Daňová povinnost

Daňová povinnost je jakákoli povinnost, která vzniká v důsledku nutnosti platit daně na podporu výdajů státu.

Daňová povinnost

V důsledku povinnosti platit daně vznikají povinnosti mezi poplatníky a Správou. To znamená, že existuje vztah mezi poplatníkem a Správou, a proto je stát příslušný k uplatnění nároku na zaplacení daní. Cílem placení daní je, aby poplatník v souladu se svými ekonomickými možnostmi hradil nezbytné výdaje na údržbu struktur a institucí státu.

Nedodržení daňových povinností je spojeno s odpovídající daňovou pokutou.

Daňové povinnosti lze rozdělit na věcné a formální.

Prvky daňových povinností

 • Aktivní subjekt : Je to ten, kdo požaduje placení daní (Správa).
 • Osoba povinná k dani : Jsou to osoby, které jsou povinny platit daň.
 • Poplatník : Všichni, kdo dodržují placení daňové povinnosti.
 • Zdanitelné plnění : Okolnosti, které zakládají povinnost zaplatit daň.
 • Základ daně : Částka, ze které se vypočítává daň.
 • Sazba daně: Procento, které se použije k základu daně pro výpočet daňové povinnosti.
 • Daňová kvóta : Částka, kterou musí poplatník zaplatit za zaplacení daně.

Materiální daňové povinnosti

 • Hlavní daňová povinnost : Spočívá v zaplacení daňové kvóty. Dojde-li ke zdanitelnému plnění, musí být daň zaplacena, pokud nenastane některý z případů osvobození stanovených právními předpisy.
 • Povinnosti mezi jednotlivci vyplývající z daně : Vznikají v důsledku daňového zvýhodnění mezi daňovými poplatníky.
 • Povinnost platit na účet : Zahrnuje provádění plateb daňové správě. Částky daňové kvóty jsou zálohovány před uskutečněním zdanitelného plnění.
 • Povinnosti k dani z příslušenství : Jsou to povinnosti, které je třeba dělat nebo nedělat.

Formální daňové povinnosti

Jde o povinnosti uložené zákonem při provádění daňových tvrzení a řízení.