Výkaz příjmů

Výkaz zisku a ztráty nebo IRPF (Daň z příjmu fyzických osob) je daň, kterou musí občané platit daňovému úřadu ve vztahu k příjmu nebo čistému příjmu, kterého dosáhli během roku.

Výkaz příjmů

Při sestavování výkazu zisku a ztráty jsou zohledněny všechny příjmy vytvořené během roku, po odečtení nákladů, které jsou odčitatelné. Ne všichni občané však musí podávat přiznání k příjmu, existuje několik výjimek, jak uvidíme dále.

Přiznání příjmů podávají pouze fyzické osoby, což se týká lidských osob. Na rozdíl od právnických osob, které se týkají především společností, které neplatí daň z příjmu, ale platí tzv. korporační daň.

Daň z příjmu fyzických osob se vybírá ze všech těchto příjmů tak, že se na příjmy aplikuje procento progresivně, to znamená, že jde o progresivní daň, čím vyšší příjem, tím větší procento, které se má zaplatit, s přihlédnutím k oddílům (každý platí stejné procento v každé sekci). Jakmile je tato částka, známá jako paušální částka, vypočtena, jsou odečteny všechny srážky. Tato částka, po uplatnění příslušných srážek, odráží čistý poplatek, který bude konečnou částkou, kterou zaplatíme jako daň z příjmu fyzických osob.

Plný poplatek – srážky = čistý poplatek

Během roku je normální, že jak společnost, pro kterou pracujeme, tak naše finanční instituce odečítají část peněz, které vyděláme, a odevzdávají je do státní pokladny. První nám tedy sníží měsíční procento určené na daň z příjmu fyzických osob z naší výplatní pásky a druhý nám odečte příslušnou částku, když obdržíme například kapitálové výnosy z investic na burze nebo úroky z bankovního vkladu.

V mnoha případech jsou tyto srážky, které byly provedeny během roku, vyšší než ty, které jsme měli zaplatit, takže nám to může být vráceno ve výkazu zisku a ztráty. To znamená, že státní pokladna nám vrací peníze za nadměrné daně, které jsme zaplatili. To je normální, protože daně zaplacené v průběhu roku nezohledňují srážky každé osoby. Z tohoto důvodu a za účelem uzákonění všech těchto pojmů a ekonomických položek se zrodila výsledovka.

Jaké příjmy a výdaje obsahuje výsledovka?

Příjem, který je zahrnut v nájemném, může pocházet jak z pracovních příjmů (ať už ze zaměstnání nebo samostatně výdělečně činných), tak z jiných druhů příjmů, jako jsou kapitálové zisky nebo kapitálové příjmy. Ve Španělsku jsou hlavní příjmy rozděleny takto:

 • Výdělky z práce : Mzdy, mzdy nebo důchody, především.
 • Příjmy z movitého kapitálu: Především úroky a dividendy. Součástí je ale i životní pojištění.
 • Příjmy z realitního kapitálu : Jedná se o příjmy pocházející z nemovitostí, které mají jejich vlastníci k dispozici, pronajaté nebo převedené na třetí strany, nesouvisející s ekonomickou činností.
 • Příjmy z hospodářské, obchodní nebo profesní činnosti .
 • Kapitálové zisky a ztráty : Odvozené např. z prodeje nemovitostí, akcií, získávání cen.

Srážky mohou být za bydlení v domě k pronájmu nebo za dokončení úpravy obvyklého bydliště. Pro určité investice nebo dary, jako je investice do nově založené společnosti nebo investování peněz do penzijního plánu. Na bydlení s dětmi do 25 let s malým příjmem, nebo s rodiči nad 65 let.

Ve Španělsku jsou některé srážky zahrnuty do návrhu nájemného. Existuje však mnoho dalších, které ne, takže je velmi důležité návrh dobře zkontrolovat, aby zahrnoval všechny možné srážky a zajistil co největší úspory ve výsledovce.

Kdo je povinen ohlásit ve Španělsku?

Každá fyzická osoba, ať už Španělská nebo ne, která má bydliště více než 183 dní v kalendářním roce a která má Španělsko jako hlavní jádro nebo základnu svých činností nebo hospodářských zájmů určitým způsobem, je povinna podat přiznání ve Španělsku. přímé nebo nepřímé.

Existuje však pár výjimek, které nás mohou osvobodit od povinnosti podávat daňové přiznání. Záleží především na výši příjmu, srážkách a odkud pochází.

Je důležité vědět, že ačkoliv osoba nemá povinnost přiznat, může znát svůj návrh, což se velmi doporučuje, protože pokud půjdou zaplatit, nepředloží výsledovku, ale pokud vyjde, že ji vrátí, stojí za to ho předložit, protože za něj dostanete platbu.

