CAPEX

Capex (kapitaludgifter), på spansk kapitaludgifter, er den investering i kapital eller anlægsaktiver, som en virksomhed foretager enten for at erhverve, vedligeholde eller forbedre sine langfristede aktiver.

CAPEX

Det forklares som den investering, der er nødvendig for at vedligeholde eller udvide kapitalgoder (fabrikker, maskiner, køretøjer osv.). Det er meget vigtigt for en virksomheds aktivitet og dens fremtidige udvikling.

Vi ved, at fremtiden for en virksomhed, dens vækst og de pengestrømme, den genererer, vil afhænge af de foretagne investeringer. Derfor er Capex et yderst relevant element i en virksomheds forretning. Derudover giver det os information om, hvorvidt virksomheden investerer for at fortsætte med at vokse eller blot for at fastholde sig selv.

Adskillelse af Capex

Selskabets investering i anlægsaktiver kan klassificeres i to typer, hvad angår formålet med investeringen:

  • Vedligeholdelse Capex : Det er kendt som erstatningsinvesteringen. Med andre ord den investering, der er nødvendig for at dække nedskrivnings- og amortiseringsomkostninger på anlægsaktiver. Så det kunne forstås som den nødvendige investering fra virksomhedens side for at opretholde det samme nuværende salgsniveau.
  • Expansion Capex : Det er den nødvendige investering i anlægsaktiver for at øge det nuværende salgsniveau. Det vil sige, hvad virksomheden investerer for at erhverve nye anlægsaktiver og/eller forbedre det nuværende.

Derfor vil virksomhedens samlede investering i Capex være summen af ​​de to foregående. Hvormed en virksomhed vil gennemføre en ekspansionsstrategi, når det samlede niveau af Capex er større end amortiseringsudgiften. Det betyder, at du investerer ikke kun for at genopbygge aktiver, men også for at øge eller forbedre dem.

At finde Capex i regnskaber

Investeringen foretaget af virksomheder i Capex kan findes direkte i pengestrømsopgørelsen. Mere specifikt i pengestrømmen af ​​investeringsaktiviteter. Der er dog en meget simpel formel til at kunne beregne den ved kun at bruge resultatopgørelsen og balancen.

Som nævnt ovenfor vil den samlede Capex være summen af ​​vedligeholdelsen og udvidelsen. Derudover har vi assimileret vedligeholdelses-Capex med virksomhedens amortiseringsomkostninger. Derfor starter formlen til at beregne Capex fra denne sum. Matematisk er dens beregning som følger:

Capex = Netto materielle anlægsaktiver (år t) – Netto materielle anlægsaktiver (år t-1) + Afskrivninger (år t)

Med andre ord, for at beregne Capex følger vi følgende trin:

  1. Vi tager virksomhedens balance for indeværende år og ser på data for nettoanlægsaktiver.
  2. Vi trækker nettoaktiverne fra saldoen fra det foregående år fra de aktuelle nettoaktiver.
  3. Til resultatet lægger vi årets amortiseringsudgift, som findes i resultatopgørelsen.

CAPEX eksempel

Antag, at en virksomhed har offentliggjort sin balance for det foregående og indeværende år og sin aktuelle resultatopgørelse. Og med dette ønsker vi at se investeringen i Capex foretaget i løbet af dette år.

Oversigtssaldo (tal i tusindvis af €)
Aktiv år 0 År 1 passiv år 0 År 1
Boks 5 8 Kortfristet Fra Gæld 150 200
Aktier 150 100 Udbydere 200 76
Kunder 300 500 Remun afventende betaling 75 23
Forskud til personalet halvtreds 65 Kreditorer (ikke-skat) 32 58
Andre omsætningsaktiver halvtreds 2 Andre passiver driftsomk 25 tyve
Omsætningsaktiver i alt 555 675 Kortfristede forpligtelser i alt 482 377
Finansielle anlægsaktiver 325 0 Andet langfristet ansvar femten 36
Fixed Matter Net 550 800 Langfristet finansiel gæld 225 69
Andre anlægsaktiver 42 107 Langfristede forpligtelser i alt 240 105
Samlede langfristede aktiver 917 907
Aktiefonde 750 1.100
SAMLEDE AKTIVER 1.472 1.582 TOTALT ANSVAR 1.472 1.582

At være resultatopgørelsen:

Sammenfattende resultatopgørelse
tusindvis af € År 1
Salg 2.000
Salgsomkostninger (600)
Bruttoavance 1.400
Personlige udgifter (250)
Generelle udgifter (halvtreds)
Andre udgifter (femten)
EBITDA 1.085
Amortisering (65)
EBIT 1.020
Finansielle indtægter 35
Finansielle udgifter (55)
Økonomiske resultater (tyve)
Rdo før skat 1.000
Skatter (300)
Nettoresultat 700

Ved at følge den ovenfor beskrevne formel og ved hjælp af selskabets regnskaber vedlagt i eksemplet vil resultatet af investeringen i Capex være:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Som vi kan se i denne sag, gennemfører virksomheden en ekspansionspolitik, da Capex> Amortizations.