Rozdíl mezi objektivním a subjektivním právem

Objektivní právo odkazuje na právní normy obecně a subjektivní právo je pravomoc, kterou mají občané jako nositelé práv přiznaných objektivním právem postupovat o těchto právech k uspokojení svých zájmů.

Rozdíl mezi objektivním a subjektivním právem

Právo se skládá z práva objektivního a práva subjektivního. Tyto pojmy nejsou protikladné, ale vzájemně se doplňují a vytvářejí právní systém státu. Neexistuje žádná možnost, že by existovalo objektivní právo, které práva nepřiznává, ani subjektivní právo, které není závislé na předpisu. Potřebují se navzájem.

Zatímco objektivní právo odkazuje na normy a pravidla, které upravují každodenní život lidí, subjektivní právo odkazuje na pravomoci, které občanům vznikají při výkonu práv obsažených v objektivním právu.

Tak např. subjektivní právo je právem na rozhodnutí lidu postupovat právem. Aby však tato osoba měla možnost rozhodovat o právu nebo právním majetku, jehož je držitelem, musí objektivní právo upravovat zákonnost této možnosti jednat s právem.

Příklad

Pro lepší pochopení tohoto rozdílu se podívejme na několik příkladů:

Vlastnické právo, tedy právo k domu, je subjektivní právo. Majitel tohoto práva může prostřednictvím tohoto vlastnického práva jednat k uspokojení svých zájmů, prodávat jej, upravovat atd. Ale omezení tohoto subjektivního práva se nacházejí v legislativním kodexu, který je objektivním právem.

Proto je toto subjektivní právo -> Vlastnické právo obsaženo v právu objektivním -> Občanském zákoníku.

Právo na svobodu projevu je dalším subjektivním právem, které může nositel tohoto práva v jeho chápání využít v mezích, které byly stanoveny a kde jsou tyto meze stanoveny? V objektivním právu.

Proto je toto subjektivní právo -> Právo na svobodu projevu obsaženo v objektivním právu -> Ústavě.

Právo na zdroje jsou subjektivní práva. Osoba se může proti těmto správním nebo soudním rozhodnutím odvolat, pokud je to stanoveno v nařízení. Tedy v objektivním právu možnost odvolání.

Proto je toto subjektivní právo -> Právo na odvolání obsaženo v objektivním právu -> Procesní kodexy.

Právo lidí uzavřít sňatek je subjektivní právo. Můžeme si vybrat, zda se vezmeme nebo ne (není to povinné, ale je to moc nebo schopnost). Nyní, pokud se rozhodnete pro manželství, budete muset dodržovat pravidla stanovená v objektivním právu (občanském zákoníku). Například respektovat počet svědků pro jeho platnost, být v odpovídajícím věku atp.

Rozdíl mezi objektivním a subjektivním právem

V této tabulce vidíme hlavní rozdíly:

Pp 11