Účel pojištění

Předmětem pojištění je to, co má pojistka pokrýt. Jinými slovy, je to to, co pojistitel plánuje kompenzovat kompenzací v případě pojistné události.

Účel pojištění

Jinými slovy, předmět pojištění je prvek, který je zaměřen na ochranu, a jeho povaha se liší podle typu pojistky, na kterou odkazujeme.

Je důležité identifikovat předmět pojištění, protože na tom bude záviset náhrada, ke které se pojistitel ve smlouvě zaváže v případě pojistné události. Tak například dům nemá stejnou náhradní hodnotu jako auto.

Stejně tak při stanovení předmětu pojištění je zřejmé, o jaké výluky se jedná. Jde-li například o pojištění proti požáru, které chrání domácnost, nepočítá se s tím, jaké škody může pojištěný utrpět na jeho zdraví kvůli stejnému nároku.

Dalším způsobem, jak chápat předmět pojištění, je náhrada hospodářské škody způsobené určitou událostí. A to v rámci smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a jeho klientem.

Účel pojistky je pro pojistný trh natolik důležitý, že na jeho základě vznikají různé kategorie, zejména dvě hlavní, pojištění osob a pojištění majetku. Ty jsou například pojištěny na movitý či nemovitý majetek, který může případně utrpět škodu.

Příklady předmětu pojištění

Některé příklady pojistných objektů jsou:

  • V případě pojištění osob je to jednotlivec sám. Tím jsou pokryty různé okolnosti, které by to mohly ovlivnit, jako je úraz, nemoc nebo nezaměstnanost.
  • V pojištění majetku, jak již bylo uvedeno výše, je chráněný předmět aktivem. Například v pojištění vozidla by to bylo auto, zatímco v pojištění domácnosti by to byl domov.
  • U pojištění odpovědnosti by předmět pojištění odpovídal následkům nedbalosti. Může to být například profesní pojištění, které kryje selhání při výkonu zaměstnání. Tyto chyby mohou vést k případné žalobě na pracovníka.