Třídní vědomí

Třídní vědomí je podle marxismu prvkem, s nímž si jednotlivci uvědomují příslušnost k určité společenské vrstvě a mohou podle toho společensky jednat na obranu svých zájmů.

Třídní vědomí

Třídní vědomí je postulátem marxistického studia ekonomiky a společnosti, který dává jednotlivci, který dává proletářskému jednotlivci nástroj k tomu, aby se organizoval v proletářské dělnické třídě a bojoval proti vykořisťování, kterým trpí kapitalistická buržoazní třída.

Podle tohoto komunistického a marxistického předpokladu třídní vědomí brání odcizení jednotlivce. Protože je schopen porozumět své situaci jako utlačovaný dělník a může podle toho jednat tím, že se odhalí.

Tímto způsobem, díky tomuto třídnímu vědomí, má každý člověk možnost uznat sám sebe jako součást určité socioekonomické hierarchie. Podle marxismu se to děje dvěma způsoby:

  • Jste příslušníkem buržoazní a kapitalistické třídy, která vlastní státní výrobní prostředky
  • Buď jste součástí dělnické třídy nebo proletariátu.

Možnosti otevřené třídním vědomím

Pochopení toho, že mezi buržoazií a proletariátem existuje antagonistický a opačný vztah, je primární myšlenkou, jak dát vzniknout třídnímu vědomí. Naopak, a jak již bylo naznačeno dříve, došlo by k odcizení společnosti, pokud by nebylo možné zavést tuto diferenciaci mezi buržoazní a proletářskou třídou na každodenní bázi.

Tímto způsobem má dělnická třída podle tvrzení Karla Marxe povinnost uznat se jako takovou a směřovat k třídnímu boji a v konečném důsledku k diktatuře proletariátu.

V tomto smyslu lze definovat, že třídní vědomí je základem následné dělnické revoluce ze strany proletariátu. Je tomu tak proto, že prvním krokem k tomu je vyhnout se odcizení a získat sebepoznání nebo sebeprosazení jako třídy utlačované kapitalistickým systémem.