσεις περιλαμβάνονται στο προσχέδιο εισοδήματος. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που δεν το κάνουν, επομένως είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρήσετε καλά το προσχέδιο για να συμπεριλάβετε όλες τις πιθανές κρατήσεις και να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Ποιος υποχρεούται να δηλώσει στην Ισπανία;

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, Ισπανό ή όχι, που έχει διαμένει περισσότερες από 183 ημέρες το ημερολογιακό έτος, που έχει την Ισπανία ως κύριο πυρήνα ή βάση των δραστηριοτήτων ή των οικονομικών του συμφερόντων κατά κάποιο τρόπο, υποχρεούται να κάνει τη δήλωση εισοδήματος στην Ισπανία. άμεσο ή έμμεσο.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις που μπορούν να μας απαλλάξουν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος. Εξαρτάται κυρίως από το ύψος του εισοδήματος, τις κρατήσεις και από πού προέρχεται.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν και κάποιος δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, μπορεί να γνωρίζει το πρόχειρό του, κάτι που συνιστάται ανεπιφύλακτα, αφού αν βγει να πληρώσει δεν θα παρουσιάσει τη δήλωση εισοδήματος, αλλά αν βγει για να την επιστρέψει, αξίζει τον κόπο να το παρουσιάσετε, καθώς θα λάβετε μια πληρωμή για αυτό.

Οι φορολογικοί κάτοικοι στην Ισπανία δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση εισοδήματος:

 • Εάν το εισόδημα που εισπράττεται είναι μικρότερο από 22.000 ευρώ το έτος, εφόσον προέρχεται από έναν μόνο πληρωτή ή εάν το εισόδημα που εισπράττουν οι δεύτεροι ή τρίτοι πληρωτές δεν υπερβαίνει συνολικά τα 1.500 ευρώ.
 • Εάν το εισόδημα που εισπράττεται είναι μικρότερο από 14.000 ευρώ το έτος, ακόμη και αν το εισόδημα από εισόδημα αποκτάται από δύο ή περισσότερους πληρωτές. Εκτός εάν δεν πληροί τους δύο παρακάτω κανόνες.
 • Εάν δεν έχετε λάβει εισόδημα από κινητό κεφάλαιο και υπεραξίες που υπόκεινται σε παρακράτηση ή προκαταβολή, για συνολικό ποσό άνω των 1.600 ευρώ ετησίως.
 • Εάν δεν έχετε λάβει τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αποδόσεις από γραμμάτια δημοσίου και επιδοτήσεις για την απόκτηση επίσημα προστατευόμενων κατοικιών ή κατοικιών σε τιμές και άλλα κέρδη κεφαλαίου που προέρχονται από κρατική ενίσχυση, για συνολικό ποσό άνω των 1.000 ευρώ ετησίως.
 • Εάν έχετε λάβει αποκλειστικά πλήρες εισόδημα από εργασία, κεφάλαια (έπιπλα και ακίνητα – για μίσθωση ακινήτων …), οικονομικές δραστηριότητες (επιχειρηματίες, επαγγελματίες …) και υπεραξίες, υποκείμενες ή μη σε παρακράτηση, όταν το άθροισμά τους ισχύει δεν υπερβαίνει τα 1.000 € ή όσοι είχαν ζημίες κεφαλαίου μικρότερες των 500 €.
 • Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα που δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος θα επιστραφούν και ως εκ τούτου αποζημιώνονται για να το κάνουν. Γι’ αυτό καλό είναι να κοιτάξετε το προσχέδιο για να δείτε αν αξίζει ή όχι για να κάνετε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τι θα συμβεί αν δεν υποβάλω τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Εάν κάποιος δεν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποχρεωμένος να το κάνει, θα διαπράξει φορολογικό αδίκημα που χαρακτηρίζεται ως ελαφρύ, σοβαρό ή πολύ σοβαρό. Το παραμικρό συμβαίνει αν είναι το ίδιο το άτομο που ειδοποιεί ότι δεν το έχει παρουσιάσει και όταν το κάνει επιστρέφει. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Εάν πληρώσετε ή θα έχετε επιβάρυνση τόκων ανάλογα με την καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσης.

