Δημόσια διοίκηση

Η Δημόσια Διοίκηση περιλαμβάνει όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν συσταθεί για να ασκούν το καθήκον της διοίκησης και διαχείρισης οργανισμών, ιδρυμάτων και … Read more

Διαχείριση από τίτλους

Η διαχείριση μέσω τίτλων είναι ένας νέος τρόπος διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Αυτό συνίσταται στην επιλογή ενός συνόλου αξιών που μοιράζονται και εφαρμόζονται στην … Read more

Διαχείριση της διαδικασίας

Η διαχείριση διαδικασιών είναι μια προσέγγιση που θεωρεί έναν οργανισμό ως ένα δίκτυο σχετικών και διασυνδεδεμένων διαδικασιών. Επομένως, είναι ο τρόπος διαχείρισης ενός οργανισμού με … Read more

Διαχείριση κατά Στόχους

Η διαχείριση βάσει στόχων ορίζεται ως η επιχειρηματική στρατηγική στην οποία εργάζονται όλοι οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρείας προκειμένου να επιτευχθούν οι … Read more

Σύγχρονη διοίκηση

Η σύγχρονη διοίκηση είναι η διαδικασία εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών που βασίζονται σε νέες πρακτικές και προσεγγίσεις που επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται … Read more

Μικτή χορήγηση

Η μικτή διοίκηση είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού κεφαλαίου. Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους οργανισμούς που … Read more

Διοίκηση Logistics

Η διαχείριση Logistics είναι το σύνολο των λειτουργιών και των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμόσει μια εταιρεία. Αυτό, για να μεταφέρετε αποτελεσματικά τα αγαθά σας … Read more

Οικονομική διαχείριση

Η χρηματοοικονομική διαχείριση είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων μιας εταιρείας, δίνοντας προσοχή στην κερδοφορία και τη ρευστότητά της. Η … Read more

Διαχείριση χρόνου

Η διαχείριση χρόνου είναι η σειρά μηχανισμών που διαθέτει ένας οργανισμός όταν πρόκειται να ορίσει, αποτελεσματικά, τις διαδικασίες του. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει υπόψη … Read more

Διοίκηση πωλήσεων

Διοίκηση πωλήσεων είναι όλες οι διαδικασίες, αποφάσεις, ενέργειες εποπτείας και ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία και σχετίζονται με τις εργασίες πωλήσεων. … Read more

Διαχείριση έργου

Η διαχείριση έργου είναι η μεθοδολογία με την οποία είναι δυνατή η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων για ένα συγκεκριμένο έργο. Μέσω της διαχείρισης του … Read more

Λειτουργική διοίκηση

Η διαχείριση λειτουργιών συνίσταται στον σχεδιασμό, τη διεύθυνση, την οργάνωση και τον έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία αξίας. Με αυτόν … Read more