Daňoví rezidenti ve Španělsku nemají povinnost podávat prohlášení o příjmu:

 • Pokud jsou přijaté příjmy za rok nižší než 22 000 EUR, pokud pocházejí od jednoho plátce, nebo pokud příjmy druhého nebo třetího plátce nepřesahují jako celek 1 500 EUR.
 • Pokud jsou přijaté příjmy v roce nižší než 14 000 eur, a to i v případě, že příjmy z výdělečných příjmů pobírají dva nebo více plátců. Kromě případů, kdy nesplňuje dvě níže uvedená pravidla.
 • Pokud jste neobdrželi příjem z movitého kapitálu a kapitálových zisků podléhajících zadržení nebo platbě na účet, v celkové výši vyšší než 1 600 eur ročně.
 • Pokud jste neobdrželi imputované příjmy z nemovitostí, výnosy z pokladničních poukázek a dotací na pořízení úředně chráněných domů nebo domů s cenou a další kapitálové zisky odvozené z veřejné podpory v celkové výši vyšší než 1 000 eur ročně.
 • Pokud jste obdrželi výlučně plný příjem z práce, kapitálu (nábytek a nemovitosti – za pronájem nemovitostí …), ekonomických činností (podnikatelé, odborníci …) a kapitálových zisků, podléhajících nebo nepodléhajících srážce, když jejich součet činí nepřesahují 1 000 EUR nebo ti, kteří utrpěli kapitálové ztráty nižší než 500 EUR.
 • Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná s příjmem nižším než 1 000 eur ročně.

Mnohdy je však lidé, kteří nemají povinnost podávat přiznání k dani z příjmu, vrátit, a proto se jim to vyplatí. Proto je vhodné se na předlohu podívat, zda se vyplatí či nevýsledovku dělat.

Co se stane, když nepodám daňové přiznání?

Nepodá-li někdo daňové přiznání k dani z příjmů, je-li k tomu povinen, dopustí se daňového deliktu, který je klasifikován jako lehký, závažný nebo velmi závažný. K sebemenšímu dochází, pokud je to sám člověk, který oznámí, že to nepředložil, a když to udělá, vrátí se. V takovém případě je pokuta 100 eur. Pokud zaplatíte nebo budete mít úrokovou přirážku v závislosti na prodlení s podáním přiznání.

Pokud je to státní pokladna, kdo tvrdí, že prohlášení nebylo opomenuto a vrátí se k vrácení, pokuta je 200 eur. Pokud ale naopak zaplatí, bude to mít za následek pokutu ve výši 50 % až 150 % hodnoty dluhu, která bude záviset na ekonomické škodě veřejné pokladny, na závažnosti zatajení (tj. zhoršení, například pokud na burze probíhají operace, za které musíte platit) a zda byly spáchány jiné daňové delikty.

Nejčastější chyby v návrhu nájemného

Daňový úřad se může při přípravě vzorů pro výkaz zisku a ztráty dopustit chyb. Do návrhu také nejsou zahrnuty všechny příjmy, tím méně uznatelné výdaje. Podívejte se, co návrh nájemného nezahrnuje.

Zde jsou dvě nejčastější selhání:

1. Chyby související se zdaněním domu : Jednou z nejčastějších chyb je nesprávný výpočet odpočtu u domu pořízeného před rokem 2006, i když je také zcela běžné neuplatňovat odpovídající hlavní slevy na dani z bydlení, pokud banka poskytující hypotéku poskytuje nemají důkaz, že tato půjčka je přesně určena pro obvyklé bydliště nebo první bydlení.

Hypoteční úvěr může narušit správnou přípravu návrhu i v případě, že došlo ke změně banky nebo je sjednávána nová. V případě, že dům koupili manželé a oba manželé čelí hypotečnímu úvěru rovným dílem, ale v katastru figuruje pouze jeden z nich, je nejnormálnější, že finanční úřad špatně spočítá odpočty.

Kromě toho, pokud se jedná o první obvyklé bydlení, které si pár pořídí, jsou výdaje odvozené z nákupu – spojené pojištění, notář, registrace, daně atd. – také odečitatelné, a zde může ministerstvo financí udělat chybu, pokud tyto finanční výdaje nejsou zaznamenány.

2. Rozsudky související s manželstvím a rozlukou : Tento typ situace vede k důležitým srážkám, jako je srážka získaná za částku vyrovnávacích důchodů bývalému manželovi a renty za výživné na společné děti nebo na výplatu obvyklého důchodu bývalého manžela nebo manželky. rezidence. Proto je třeba této části věnovat zvláštní pozornost.

Pokud jste obdrželi svůj návrh výkazu zisku a ztráty a zjistili jste, že je špatně zpracovaný, budete jej muset upravit tak, aby obsahoval daňová přiznání, která vám skutečně odpovídají. Můžete to udělat online, na webových stránkách finančního úřadu nebo osobně na finančním úřadě, kde si budete muset domluvit schůzku. Stejně tak vás mohou zaměstnanci agentury požádat o zdůvodnění změn, které ve svém návrhu provedete, k čemuž budete muset předložit nezbytnou dokumentaci. Podívejte se, jak vytvořit výkaz zisku a ztráty.