Třídní boj

Třídní boj je pojem patřící k socialismu, který je jeho teoretickým základem. Uvádí, že jeho existence je nezbytná, přičemž jako antagonistické strany staví dělnickou nebo dělnickou třídu a kapitalistickou buržoazii.

Třídní boj

Princip třídního boje ve společnosti nebo ekonomice je základním kamenem chápání nebo studia reality prováděného socialistickými, marxistickými a komunistickými teoriemi.

Existence určitého napětí či konfliktu mezi různými společenskými třídami (proletariát versus kapitalistická buržoazie) předpokládá dostatečnou příčinu pro reorganizaci státu, jehož osou je socialismus, a zrovnoprávnění každého jednotlivce vůči státu.

Třídní boj 3

Historické pojetí třídního boje

Ačkoli je tento koncept výrazně socialistický a široce rozvinutý v teoriích Marxe nebo Engelse, je v nich zdůrazněno, že historicky třídní boj existoval dlouho předtím, než se v důsledku industrializace objevila kapitalistická společnost.

Fenomény jako otroctví nebo existence feudálních režimů s jejich odpovídajícími vazaly či prostými občany jsou tedy chápány jako jasné příklady existence nerovností v různých společnostech v čase.

Zároveň je třeba zmínit, že existují různé vize a koncepce třídního boje. Můžeme tedy nalézt anarchistickou, konzervativní a marxistickou vizi. Od anarchistického pojetí je třídní boj založen na původu termínu, který vytvořil Nicholas Machiavelli. Konzervativní vize není poznamenána žádným historickým momentem, protože zakládá myšlenku, že nejchudší vrstvy se snaží obohatit a změnit své sociální postavení. Konečně, marxistická vize je jasně poznamenána dílem Karla Marxe, který zakládá svou vlastní vizi tématu.

Cíle třídního boje

Ze socialistického teoretického hlediska existence třídního boje předpokládá dosažení určitých cílů:

  • Sociálního, politického a ekonomického pokroku lze dosáhnout pouze třídním bojem a dosažením (ve svém konečném stavu) diktatury proletariátu.
  • Antagonistické prvky je nutné umístit do extrémů: proletariát, který nabízí svou schopnost pracovat proti buržoazní třídě, která vlastní výrobní faktory na určitém místě a ty první zaměstnává.
  • Jediný způsob, jak zrušit boj, je nastolit rovnostářskou a beztřídní společnost. Pro socialismus mluvíme o diktatuře proletariátu pomocí revoluce.
  • Nezbytným krokem před tímto koncem by byl rozvoj odpovídajícího třídního vědomí.