Hvordan måles inflation?

Når man måler inflationsraten i en økonomi, er de to mest anvendte metoder BNP-deflatoren og forbrugerprisindekset (CPI).

Hvordan måles inflation?

Inflation er den generelle stigning i prisniveauet i en økonomi, målt som den procentvise ændring i disse priser. Selvom CPI og BNP-deflatoren har en tendens til at vise lignende resultater, er der vigtige forskelle mellem de to indikatorer, der kan resultere i uensartede mål. For det første afspejler de et andet sæt produkter og tjenester, og for det andet vægter de priserne forskelligt.

Forbrugerprisindekset

CPI er en indikator, der måler den gennemsnitlige variation i priserne på varer og tjenesteydelser i en given periode i en økonomi. Dens mål er at måle leveomkostningerne og vise virkningerne af inflation på individuelle forbrugere.

Beregning af inflation ved hjælp af CPI følger en fire-trins proces:

1) Reparation af indkøbskurven

CPI indkøbskurven repræsenterer de varer og tjenester, der købes til forbrug af en bestemt population. For eksempel omfatter denne kurv i Spanien mere end 479 varer, der er opdelt i tolv hovedgrupper: Mad og ikke-alkoholiske drikkevarer, transport, bolig, HORECA (hoteller, restauranter og kaffe), fritid og kultur, tøj og fodtøj, køkkenudstyr, medicin, kommunikation, alkoholholdige drikkevarer og tobak og undervisning. Endelig er der en overskrift kaldet "andre", som omfatter de produkter, der ikke er indeholdt i de foregående grupper.

2) Beregning af prisen på kurven

Når kurven er fast, er næste trin i beregningen af ​​CPI at finde de nuværende og tidligere priser på alle varer og tjenester. Priserne indsamles fra en lang række kilder, såsom detailhandlere, supermarkeder, stormagasiner og hjemmesider, hvor husholdningerne handler. Et andet sæt priser indsamles også fra offentlige myndigheder, energiudbydere og ejendomsmæglere.

3) Beregning af indekset

CPI er et indekstal, så dernæst skal vi definere et basisår. Basisåret tjener som referencepunkt for at sammenligne nogle år og andre. Indekset beregnes derefter ved at dividere prisen på kurven med varer og tjenesteydelser i et givet år med prisen på den samme kurv i basisåret. Dette forhold ganges med 100, hvilket resulterer i CPI. Basisåret er CPI altid 100.

4) Endelig beregning af inflation

Endelig, når vi har CPI, kan vi beregne inflationen. Specifikt er inflationsraten den procentvise ændring i indekset fra én periode til den foregående. For at beregne det kan vi bruge følgende formel:

Inflationsrate = [(CPI år 1-CPI år 0) / CPI år 0] * 100 %

BNP-deflator

BNP-deflatoren er et mål for prisniveauet for alle endelige varer og tjenester, der produceres indenlandsk i en økonomi. Det kan beregnes som forholdet mellem nominelt BNP og realt BNP ganget med 100. Denne formel viser ændringer i nominelt BNP, der ikke kan tilskrives ændringer i realt BNP.

BNP-deflator = ([nominelt BNP / realt BNP] * 100)

Med andre ord måler BNP-deflatoren forholdet mellem nominelt BNP (samlet produktion målt i løbende priser) og realt BNP (samlet produktion målt i faste basisårspriser). Det afspejler derfor det aktuelle prisniveau i forhold til basisårets prisniveau.

Beregning af inflation ved hjælp af deflatoren følger en fire-trins proces:

1) Beregning af nominelt BNP

Nominelt BNP er defineret som den monetære værdi af alle færdige varer og tjenesteydelser i en økonomi vurderet til løbende priser. Så denne del er ret nem. Alt, hvad vi skal gøre, er at gange mængden af ​​alle producerede varer og tjenester med deres respektive priser og lægge dem sammen.

2) Beregning af realt BNP

I et andet trin beregner vi det reelle BNP. I modsætning til nominelt BNP viser realt BNP den monetære værdi af alle færdige varer og tjenesteydelser i en økonomi værdisat til faste priser. Det betyder, at vi vælger et basisår og bruger det års priser til at beregne værdien af ​​alle varer og tjenester også for alle andre år. Dette giver os mulighed for at eliminere virkningerne af inflation.

3) Beregning af deflatoren:

Nu hvor vi kender både nominelt og realt BNP, kan vi beregne BNP-deflatoren. For at gøre dette dividerer vi nominelt BNP med realt BNP og multiplicerer resultatet med 100. Dette giver os den ændring i nominelt BNP, som ikke kan henføres til ændringer i realt BNP.

Det vil sige den stigning i BNP, der skyldes stigningen i priserne og ikke i mængden af ​​produkter og tjenester.

4) Endelig beregning af inflation

Basisårsdeflatoren vil altid være 100, da nominelt og realt BNP vil falde sammen. Fra basisåret vil værdien dog have tendens til at ændre sig. For at beregne inflationen beregner vi blot den procentvise forskel mellem to år.

Inflation = [(Deflator år 1-Deflator år 0) / Deflator år 0] * 100 %

Forskelle mellem CPI og BNP-deflatoren

De afspejler forskellige sæt af produkter og tjenester

BNP-deflatoren måler prisniveauet for alle varer og tjenester, der produceres i økonomien (det vil sige på nationalt plan). Forbrugerprisindekset måler på sin side prisniveauet på varer og tjenester, som forbrugerne køber inden for økonomien. Det betyder, at BNP-deflatoren ikke inkluderer ændringer i prisen på importerede varer, mens forbrugerprisindekset ikke tager højde for ændringer i priserne på eksporterede varer og tjenesteydelser.

På den anden side repræsenterer CPI kun en brøkdel af alle varer og tjenester produceret indenlandsk, da det udelukkende fokuserer på forbrugsgoder.

For eksempel, hvis prisen på en båd produceret i Spanien stiger, vil BNP-deflatoren afspejle ændringen i landets inflation, men det vil CPI ikke, da bådene ikke indgår i indkøbskurven, der er bestemt til deres beregning.

Det modsatte kan også ske, hvis prisen på en computer produceret i Asien og eksporteret til Spanien varierer. Den spanske BNP-deflator ville ikke tage højde for det, da det blev produceret uden for landet, men det ville CPI, da det er en del af den typiske indkøbskurv for en spansk forbruger.

De vægter priserne på produkter og tjenester forskelligt

CPI vægter priserne mod en fast kurv af varer og tjenester, mens BNP-deflatoren tager højde for alle varer og tjenester, der i øjeblikket produceres. Som følge heraf ændres de varer, der bruges til at beregne BNP-deflatoren, dynamisk, mens indkøbskurven, der bruges til at beregne CPI, periodisk skal opdateres. Dette kan føre til uensartede resultater, hvis priserne på de varer, der er repræsenteret i begge indikatorer, ikke ændrer sig proportionalt. Med andre ord, når priserne på nogle varer stiger eller falder mere end på andre, kan de to indikatorer reagere forskelligt.

For eksempel producerer og forbruger Spanien en stor mængde olivenolie, så variationerne i prisen vil blive afspejlet både i beregningen af ​​CPI og i deflatoren. Produktionen er dog højere end forbruget, da Spanien også eksporterer olie til andre lande, så vægten den vil have i deflatoren vil være højere end CPI. Sjældent vil produktvægtene i begge indikatorer matche nøjagtigt, så der vil altid være nogle forskelle.