Číselné sady

Číselné množiny jsou kategorie, do kterých jsou čísla klasifikována na základě jejich různých charakteristik. Například zda mají nebo nemají desetinnou část nebo zda mají vpředu záporné znaménko.

Číselné sady

Číselné sady jsou jinými slovy typy čísel, které mají lidé k dispozici k provádění operací, a to jak každodenních, tak na sofistikovanější úrovni (například inženýry nebo vědci).

Tyto soubory jsou výtvorem lidské mysli a jsou součástí abstrakce. To znamená, že neexistují materiálně řečeno.

Komplexní čísla

Dále vysvětlíme hlavní příklady číselných množin, které lze vidět znázorněné na obrázku výše.

Přirozená čísla

Přirozená čísla jsou ta, která berou diskrétní intervaly jedné jednotky a začínají číslem 1, sahajícím do nekonečna. Jedním ze způsobů, jak tato čísla rozlišit, jsou čísla používaná pro počítání.

Formálně je množina přirozených čísel vyjádřena písmenem N a takto:

Snímek obrazovky 2019 10 15 A Les 15.08.08

Celá čísla

Celá čísla zahrnují přirozená čísla plus ta, která mají také diskrétní intervaly, ale mají před sebou záporné znaménko a je zahrnuta nula. Můžeme to vyjádřit následovně:

Sada celých čísel

V této množině má každé číslo svůj odpovídající opak s jiným znaménkem. Například opak 10 je -10.

Racionální čísla

Racionální čísla zahrnují nejen ta celá čísla, ale i ta, která lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, takže mohou mít desetinnou část.

Množinu racionálních čísel lze vyjádřit takto:

Racionální čísla

Je třeba poznamenat, že desetinná část racionálního čísla se může opakovat donekonečna, v takovém případě se nazývá periodická. Může to být tedy čistá periodika, kdy desetinná část obsahuje jedno nebo více čísel, která se opakují do nekonečna, nebo smíšená periodika, kdy za desetinnou čárkou je nějaké číslo nebo nějaká čísla, která se neopakují, přičemž zbytek sahá do nekonečna.

Iracionální čísla

Iracionální čísla nelze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel ani nelze specifikovat opakující se periodickou část, i když sahají do nekonečna.

Iracionální čísla a racionální čísla jsou disjunktní množiny. To znamená, že nemají společné prvky.

Podívejme se na několik příkladů iracionálních čísel:

Slavná iracionální čísla

Reálná čísla

Reálná čísla jsou ta, která zahrnují jak racionální, tak iracionální čísla.

To znamená, že skutečná čísla jdou od mínus nekonečna k největšímu nekonečnu.

Snímek obrazovky 2019 08 01 A Les 16.29.24

Imaginární čísla

Imaginární čísla jsou součinem libovolného reálného čísla imaginární jednotkou, tedy odmocninou z -1.

Imaginární čísla lze vyjádřit takto:

r = n i

kde:

  • r je imaginární číslo.
  • n je reálné číslo.
  • i je pomyslná jednotka.

Je třeba poznamenat, že imaginární čísla nejsou součástí reálných čísel.

Komplexní čísla

Komplexní čísla jsou ta, která mají část reálnou a část imaginární. Jeho struktura je následující:

h + ui

Kde:

  • h je skutečné číslo.
  • u je imaginární část.
  • i je pomyslná jednotka.