Riziková mapa

Mapa rizik je nástrojem, který odráží současnou situaci podniku a také ekonomickou, politickou a sociální situaci, která jej obklopuje. Identifikujeme tak, jaké aspekty by mohly ovlivnit naši činnost a jak je řešit.

Riziková mapa

Mapy rizik jsou nástrojem prevence. Tyto mapy se snaží lokalizovat situaci společnosti, přičemž berou v úvahu proměnné, jako je ekonomická, politická a sociální situace, která společnost obklopuje. Tímto způsobem je záměrem mapy identifikovat, které negativní aspekty by mohly ovlivnit ekonomickou aktivitu společnosti, což nám umožňuje předvídat současné a budoucí scénáře.

Rizikové mapy jsou široce používanými nástroji ve světě podnikání. Společnost tak může znát rizika a přijmout preventivní metody k omezení dopadů.

K čemu slouží mapa rizik?

Hlavním cílem mapy rizik je syntetizovat všechny informace související s nejistotami, kterým společnost čelí. Tímto způsobem můžeme přistoupit k vývoji strategií zaměřených na rozptýlení těchto zdrojů nejistoty. Metodika spočívá ve schopnosti vyvinout strategie, které mohou zmírnit možné současné a budoucí škody, stejně jako expozici.

Mapa rizik je velmi užitečný nástroj pro řízení podniku. Mapy rizik umožňují znát rizika, kterým by společnost mohla čelit v současnosti i v budoucnu. Vezmeme-li v úvahu řadu faktorů, jako je politická, ekonomická a sociální situace, můžeme problém předvídat a přijmout preventivní metody, které se snaží omezit možné negativní dopady, které by mohly vyvolat.

Mezi cíle tvorby mapy rizik patří následující:

 • Kvantifikujte pravděpodobnost, že nastane riziko.
 • Změřte potenciální poškození každého rizika.
 • Znát prostředí společnosti.
 • Zvýšit bezpečnost entity.
 • Znát rizika, která mohou společnost ohrozit.
 • Kvantifikujte rizika, kterým společnost čelí.
 • Znát chyby, které by mohly společnosti poškodit.
 • Zaručit současnou i budoucí udržitelnost společnosti.

K poznání všech výše popsaných aspektů slouží mimo jiné i mapa rizik a také nekonečné nástroje, které nám umožní poznat firmu do větší hloubky.

Jak se vytváří mapa rizik?

Ačkoli se to může zdát jako jednoduchý úkol, vytvoření mapy rizik je poměrně rozsáhlý proces. To navíc vyžaduje rozsáhlé znalosti společnosti a jejího prostředí a také obchodní strategie. Ve společnosti je konečně jen málo lidí, kteří společnost velmi dobře znají, stejně jako její prostředí, takže úplné posouzení rizik je obtížné.

S nezbytným školením je však možné vytvořit mapu rizik. K tomu musíme dodržet řadu kroků, které nám to umožní provést, stejně jako provést objektivně a užitečně pro strategii společnosti.

Vytvoření mapy rizik je úkol, který lze shrnout do následujících kroků:

 • Definovat a identifikovat rizika : Tímto způsobem musíme především reflektovat organizaci, podnikání, úkoly a také kritické procesy, které společnost má. Tímto způsobem, syntézou informací, budeme schopni vyhodnotit zranitelnosti, které má společnost jako vnitřní slabiny. Musíme velmi podrobně změřit všechny faktory, stejně jako jakýkoli faktor, který by mohl ovlivnit každý z nich a snížit tak kapacitu společnosti v současnosti i v budoucnosti.
 • Kvantifikujte a kvalifikujte rizika : Toto hodnocení musí být provedeno společně s velmi přísnou a kritickou analýzou. Pamatujte, že cílem je mít pod kontrolou všechna možná rizika. Pokud tedy známe expozici společnosti a také objektivní a subjektivní pravděpodobnost výskytu rizika, můžeme je klasifikovat a upřednostňovat ty, které nás zajímají nejvíce, podle toho, co považujeme v rámci politiky společnosti za nejdůležitější.
 • Posouzení a stanovení priorit rizik : Pomocí těchto hodnocení a analýz budeme schopni získat první ukazatele, na základě kterých lze rizika kvalifikovat a kvantifikovat. Toto jsou potenciální ztráty, které budeme zakládat na historických řadách, které nám umožňují provést aproximaci. Stejně tak KRI (Key Risk Indicator). Budeme tak moci získat ukazatele, které nám určitým způsobem umožní objektivněji posuzovat rizika a také je upřednostňovat.
 • Vyplňte matici priorit : Když máme všechna rizika identifikovaná a změřená, další věcí, která zbývá, je jejich stanovení priorit. Abychom toho dosáhli, na základě pravděpodobnosti a potenciálního poškození je můžeme klasifikovat a upřednostňovat ty, které vyžadují okamžitou akci, a také ty, které představují největší potenciální poškození. Pro jejich klasifikaci je zařadíme do matice barevných buněk, které červeně měří, zda je riziko vysoké; ve žluté barvě, mluvíme-li o středním riziku; v zelené, pokud je riziko nízké.
 • Přijetí strategií : Jakmile jsou všechna rizika identifikována, stejně jako jejich prioritizace, přistoupíme ke strategii. Jinými slovy definujeme možné strategie ke zmírnění potenciálních negativních dopadů, které by tato rizika mohla v naší společnosti způsobit.