Korporační daň (IS)

Korporační daň je daňová povinnost, kterou přebírají právnické osoby po dosažení příjmu ve zdaňovacím období, kterým je zpravidla jeden kalendářní rok. Jinými slovy, tento daňový prvek je uvalen na příjmy společností a jiných právnických osob.

Korporační daň (IS)

Prostřednictvím tohoto druhu daně dotyčná organizace deklaruje svou ekonomickou způsobilost, protože tvrdí, že má příjem. Tato daň tvoří důležitou část příjmů státu, a proto ji lze chápat jako doplňkovou k dani z příjmu fyzických osob v rámci fiskálního panoramatu.

Kdo platí korporační daň?

Korporační daň je vybírána od různých typů právnických osob, jako jsou společnosti, sdružení, skupiny, nadace a instituce. Kromě toho je právně použitelný i na další subjekty přítomné v ekonomické realitě, jako jsou fondy (například investiční nebo penzijní fondy). Korporační daň se týká i těch organizací, které v zemi sídlí nebo mají daňový domicil.

Tento typ daně se samozřejmě dotýká i společností s ručením omezeným nebo živnostníků, včetně osob, které mají statut autonomního subjektu.

Charakteristika korporační daně

Korporační daň je přímá, osobní a pravidelná, stejně jako daň z příjmu fyzických osob (IRP). Ačkoli na rozdíl od IRP je sazba daně z příjmu právnických osob proporcionální. Nezvyšuje se s rostoucími zisky. Všechny společnosti platí stejnou daňovou sazbu. Samozřejmě v peněžním vyjádření platí, že čím více výhod se získá, tím větší částka bude zaplacena.

Na druhé straně existuje řada pobídek, kterými jsou subjekty schopny snížit výši daní, které platí. Tyto pobídky jsou poskytovány společnostem, pokud mimo jiné splní řadu podmínek souvisejících s počtem zaměstnanců, investicemi do inovací, školením zaměstnanců, úrovní ročního obratu nebo délkou své ekonomické činnosti.

Korporační daň je tedy:

  • Přímé: Daně přímo z příjmu, což je dokladem výše uvedené ekonomické schopnosti deklaranta. Viz rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi.
  • Osobní: Jde o zohlednění individuálních okolností každého daňového poplatníka.
  • Periodický: Vyplácí se pravidelně. Zdanitelné plnění probíhá neomezeně v čase. Daň není dochvilná ani okamžitá, ale platí se průběžně v čase v různých zdaňovacích obdobích, rozdělených podle zákonodárce (například ročně).
  • Poměrná nebo plochá: Sazba daně nezávisí na základu daně, to znamená, že procento daně zaplacené ze zisku je stejné bez ohledu na výši zisku.

Korporační daň ve výkazu zisku a ztráty

Korporační daň je to poslední, co je ve výsledcích společnosti diskontováno:

Výkaz zisku a ztráty

Příklad
Čistý příjem nebo tržby 100
– Přímé náklady na prodané zboží -padesátka
Hrubá marže padesátka
– Všeobecné, personální a administrativní náklady -dvacet
EBITDA 30
– Amortizační náklady a rezervy -5
Zisk před úroky a zdaněním (BAIT) nebo EBIT 25
+ Mimořádný příjem 1
– Mimořádné výdaje -2
Obyčejný zisk 24
+ Finanční příjem 2
– Finanční výdaje -3
Zisk před zdaněním (BAT) nebo EBT 23
– Korporační daň 7
ČISTÝ ZISK NEBO VÝSLEDEK ROKU 16

Korporační daň ve Španělsku

Po poslední úpravě zákona o dani z příjmu právnických osob najdeme následující daňové sazby:

PŘEDMĚTY ZÁVAZKŮ TYPY 2015. 2016
Obecný typ 28 % 25 %
Nově vytvořené subjekty, pokud nezaplatí nižší sazbu, použijí toto měřítko první období s kladným BI a další patnáct% patnáct%
Subjekty s obratem < 5 milionů EUR a zaměstnanci < 25 zaměstnanců 25 % 25 %
Společnosti s malou dimenzí (obchodní hodnota < 10 milionů EUR), pokud nejsou zdaněny sazbou odlišnou od obecné Část BI do 300 000 € 25 % 25 %
Odpočinek 28 % 25 %
Vzájemné pojišťovny všeobecného pojištění a vzájemné pojišťovny sociální péče 25 % 25 %
Reciproční záruční společnosti
Profesní sdružení, úřední komory a dělnické svazy
Neziskové subjekty, které splňují zákon 49/2002
Fondy na podporu zaměstnanosti
Svazy a konfederace družstev
Veřejnoprávní subjekt Puertos del Estado a přístavní úřady.
Společenstva sousedních hor ve společné ruce
Politické strany (čl. 11 LO 8/2007)
Družstevní úvěrové společnosti a venkovské spořitelny Kooperativní výsledek 28 % 25 %
Výsledek Extracoop. 30 % 30 %
Fiskálně chráněná družstva Kooperativní výsledek dvacet% dvacet%
Výsledek Extracoop. 28 % 25 %
Kótované investiční společnosti na realitním trhu. (SOCIMI) (článek 9 zákona 11/2009) Obvykle 0 % 0 %
19 % (1) 19 % (1)
Neziskové subjekty, které splňují zákon 49/2002 10 % 10 %
Subjekty zvláštní zóny Kanárských ostrovů (čl. 43 zákona 19/1994) 4 % 4 %
SICAV s určitými podmínkami uvedenými v čl. 29.4 LIS, který odkazuje na zákon 35/2003 o institucích kolektivního investování 1 % 1 %
Finanční investiční fondy s určitými podmínkami uvedenými v čl. 28.5.b) TRLIS
Realitní investiční společnosti a fondy s určitými podmínkami uvedenými v čl. 29.4 LIS
Fond regulace hypotečního trhu
Penzijní fondy 0 % 0 %
Úvěrové instituce, jakož i ty, které se věnují průzkumu, výzkumu a těžbě uhlovodíkových ložisek a dalším činnostem regulovaným zákonem 34/1998 30 % 30 %

(1) Zvláštní daň z dividend vyplácených společníkům s majetkovou účastí 5 % nebo větší a tyto dividendy jsou v sídle společníka osvobozeny nebo zdaněny sazbou nižší než 10 %.

Článek napsali Javier Sánchez Galán a Andrés Sevilla.