Αν είναι το Δημόσιο που διεκδικεί την παράλειψη της δήλωσης και επιστρέψει να επιστρέψει το πρόστιμο είναι 200 ​​ευρώ. Αν όμως, αντίθετα, πληρώσει, θα συνεπάγεται πρόστιμο μεταξύ 50% και 150% της αξίας του χρέους, το οποίο θα εξαρτηθεί από την οικονομική ζημιά στο δημόσιο ταμείο, από τη σοβαρότητα της απόκρυψης (είναι επιδεινώνεται, για παράδειγμα, εάν υπάρχουν πράξεις στο χρηματιστήριο για τις οποίες πρέπει να πληρώσετε) και εάν έχουν διαπραχθεί άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στο σχέδιο ενοικίου

Η Φορολογική Υπηρεσία μπορεί να κάνει λάθη κατά την προετοιμασία των μοντέλων για την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στο προσχέδιο δεν περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα, πολύ λιγότερο τα εκπιπτόμενα έξοδα. Δείτε τι δεν περιλαμβάνει το προσχέδιο ενοικίου.

Εδώ είναι οι δύο πιο συχνές αποτυχίες:

1. Λάθη που σχετίζονται με τη φορολογία της κατοικίας : Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ο εσφαλμένος υπολογισμός της έκπτωσης για μια κατοικία που αποκτήθηκε πριν από το 2006, αν και είναι επίσης αρκετά σύνηθες να μην εφαρμόζονται οι αντίστοιχες μειώσεις φόρου κύριας κατοικίας εάν η χορηγούσα τράπεζα Το στεγαστικό δάνειο δεν έχει αποδείξεις ότι αυτό το δάνειο είναι, ακριβώς, για συνήθη κατοικία ή πρώτη κατοικία.

Το στεγαστικό δάνειο μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στη σωστή προετοιμασία του σχεδίου εάν έχει γίνει αλλαγή τράπεζας ή εάν γίνει διαπραγμάτευση νέας. Σε περίπτωση που το σπίτι έχει αγοραστεί από ζευγάρι και οι δύο σύζυγοι αντιμετωπίζουν το στεγαστικό δάνειο ισόποσα αλλά μόνο ο ένας εμφανίζεται στο κτηματολόγιο, το πιο φυσιολογικό είναι ότι η Εφορία υπολογίζει λανθασμένα τις κρατήσεις.

Επιπλέον, εάν είναι η πρώτη συνήθης κατοικία που αποκτά το ζευγάρι, τα έξοδα που προέρχονται από την αγορά – συνδεδεμένη ασφάλιση, συμβολαιογράφος, εγγραφή, φόροι κ.λπ. – εκπίπτουν επίσης και εδώ το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κάνει λάθος εάν αυτές οι οικονομικές δαπάνες δεν καταγράφονται.

2. Κρίσεις που σχετίζονται με γάμους και χωρισμούς : Αυτού του είδους οι καταστάσεις προκαλούν σημαντικές κρατήσεις, όπως αυτή που ελήφθη για το ποσό των αντισταθμιστικών συντάξεων στον πρώην σύζυγο και των προσόδων για διατροφή σε κοινά τέκνα ή για την καταβολή της συνήθους πληρωμής του πρώην συζύγου τόπος κατοικίας. Επομένως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το τμήμα.

Εάν έχετε λάβει το σχέδιο δήλωσης φορολογίας εισοδήματός σας και έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει προετοιμαστεί σωστά, θα πρέπει να το τροποποιήσετε για να καταγράψετε τις φορολογικές δηλώσεις που πραγματικά σας αντιστοιχούν. Μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα της Εφορίας ή πηγαίνοντας αυτοπροσώπως σε εφορία, για την οποία θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Ομοίως, το προσωπικό του Οργανισμού μπορεί να σας ζητήσει να αιτιολογήσετε τις αλλαγές που κάνετε στο προσχέδιό σας, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα. Δείτε πώς να κάνετε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.