Γραμμή κατανομής κεφαλαίου (CAL)

Η γραμμή κατανομής περιουσιακών στοιχείων, πιο γνωστή με το όνομά της στα αγγλικά, γραμμή κατανομής κεφαλαίων (CAL), είναι η γραφική αναπαράσταση όλων των πιθανών συνδυασμών κινδύνου και απόδοσης δεδομένου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο και περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο.

Γραμμή κατανομής κεφαλαίου (CAL)

Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτόν τον ορισμό ότι όταν αναφερόμαστε σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία μιλάμε για μετοχές κατά γενικό κανόνα. Οι αποδόσεις χαρτοφυλακίου ορίζονται ως η μαθηματική προσδοκία των αποδόσεων χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου ορίζεται επίσης ως η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου.

Η γραμμή CAL θα είναι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια ανοδική ευθεία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές θα αναλάβουν υψηλότερο κίνδυνο μόνο εάν τους προσφερθεί υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, προκύπτει η φράση: «όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία».

Η Γραμμή Κατανομής Κεφαλαίου (CAL) γραφικά

Ας φανταστούμε το ακόλουθο παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η Γραμμή Κατανομής Κεφαλαίου και να το δούμε γραφικά:

  • Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία χωρίς κινδύνους και ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών.
  • Το περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο δίνει απόδοση 2% και κίνδυνο 0%.
  • Το χαρτοφυλάκιο μετοχών έχει απόδοση 10% και κίνδυνο 8%.

Γραφικά η Γραμμή Κατανομής Κεφαλαίου θα μοιάζει με:

  • Θα φτάναμε στο σημείο Α του γραφήματος εάν επενδύαμε το 100% του κεφαλαίου μας στο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο. Δηλαδή θα είχαμε απόδοση 2% και ρίσκο 0%.
  • Θα φτάναμε στο σημείο Β του γραφήματος αν επενδύαμε το 100% του κεφαλαίου μας στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Όπου θα είχαμε απόδοση 10% και ρίσκο 8%.

Επομένως, η επένδυση του 100% του κεφαλαίου σε ένα από τα δύο περιουσιακά στοιχεία σηματοδοτεί τα ακραία σημεία της γραμμής. Και ως εκ τούτου, θα τοποθετηθούμε σε ένα σημείο μεταξύ των σημείων Α και Β όταν διαφοροποιούμε μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων. Ας φανταστούμε ότι ξεκινάμε από ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει το 100% του κεφαλαίου στο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κινδύνους. Λοιπόν, καθώς επενδύουμε στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνουμε τη γραμμή. Ας το δούμε στη συνέχεια.

Συνεχίζοντας με το παράδειγμα…

Ξεκινώντας από τα ίδια δεδομένα από το προηγούμενο παράδειγμα, θα δούμε πώς θα ανέβει η γραμμή CAL. Ας φανταστούμε το εξής:

Αρχικά επενδύσαμε το 100% του κεφαλαίου στο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κινδύνους. Άρα θα έχουμε απόδοση 2% και ρίσκο 0% (σημείο Α του προηγούμενου γραφήματος). Τώρα αλλάζουμε την επένδυση και επενδύουμε 75% στο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο και 25% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Ποια είναι τώρα η κερδοφορία και ο κίνδυνος μου;

Απόδοση χαρτοφυλακίου = (75% * 2%) + (25% * 10%) = 4%

Κίνδυνος χαρτοφυλακίου = (75% * 0%) + (25% * 8%) = 2%

Και όπως μπορείτε να δείτε θα βρισκόμαστε σε ένα σημείο της γραμμής πάνω από το σημείο Α. Και θα ανεβαίνουμε τη γραμμή καθώς επενδύουμε περισσότερο στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Το όριο είναι η επένδυση 100% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Το σημείο όπου μπορεί να βρεθεί ένας επενδυτής θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τον βαθμό αποστροφής του κινδύνου.