Fixní kapitál

Základní kapitál, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek jsou taková aktiva podniku, která mají podmínku dlouhodobého užívání, jako jsou pozemky, patenty, investice a podobně.

Fixní kapitál

To znamená, že zahrnuje veškerý majetek společnosti, který se nezhorší, nezanikne nebo nezanikne v době kratší než jeden rok. Musí zůstat v rovnováze po více než jeden hospodářský cyklus.

K čemu to je

Hlavním posláním tohoto kapitálu je udržet hlavní činnost společnosti v čase, protože jeho absence by mohla ztížit nebo dokonce znemožnit její řádné fungování. To se může lišit v závislosti na odvětví, protože ačkoli je budova základním fixním aktivem (nebo kapitálem) v pohostinství, není tomu tak v odvětví komunikací.

V závislosti na fixním kapitálu, který analyzujeme, a odvětví, na které se zaměřujeme, to bude mít větší či menší význam pro běžnou činnost společnosti.

Druhy fixního kapitálu

Fixní kapitál lze rozdělit do tří velkých skupin:

  • Dlouhodobý hmotný majetek: Tvoří jej hmotný majetek, jako jsou budovy, pozemky, stroje, výpočetní technika atd.
  • Nehmotná aktiva: Řadí se především do průmyslového vlastnictví, duševního vlastnictví, autorských práv, patentů, obchodního softwaru atd.
  • Dlouhodobé investice: Skládá se ze součtu všech těch investic, které mají splatnost delší než jeden rok.

Kompletní seznam hmotného a nehmotného majetku společnosti je k nahlédnutí v účtové osnově příslušné země.

Praktické příklady fixního kapitálu

Níže uvedeme 3 příklady fixního kapitálu, které mají větší či menší význam v závislosti na podnikatelském sektoru:

1. Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky a stavby.

  • Jejich zhoršování či nedostatek bude mít na jedné straně větší dopad na firmy věnující se cestovnímu ruchu, různým službám (kadeřnictví, masáže, estetika…) nebo trávení volného času.
  • Naopak firmy, které by nadměrně neobviňovaly vliv nevlastnění budov či pozemků, by byly ty, které by svou činnost mohly provozovat digitálně. Příkladem je bankovnictví, poradenské služby nebo management.

2. Nehmotná aktiva: software a patenty.

  • Společnosti, které by zaznamenaly snížení výroby nebo výkonu služeb, jsou například ty, které se týkají médií nebo marketingu výpočetní techniky.
  • Na druhou stranu sektory, které mohou přežít v lepších podmínkách, pokud zmíněná aktiva nebo fixní kapitál chybí, jsou ty, které většinou sdružují primární sektor, jako je rybolov, zemědělství nebo chov dobytka.

3. Dlouhodobé investice: půjčky a finanční operace ve prospěch.

  • Největšími poraženými by v tomto případě byly nepochybně bankovní subjekty a společnosti poskytující finanční služby.
  • Podniky, které nemají v rozvaze velkou váhu v investicích, však budou méně trpět důsledky jejich zhoršení nebo ztráty hodnoty.