Jak se měří inflace?

Při měření míry inflace v ekonomice jsou dvě nejpoužívanější metody deflátor HDP a index spotřebitelských cen (CPI).

Jak se měří inflace?

Inflace je obecný nárůst cenové hladiny ekonomiky, měřený jako procentní změna těchto cen. Přestože CPI a deflátor HDP mají tendenci vykazovat podobné výsledky, mezi těmito dvěma ukazateli existují významné rozdíly, které mohou vést k odlišným měřením. Zaprvé odrážejí odlišný soubor produktů a služeb a zadruhé odlišně váží ceny.

Index spotřebitelských cen

CPI je ukazatel, který měří průměrnou změnu cen zboží a služeb během daného časového období v ekonomice. Jeho cílem je měřit životní náklady a ukázat dopady inflace na jednotlivé spotřebitele.

Výpočet inflace pomocí CPI probíhá ve čtyřech krocích:

1) Upevnění nákupního košíku

Nákupní košík CPI představuje zboží a služby, které jsou nakupovány pro spotřebu konkrétní populace. Například ve Španělsku tento koš obsahuje více než 479 položek, které jsou rozděleny do dvanácti hlavních skupin: Potraviny a nealkoholické nápoje, doprava, bydlení, HORECA (hotely, restaurace a káva), volný čas a kultura, oblečení a obuv, kuchyňské potřeby, léky, komunikace, alkoholické nápoje a tabák a výuka. Konečně je zde položka nazvaná „ostatní“, která zahrnuje produkty, které nejsou obsaženy v předchozích skupinách.

2) Výpočet ceny košíku

Po zafixování košíku je dalším krokem při výpočtu CPI nalezení aktuálních a předchozích cen veškerého zboží a služeb. Ceny se shromažďují z celé řady zdrojů, jako jsou maloobchodníci, supermarkety, obchodní domy a webové stránky, kde nakupují domácnosti. Další soubor cen je také shromažďován od státních úřadů, poskytovatelů energií a realitních makléřů.

3) Výpočet indexu

CPI je indexové číslo, takže dále musíme definovat základní rok. Základní rok slouží jako referenční bod pro srovnání některých let a jiných. Index se pak vypočítá vydělením ceny koše zboží a služeb v daném roce cenou stejného koše v základním roce. Tento poměr se vynásobí 100, což vede k CPI. Základní rok CPI je vždy 100.

4) Konečný výpočet inflace

Konečně, jakmile máme CPI, můžeme vypočítat míru inflace. Konkrétně míra inflace je procentní změna indexu z jednoho období do předchozího. K jeho výpočtu můžeme použít následující vzorec:

Míra inflace = [(CPI rok 1-CPI rok 0) / CPI rok 0] * 100 %

deflátor HDP

Deflátor HDP je mírou cenové hladiny všech finálních výrobků a služeb vyrobených na domácím trhu v ekonomice. Lze jej vypočítat jako poměr nominálního HDP k reálnému HDP vynásobený 100. Tento vzorec ukazuje změny nominálního HDP, které nelze přičíst změnám reálného HDP.

Deflátor HDP = ([nominální HDP / reálný HDP] * 100)

Jinými slovy, deflátor HDP měří vztah mezi nominálním HDP (celková produkce měřená v běžných cenách) a reálným HDP (celková produkce měřená ve stálých cenách základního roku). Odráží tedy aktuální cenovou hladinu ve vztahu k cenové hladině základního roku.

Výpočet inflace pomocí deflátoru probíhá ve čtyřech krocích:

1) Výpočet nominálního HDP

Nominální HDP je definován jako peněžní hodnota všech hotových výrobků a služeb v ekonomice oceněná v běžných cenách. Takže tato část je docela snadná. Jediné, co musíme udělat, je vynásobit množství veškerého vyrobeného zboží a služeb jejich příslušnými cenami a sečíst je.

2) Výpočet reálného HDP

Ve druhém kroku vypočítáme reálný HDP. Na rozdíl od nominálního HDP ukazuje reálný HDP peněžní hodnotu všech hotových výrobků a služeb v ekonomice oceněné ve stálých cenách. To znamená, že zvolíme základní rok a použijeme ceny tohoto roku k výpočtu hodnot veškerého zboží a služeb i pro všechny ostatní roky. To nám umožňuje eliminovat dopady inflace.

3) Výpočet deflátoru:

Nyní, když známe nominální i reálný HDP, můžeme vypočítat deflátor HDP. Za tímto účelem vydělíme nominální HDP reálným HDP a výsledek vynásobíme 100. Získáme tak změnu nominálního HDP, kterou nelze připsat změnám reálného HDP.

Tedy zvýšení HDP, které je způsobeno růstem cen a nikoli množstvím výrobků a služeb.

4) Konečný výpočet inflace

Deflátor základního roku bude vždy 100, protože nominální a reálný HDP se budou shodovat. Počínaje základním rokem však bude mít hodnota tendenci se měnit. Pro výpočet míry inflace jednoduše vypočítáme procentuální rozdíl mezi dvěma roky.

Inflace = [(rok deflátoru 1-rok deflátoru 0) / rok deflátoru 0] * 100 %

Rozdíly mezi CPI a deflátorem HDP

Odrážejí různé sady produktů a služeb

Deflátor HDP měří cenovou hladinu veškerého zboží a služeb, které jsou produkovány v ekonomice (tedy na národní úrovni). Index spotřebitelských cen zase měří cenovou hladinu zboží a služeb, které spotřebitelé nakupují v rámci ekonomiky. To znamená, že deflátor HDP nezahrnuje změny cen dováženého zboží, zatímco CPI nezohledňuje změny cen vyváženého zboží a služeb.

Na druhou stranu CPI představuje pouze zlomek veškerého zboží a služeb vyrobených v tuzemsku, protože se zaměřuje výhradně na spotřební zboží.

Pokud se například zvýší cena lodi vyrobené ve Španělsku, deflátor HDP bude odrážet změnu inflace země, ale CPI nikoli, protože lodě nejsou zohledněny v nákupním košíku určeném pro jejich výpočet.

Pokud se cena počítače vyrobeného v Asii a vyváženého do Španělska liší, může se stát i opak. Španělský deflátor HDP by to nezohlednil, protože byl vyroben mimo zemi, ale CPI ano, protože je součástí typického nákupního koše španělského spotřebitele.

Rozdílně váží ceny produktů a služeb

CPI váží ceny vůči fixnímu koši zboží a služeb, zatímco deflátor HDP bere v úvahu veškeré zboží a služby, které se v současnosti vyrábí. V důsledku toho se zboží použité k výpočtu deflátoru HDP dynamicky mění, zatímco nákupní košík používaný k výpočtu CPI musí být pravidelně aktualizován. To může vést k nesourodým výsledkům, pokud se ceny zboží zastoupeného v obou ukazatelích proporcionálně nemění. Jinými slovy, když ceny některého zboží rostou nebo klesají více než ceny jiného, ​​mohou tyto dva ukazatele reagovat odlišně.

Například Španělsko vyrábí a spotřebovává velké množství olivového oleje, takže kolísání jeho ceny se projeví jak v CPI, tak ve výpočtu deflátoru. Produkce je však větší než spotřeba, protože Španělsko vyváží ropu i do jiných zemí, takže váha, kterou bude mít v deflátoru, bude vyšší než CPI. Málokdy se váhy produktů přesně shodují v obou ukazatelích, takže vždy budou nějaké rozdíly.