corporate governance

Corporate governance je soubor pravidel, systémů, procesů a praktik, které se používají k řízení a řízení provozu společnosti.

corporate governance

Pro začátek musí být v oblasti správy a řízení společností stanovena řada předpisů. Tyto předpisy dávají řád především vztahům, které jsou navázány mezi vrcholovým managementem, představenstvem a akcionáři společnosti. Kromě toho upravují vztahy mezi firmou a zájmovými skupinami, které podporují chod organizace.

Nejdůležitější je, že standardy corporate governance pomáhají posilovat etické postavení společnosti a uplatňovat nejlepší firemní praktiky.

Struktura corporate governance

Struktura corporate governance se může u jednotlivých společností lišit, obecně je strukturována takto:

shromáždění investorů

Valnou hromadu tvoří především lidé nebo subjekty, které mají ve společnosti vložený kapitál. Z tohoto důvodu analyzují a vyhodnocují výnosy a rizika investic provedených společností.

Jinými slovy, valná hromada je nejvyšším orgánem při kontrole a rozhodování investic. Protože jeho hlavním účelem je ochrana zájmů akcionářů.

představenstvo nebo představenstvo

Představenstvo tvoří vlastníci, investoři a externí ředitelé společnosti. Jeho hlavní funkcí je určit strategie, které se mají dodržovat. Kromě toho má na starosti dohled nad činnostmi řídící skupiny organizace za účelem dosažení navržených cílů.

Je třeba poznamenat, že pro dosažení cílů se doporučuje spoléhat se na výbory. Jako finanční výbor, hodnotící a kompenzační výbor, kontrolní výbor a výbor pro strategické plánování. Revizní komise musí mít interního a externího auditora.

Představenstvo musí především předkládat valné hromadě výroční zprávu, v níž musí být podrobně popsána činnost výborů nebo zprostředkujících orgánů společnosti.

Generální management nebo vyšší management

Obdobně je generální management pověřen prováděním administrativních úkolů a odpovídá za správné uplatňování vnitřního kontrolního systému společnosti. Tvoří ji manažerská skupina, tedy lidé, kteří ve společnosti zastávají nejvyšší pozice. Mohou to být pozice jako prezident a viceprezident, manažer a asistent manažera, ředitelé a zástupci ředitele.

V konečném důsledku jsou to ti, kdo mají na starosti obecné řízení celé společnosti nebo oddělení či poddivizí, které ji tvoří. Z tohoto důvodu musí stanovit cíle organizace, podporovat efektivní komunikaci, motivovat pracovníky a podporovat obchodní kulturu.

Struktura řízení společnosti
corporate governance
struktura

Jaké jsou zainteresované strany společnosti

Klienti, dodavatelé, věřitelé a jakákoli jiná skupina, která pomáhá společnosti efektivně fungovat, jsou obvykle považovány za zájmové skupiny společnosti.

Protože podpora těchto skupin je nezbytná pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti společnosti. Corporate governance reguluje tyto vztahy mezi společností a stakeholdery tak, aby bylo dosaženo adekvátního přínosu jak pro společnost, tak pro stakeholdery.

Principy corporate governance

Základní principy, na kterých je řízení společnosti založeno, jsou:

1. Zodpovědnost

Je zřejmé, že corporate governance umožňuje jasně identifikovat všechny akcionáře a odpovědnost, kterou každý přebírá. Díky tomu celá obchodní struktura obecně funguje s větší mírou odpovědnosti.

2. Nezávislost

Kromě toho, corporate governance zajišťuje, že rozhodnutí a kroky přijaté každým členem organizace jsou prováděny nestranně, objektivně a zcela nezávisle na názoru nebo úsudku kteréhokoli jiného člena představenstva. To, co dělá činy a rozhodnutí, není ovlivněno korupčními procesy.

3. Průhlednost

Obecně způsob, jakým správa a řízení společnosti funguje, vyžaduje, aby její členové připravovali a předkládali své zprávy včas a s přesnými údaji, které odrážejí skutečnou situaci společnosti. Především, pokud jde o finanční informace, protože manažeři jsou odpovědní za informování akcionářů o tom, jak jsou zdroje společnosti využívány a kde jsou získávány.

4. Rovnost

Je rozumné pochopit, že správa a řízení společnosti podporuje a prosazuje stejná práva pro každého z akcionářů, kteří riskují svůj kapitál v rámci společnosti. Tato práva jsou spojena s tím, že každý akcionář musí být informován o tom, co se děje v běžném životě společnosti.

Principy Corporate Governance
corporate governance
začátek

Jaké výhody přináší aplikace corporate governance

Výhody získané uplatněním správných postupů správy a řízení společnosti jsou:

  • Podporuje důvěru mezi investory nebo akcionáři : Protože se snižuje riziko, že správci nebo většinoví partneři budou jednat nevhodně. V běžných i mimořádných situacích při výkonu společnosti.
  • Vztah všech investorů se zlepšuje : Protože existují informace, které jsou včasné a dostatečné ke zjištění situace společnosti.
  • Posiluje rozhodovací proces a kontrolu společnosti : Díky tomu je společnost produktivnější a konkurenceschopnější.

Nakonec můžeme říci, že každá společnost může těžit z využití corporate governance, protože pomáhá společnosti lépe fungovat a rozhodování je prováděno agilnějším a adekvátnějším způsobem. Umožňuje také efektivnější provádění administrativního procesu.